Kommuniké från årsstämma den 27 april 2022 i LMK Group AB (publ)

2022-04-27 16:00:00

Onsdagen den 27 april 2022 höll LMK Group AB (publ) årsstämma i Stockholm. Stämman beslutade bland annat följande.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2021.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade om disposition om av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enligt med styrelsens förslag. Det beslutades om vinstutdelning enligt följande:

Av tillgängliga vinstmedel om 792 820 536 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 1,75 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 22 187 536 kronor. Det beslutades att avstämningsdag ska vara den 29 april 2022. Därmed blir förväntad utbetalningsdag den 4 maj 2022.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) och omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, styrelseledamöterna Mathias Hedlund, Charlotte Gogstad, Gert W. Munthe och Therese Reuterswärd samt valde, i enlighet med valberedningens förslag, Johan Kleberg till ny styrelseledamot.

Styrelseledamoten Fredrik Kongsli hade avböjt omval.

Årsstämman valde Mathias Hedlund till styrelseordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att ersättning till var och en av styrelsens ledamöter ska utgå med 200 000 kronor årligen och att arvode med 500 000 kronor årligen ska utgå till styrelsens ordförande.

Revisor
Årsstämman beslutade också, i enlighet med valberedningens förslag, att en revisor ska väljas samt att välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Antagande av ett långsiktigt teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om antagande av ett långsiktigt teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda i LMK Group AB (publ), innefattande beslut om att emittera högst 215 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma ledande befattningshavare och nyckelanställda i bolaget.

Antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda baserat på prestationsaktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med delar av styrelsens förslag, om antagande av nytt incitamentsprogram i form av ett prestationsaktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda. Inom ramen för programmet kommer deltagarna vederlagsfritt tilldelas prestationsbaserade aktierätter som berättigar till maximalt 159 250 aktier i LMK Group AB (publ), beroende på uppfyllelse av prestationsvillkor. Leverans av aktierna kommer kunna säkerställas genom ingående av ett aktieswapavtal med tredje part. Årsstämman beslutade att inte genomföra de delar av styrelsens förslag som hänför sig till emission och överlåtelse av teckningsoptioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
________________________________________________________________________________

Peter Bodor, Head of Corporate Communications, LMK Group
Mob: +46 706 48 70 65
E-mail: peter.bodor@linasmatkasse.se

Walker Kinman, CEO, LMK Group
Mob: +46 707 22 65 13
E-mail: walker.kinman@linasmatkasse.se

Erik Bergman, CFO, LMK Group
Mob: +46 707 74 49 73
E-Mail: erik.bergman@linasmatkasse.se

Om LMK Group

LMK Group grundades 2008 med visionen att förenkla vardagen genom att erbjuda en stor variation av inspirerande måltider levererade direkt till kundens ytterdörr. Idag är koncernen den största leverantören av mealkits i Norden och en ledare inom skandinavisk foodtech. Koncernen har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark och verkar under varumärkena Linas Matkasse, Godtlevert, Adams Matkasse och RetNemt. År 2020 omsatte LMK Group 1,2 miljarder SEK och levererade cirka 1,74 miljoner leveranser med måltider till hushållen på de marknader där koncernen verkar. LMK Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 (0) 8528 00 399.

MFN