Kommuniké från årsstämma 10 maj 2022 i Moment Group AB

2022-05-10 11:00:00
 • Att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.
 • Att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, varigenom den balanserade vinsten och årets förlust överförs i ny räkning. Ingen utdelning sker.
 • Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
 • Att styrelsearvode om 275 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 130 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter.
 • Att arvode, utöver styrelsearvode, ska utgå till ledamöterna i styrelsens revisionsutskott med 35 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till envar övrig ledamot i revisionsutskottet, samt till ledamöterna i styrelsens ersättningsutskott med 35 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till envar övrig ledamot i ersättningsutskottet.
 • Att revisorerna ska ersättas för skälig kostnad enligt räkning baserad på verklig tidsåtgång.
 • Att omvälja Leif West, Kenneth Engström, Anna Bauer och Bo Wallblom samt nyvälja Tina Tropp Jerresand, Peter Settman och Thomas Engelhart som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.
 • Att välja Leif West som styrelseordförande.
 • Att omvälja Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har för avsikt att utse Andreas Mast att vara huvudansvarig revisor.
 • Att anta instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningen utses i enlighet med valberedningens förslag.
 • Att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och konvertibler motsvarande en utspädning om maximalt 10 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Vidare kan sådana emissioner ske mot kontant betalning, genom apport och kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin du Hane, VD/Koncernchef Moment Group AB
martin.duhane@momentgroup.com,0721-64 85 65

Ia Lindahl Idborg, Kommunikationschef & IR-ansvarig Moment Group AB
ia.lindahl@momentgroup.com,0701-81 59 71

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com.

Cision