Fed Federal Reserves penningpolitiska kommitté (FOMC) kommer sannolikt inte att ändra på den penningpolitiska hållningen. Men Fedchefen Jerome Powell kommer troligen att pressas om hans tankar om en kommande nedtrappning av stimulanserna vid den efterföljande presskonferensen. På onsdagskvällen kl 20 svensk tid lämnar den amerikanska centralbanken besked. 

”Vi räknar med att FOMC-uttalandet kommer att innehålla en mer optimistisk beskrivning av den senaste tidens ekonomiska aktivitet. Men bortom detta bör (veckans) möte bli händelsefattigt”, skriver Jan Hatzius, Goldman Sachs chefekonom för USA, i ett kundbrev.

”Vi tror att det är för tidigt för FOMC att ge antydningar om tapering (nedtrappning av tillgångsköpen) när kärninflationen är låg, arbetslösheten ligger på 6 procent och de bredare lediga resurserna fortsatt är höga”, fortsätter han.

Förväntningar/farhågor om att Biden-administrationens massiva finanspolitiska stimulanser ska leda till överhettning och oönskat hög inflation bidrog tidigare i år till en snabb uppgång i långa amerikanska statspappersräntor.

Räntorna har visserligen sjunkit tillbaka från toppnivåerna, med stöd av kommentarer från ledande Fedföreträdare, men det kvarstår utbredda förväntningar om att Fed kommer att behöva inleda en neddragning av tillgångsköpen inom en inte allt för avlägsen framtid.

Frågan aktualiserades ytterligare när Bank of Canada förra veckan blev den första större centralbanken att börja dra ned på stimulanserna genom en sänkning av de veckovisa tillgångsköpen och samtidiga signaler om att en första räntehöjning kan komma tidigare än vad banken tidigare antytt.

Men frågan är hur Fed i så fall ska gå tillväga för att inte upprepa det ”taper tantrum” som förre Fedchefen Ben Bernanke orsakade när han antydde en kommande neddragning av tillgångsköpen 2013. Då steg amerikanska statspappersräntor kraftigt, en ränteuppgång som också bidrog till konvulsioner på övriga finansmarknader.

Wall Street Journal (WSJ) skrev på söndagen att innan Fed börjar skala ned stimulanserna måste centralbanken besluta om hur de ska kommunicera det till marknaderna.

Tidningen noterade att processen att avsluta Feds gigantiska obligationsköpprogram, och därefter börja höja räntan, kommer att ta flera år såvida inte inflationen oväntat stiger kraftigt.

”Det första steget på den vägen kommer att bli att börja tala om det de kommande månaderna eller veckorna – ordförande Jerome Powells nästa stora test med de finansiella marknaderna”, skrev WSJ.

Företrädare kommer att börja med att debattera hur, och när, de ska skala ned på obligationsköpen (för närvarande 120 miljarder dollar per månad). Baserat på offentliga kommentarer, och protokollet från FOMC-mötet i mars, har denna debatt inte startat ännu, enligt WSJ, och i uttalandet i samband med räntebeskedet i mars noterade FOMC att arbetsmarknaden och inflationen behöver göra ”substantiella ytterligare framsteg” innan de börjar dra ned på obligationsköpen.

Goldman Sachs prognos är nu att Fed kommer att börja antyda en kommande ”tapering” under andra halvåret i år, och därefter börja dra ned på tillgångsköpen i början av 2022. Arbetshypotesen är att Fed kan minska de månatliga köpen med 15 miljarder dollar per FOMC-möte, vilket skulle innebära att hela processen är klar efter åtta möten, eller ett år.

”Efter detta tror vi att FOMC vill ta paus för att utvärdera effekten av tapering under åtminstone ett, men hellre två, kvartal, vilket innebär att en räntehöjning ligger på bordet i mitten av 2023”, skrev Jan Hatzius.

Enligt en enkät som Bloomberg News gjort bland USA-ekonomer, som publicerades på måndagen, pekar dock konsensusprognosen på att Fed kommer att börja dra ned på de månatliga obligationsköpen redan före årsskiftet. 45 procent av de tillfrågade ekonomerna tror att en nedtrappning kommer att inledas under fjärde kvartalet, 14 procent tror att det kan starta redan under tredje kvartalet.

Knappt hälften av de tillfrågade ekonomerna räknar med att Fed kommer att signalera en kommande tapering under tredje kvartalet, möjliga tillfällen kan vara FOMC-mötena i juli eller september eller Fedchefen Powells halvårsvisa penningpolitiska redogörelse inför kongressen i juli.

Ytterligare ett alternativ kan vara att en första antydan kommer i samband med Kansas City Feds Jackson Hole-symposium i slutet av augusti, ett event som tidigare ofta använts för att sända penningpolitiska signaler.

Ekonomerna på Deutsche Bank i New York räknar med att veckans FOMC-möte främst kommer att handla om en statusuppdatering om den ekonomiska återhämtningen i förhållande till de påtagliga uppjusteringar av prognoserna som kommittén presenterade vid föregående möte.

De väntar endast mindre förändringar i uttalandet i samband med räntebeskedet, främst relaterade till starka ekonomiska data på senare tid och kommande inflationsutfall över 2 procent.

Fokus riktas därmed mot Fedchefen Powells presskonferens efter räntebeskedet, enligt Deutsche-ekonomerna lär han fortsätta med sitt ”subtila skifte” i tonen om utsikterna i mer optimistisk riktning såväl i det förberedda anförandet som i efterföljande frågor.

”Med detta sagt, med ännu omfattande lediga resurser på arbetsmarknaden, och givet att kommittén är fokuserad på att uppnå faktiska snarare än prognostiserade framsteg, kommer FOMC ännu vilja se en serie av robusta data innan den signalerar en tidtabell för tapering. Därmed – även om vi räknar med att diskussionerna kommer att hetta upp under sommaren så är april för tidigt för en återgång till ‘taper talk'”, skrev Deutsche Banks USA-ekonomer i ett kundbrev.