Helena Helmersson, vid, H&M.

Rapport H&M-gruppen redovisar ett rörelseresultat på 4 988 miljoner kr i det brutna räkenskapsåret 2021/2022, (mars-maj). Analytiker hade i genomsnitt väntat sig att rörelseresultatet skulle hamna på 4 278 miljoner kr, enligt Infronts sammanställning.

H&M-gruppens bruttovinstmarginal uppgick till 54,8 procent det andra kvartalet (mars-maj) i det brutna räkenskapsåret 2021/2022. Genomsnittet av 17 analytikers estimat låg på 53,3 procent, enligt Infront.

Justerat för orealiserade valutakursvinster på koncerninterna fordringar i ryska rubel uppgick bruttomarginalen till 54,1 procent i det andra kvartalet. Det framgår av bolagets rapport för det andra kvartalet som sträcker sig till och med maj månad.

Ökade frakt- och råvarukostnader

Kostnaderna för prisnedsättningarna som en andel av omsättningen under tredje kvartalet bedöms hamna på samma nivå som i motsvarande kvartal föregående år. Analytikerna hade räknat med en minskning på 1,0 procentenheter.

För det andra kvartalet blev den sammantagna effekten av de externa faktorerna som påverkar inköpskostnaderna negativ, främst drivet av ökade frakt- och råvarukostnader.

För inköpen till tredje kvartalet 2022 är marknadsläget för de externa faktorerna sammantaget negativt jämfört med motsvarande inköpsperiod föregående år.

Pausad försäljning i Ryssland, Ukraina och Belarus

H&M-gruppens försäljning väntas minska med 6 procent i juni i lokala valutor jämfört med motsvarande period året före.

H&M-gruppen har pausat all försäljning i Ukraina, Ryssland och Belarus sedan den 2 mars, vilket står för 5 procentenheter av minskningen.

”Junisiffran ska ses i ljuset av en mycket stark jämförelsebas i juni 2021, en ökning om 24 procent, medan juli och augusti ökade med 6 procent”, skriver H&M i rapporten.

196 stängda butiker

Antal tillfälligt stängda butiker per den 31 maj var 196. Utöver de 181 butikerna som är stängda i Ryssland, Belarus och Ukraina är även 15 butiker tillfälligt stängda i Kina på grund av pandemin.

H&M-gruppen redovisar ett rörelseresultat för marknaderna i Ryssland, Belarus och Ukraina på -228 miljoner kr i klädkedjans andra kvartal i det brutna räkenskapsåret 2021/2022.

H&M redovisar även en orealiserad valutakursvinst på 353 miljoner kr för de tre nämnda länderna avseende koncerninterna fordringar i ryska rubel.

Från den 28 februari till den 31 maj har den ryska rubeln stärkts med 73 procent till 0,159 kr från 0,092 kr. De sammanlagda tillgångarna i dessa länder omfattande varulager, likvida medel, inventarier och nyttjanderättstillgångar uppgick vid kvartalets utgång till 4 427 miljoner kr.

Varulagersammansättningen i Ryssland, Belarus och Ukraina bedöms vara god, skriver H&M.

Före pandemin under räkenskapsåret 2019 utgjorde marknaderna i Ryssland, Belarus och Ukraina tillsammans cirka 10 procent av H&M-koncernens rörelseresultat.

Ökat varulager

H&M-gruppens varulager uppgick vid utgången av det andra kvartalet (utgången av maj) till 41,5 miljarder kronor, en ökning med 7 procent justerat för valuta i förhållande till motsvarande tidpunkt året innan.

Sammansättningen av lagret bedöms som god. Cirka 20 procent av det redovisade värdet förklaras av order som tidigarelagts för att motverka förseningar i varuflödet, ökade inköps- och fraktpriser, varor i Ryssland samt av varor som var avsedda för Ryssland men som har fördelats om till andra marknader, skriver H&M.

Varulagret utgjorde 19,2 procent (18,9) av omsättningen rullande tolv månader. Även vid utgången av det första kvartalet var den siffran 18,9 procent.

”Över tid finns det goda förutsättningar för lägre varulagernivåer i relation till försäljningen”, skriver H&M.

Återköpsprogram inleds

H&M:s sedan tidigare aviserade återköpsprogram på 3 miljarder kr, som meddelades i samband med bokslutskommunikén för 2021, kommer att inledas i dag onsdagen den 29 juni, och pågå fram till den 30 november.

Det framgår av ett pressmeddelande i samband med H&M:s delårsrapport.

Stänger 178 butiker

H&M-gruppen siktar nu på att cirka 178 butiker netto under räkenskapsåret 2021/2022 som sträcker sig till och med november. Tidigare besked var att cirka 145 butiker netto skulle stängas under året. Det framgår av rapporten för det andra kvartalet.

Under det föregående räkenskapsåret 2020/2021 stängde H&M-gruppen netto 217 butiker.

Under 2021/2022 planeras antalet stängningar uppgå till cirka 272 butiker (tidigare 240) och antalet nyöppningar väntas bli cirka 94 stycken (tidigare 95).

H&M lanseras på fem nya marknader

Under resterande del av räkenskapsåret väntas H&M lanseras på fem nya marknader: Ecuador, Nordmakedonien och Kosovo samt via franchise i Guatemala, vilket bolaget meddelat tidigare.

Bolaget accelererar expansionen i region Nord- och Sydamerika, med fokus på Latinamerika, främst med ett stort antal nytecknade butikskontrakt, heter det i rapporten.