Rapporter Investmentbolaget Kinneviks substansvärde uppgick vid utgången av det fjärde kvartalet till 188,90 kronor per aktie . Det motsvarar en nedgång på 9 procent jämfört med föregående kvartal.

Totalt uppgick substansvärdet 52,9 miljarder kronor vid utgången av fjärde kvartalet. Det motsvarar en nedgång med 9 procent jämfört med slutet av tredje kvartalet och en nedgång med 27 procent jämfört med den 31 december 2021.

Kinneviks B-aktie stängde på onsdagen vid kursen 163,55 kronor. 

Nettokassan uppgick till 10,4 miljarder kronor vid utgången av fjärde kvartalet, jämfört med 5,4 miljarder vid utgången av motsvarande kvartal 2021.

Kinneviks utveckling under fjärde kvartalet 2022 belastades av en nedskrivning på 10 procent av det redovisade värdet av bolagets onoterade investeringar. Det skriver Kinneviks vd Georgi Ganev i bokslutsrapporten.

Nedskrivningen återspeglade en fortsatt press på värderingsnivåer för noterade tillväxtbolag och mer försiktiga och konservativa framtidsutsikter, enligt vd:n.

”Inflation och stigande räntor har lett till en markant lägre riskaptit bland investerare efter två år av överflöd. Detta har särskilt påverkat hur tillväxtbolag som våra värderas av marknaden, och har därigenom haft en betydande negativ inverkan på Kinneviks substansvärde under 2022”, skriver Georgi Ganev.

Portföljbolagen vidtar ett antal åtgärder för att förbättra sin lönsamhet och minska sitt beroende av ny finansiering och har startat det nya året med mer motståndskraftiga affärsplaner, enligt Georgi Ganev.

”Detta i kombination med vår egen starka finansiella ställning, vår långsiktighet och vår aktiva ägarmodell gör att vi alltjämt kan hålla fokus på att fortsätta leverera på vår strategi”, skriver han.