Konjunktur Den svenska ekonomin går in i en lågkonjunktur 2023, samtidigt som Riksbanken fortsätter att höja räntan. Det skriver Konjunkturinstitutet, KI, i en prognos på onsdagen.

BNP väntas minska med 0,6 procent i år och öka 1,3 procent nästa år.

I december spådde KI att BNP skulle minska 1,1 procent i år och öka 1,3 procent nästa år.

KI konstaterar att både hushåll och företag pressas av den höga inflationen och det allt högre ränteläget. Hushållens reala disponibla inkomster minskar i år och hushållen drar därför markant ner på konsumtionen. Samtidigt faller bostadsinvesteringarna kraftigt som en följd av lägre bostadspriser och ökade produktionskostnader. Dessutom påverkas exportsektorn av en vikande konjunktur i omvärlden.

Räntan toppar i sommar

Inflationen har varit fortsatt hög under inledningen av 2023 och Riksbanken väntas därför fortsätta på den inslagna vägen med räntehöjningar. Höjningscykeln väntas vara över i juli då styrräntan ligger på 3,75 procent (3,00 procent nu).

Det framgår av KI:s konjunkturprognos på onsdagen.

”Det har tagit längre tid än vad som tidigare förutsetts för inflationen att vända nedåt, men många av de bakomliggande faktorerna till den höga inflationen är nu på väg att reverseras”, skriver KI i prognosrapporten.

I föregående prognos, i december, var KI:s bedömning att Riksbanken skulle höja räntan till 2,75 procent i februari för att sedan sänka räntan mot slutet av 2023 när lågkonjunkturen antogs vara tydlig och inflationen skulle vara nere på normala nivåer.

”Upprevideringen av styrräntebanan förklaras dels av Riksbankens agerande och kommunikation, dels av revideringen av inflationsprognosen”, skriver KI.

KI räknar med att inflationen nu kommer att falla tillbaka framöver, men exklusive energi dröjer det till andra kvartalet 2024 innan den kommer ner till 2 procent.

”Konjunkturinstitutets prognos är att Riksbanken inleder en serie av räntesänkningar i början av nästa år för att stimulera efterfrågan i ekonomin”, skriver KI.

KI:s prognos är att styrräntan sjunker till 1,75 procent i slutet av 2024, och att räntesänkningarna därefter avslutas i början av 2025, då styrräntan når 1,50 procent.

Bild: Konjunkturinstitutets prognos

image