Konjunktur Konjunkturinstitutet (KI) spår att Sverige går in i en lågkonjunktur nästa år som tvingar Riksbanken att sänka räntan under hösten. Men innan dess ska räntan upp ännu mer än i dag. Det framgår av KI:s konjunkturprognos på onsdagen.

BNP väntas öka med 2,7 procent i år och minska 0,1 procent nästa år. I prognosuppdateringen i augusti spådde KI att BNP skulle öka 2,4 procent i år och öka 0,5 procent nästa år.

Den svenska inflationen väntas fortsätta upp i år och toppa på runt 10 procent, för att sedan sjunka tillbaka igen under 2023 o spåren av bland annat sjunkande elpriser. KPIF-inflationen blir nästan noll i slutet av 2023.

KI konstaterar att för att stävja inflationen och förankra inflationsförväntningarna kring inflationsmålet har Riksbanken höjt styrräntan snabbt de senaste månaderna och fler höjningar är att vänta.

Konjunkturinstitutet räknar med att Riksbanken fortsätter höja styrräntan till 2,50 procent i början av 2023, men därefter antas Riksbanken börja sänka räntan under hösten 2023 och under 2024. 

”Den begynnande lågkonjunkturen och svagare inflationsutsikter innebär enligt Konjunkturinstitutets prognos att Riksbanken sänker räntan igen under hösten 2023 och 2024”, skriver KI i prognosrapporten.

I prognosuppdateringen i augusti var KI:s bedömning att Riksbanken skulle höja räntan till 2 procent till årsskiftet och därefter lämna räntan oförändrad när inflationen faller tillbaka nästa år.

KI:s prognos är att styrräntan höjs till 2,25 procent (2,3) före årsskiftet, och att den ytterligare höjning med 25 punkter väntas i början av 2023 tas tillbaka under hösten så att styrräntan avslutar även 2023 på 2,25 procent (2,3). Därefter antar KI att räntan sänks med ytterligare 50 punkter under 2023.

KI skriver att Riksbanken, likt andra centralbanker, möter en svår balansgång. Riksbanken behöver förhindra att inflationsförväntningarna, som en följd av den höga inflationen 2022–2023, fortsätter att stiga och biter sig fast på en nivå över inflationsmålet.

Samtidigt finns risken att höga räntor i kombination med högre konsumentpriser och fallande tillgångspriser hämmar efterfrågan och den ekonomiska utvecklingen mer än väntat framöver.

”Därför är utvecklingen av styrräntan under scenarioåren mycket osäker. Styrräntan är trots höjningarna 2022 och 2023 fortsatt låg i ett historiskt perspektiv. Den reala styrräntan stiger över 0 procent 2024 men faller sedan tillbaka till cirka 0 procent i slutet av 2026”, skriver KI.