Karo Bio gör jätteförlust

Publicerad 2007-11-20 13:29

Bioteknikföretaget Karo Bio redovisar en förlust efter finansnetto på 73,7 miljoner kronor för januari-september, att jämföra med förlusten på 83,5 miljoner kronor för motsvarande period 2004.Omsättningen steg till 49,9 miljoner kronor, från 32,9 miljoner

Karo Bio meddelade nyligen att bolaget tänker lägga om sin strategi och be aktieägarna om ett tillskott på över en kvarts miljard kronor.

Karo Bios styrelse har beslutat att modifiera bolagets strategi. Förutom den nuvarande partnerskapsbaserade delen har Karo Bio även för avsikt att i egen regi ta utvalda substanser till sen klinisk utvecklingsfas

För att möjliggöra strategin har Karo Bios styrelse beslutat genomföra en företrädesemission. Emissionen kommer att tillföra bolaget 278,7 MSEK före emissionskostnader, förutsatt att emissionen blir fulltecknad

Samarbetet med Wyeth Pharmaceuticals har förlängts med ytterligare ett år till 31 augusti 2006.

Fas Ia-delen av den kliniska studien med KB2115 har framgångsrikt avslutats

Koncernens nettoomsättning för niomånadersperioden uppgick till 49,9 (32,9) MSEK

Resultatet för niomånadersperioden uppgick till -73,7 (-83,5) MSEK

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten för niomånaders-perioden uppgick till -61,0 (-78,9) MSEK

Kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick till 114,0 (100,8) MSEK vid periodens slut

Resultat per aktie för niomånadersperioden uppgick till -2,38 (-4,23) SEK

(TT)