Karnov Group: Framtidens jurist 2022: medarbetarflykt bland jurister och advokater

2022-09-08 08:00:00

Framtidens jurist 2022 sätter inte bara siffror på hur många av Skandinaviens jurister och advokater som övervägt att säga upp sig och varför, rapporten ger även insikter i hur långt juristerna är villiga att gå för att få den work-life balance de eftersträvar, vilka möjligheter de ser med ny teknik och legal tech och hur viktigt det är för arbetsgivare att ta ett krafttag på hållbarhetsfrågan för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Rapportens tre teman:

1. Branschens krav på bättre work-life balance
2. Möjligheterna med ny teknik och legal tech
3. Vikten av att välja hållbarhet

Läs hela rapporten på www.nj.se/framtidensjurist

Medarbetarflykt bland jurister och advokater
Rapportens data talar sitt tydliga språk. 45% av Skandinaviens jurister har under de senaste sex månaderna övervägt att säga upp sig! Andelen ökar exponentiellt med stressnivå - av de som redan har varit sjuka på grund av stress har hela 74% övervägt att lämna sitt nuvarande arbete.

En önskan om en bättre balans mellan arbete och privatliv är den primära orsaken till att man överväger att säga upp sig. Juristerna i undersökningen är beredda att gå långt för att få önskad balans: 61% är villiga att tacka nej till en befordran, 48% är villiga att lämna sin nuvarande roll, 36% är villiga att acceptera en lägre position och 33% är villiga att acceptera en lönesänkning.
 • Framtidens jurist 2022 bekräftar att vår bransch kräver flexibilitet och sätter siffror på hur långt jurister faktiskt är beredda att gå för att få den balans mellan arbete och privatliv de önskar. Högre lön och befordran smäller inte lika högt som tidigare. Vill man attrahera och hålla kvar nyckeltalanger i framtiden bör man som arbetsgivare fundera på hur man kan skapa arbetsramar som möjliggör en bättre balans, säger Alexandra Åquist, Vd, Norstedts Juridik.

Teknik driver utvecklingen i branschen
60% av respondenterna anser att ny teknik är en av drivkrafterna bakom utvecklingen av juristbranschen. De viktigaste teknikområdena är: teknik för automatisering, teknik för effektivisering av arbetsflöden och teknik som helt eller delvis ersätter jurister vid enklare juridiska uppdrag.

Juristerna anser att de två främsta skälen till att investera i teknik är högre produktivitet (68%) och mindre rutinarbete (62%). Det är dock mycket få jurister som anser att ny teknik är en integrerad del av deras verksamhet och framför allt de inom offentlig sektor anser att de knappt kommit i gång (35%) jämfört med 28% på advokatbyråer och 15% på företag.
 • Det är tydligt att det finns utmaningar när det gäller att implementera ny teknik. En viktig fråga är hur vi kan se till att tekniken upplevs som användarvänlig, något som tar bort rutinarbete och ökar effektivitet, snarare än adderar ytterligare ett lager som upplevs som mer administration, säger Alexandra Åquist, Vd, Norstedts Juridik.

Hållbarhetsfrågor viktiga för att locka till sig framtidens jurister
Hållbarhet är viktigt för dagens jurister och kommer att bli än mer viktigt i framtiden, både för arbetsgivarens varumärke och förmåga att behålla och attrahera rätt medarbetare. 49% av respondenterna anser att det är viktigt att deras företag har en hålbarhetspolicy och hela 60% vill att deras framtida arbetsgivare ska ha det. 45% svarar att deras företag har en hållbarhetspolicy idag men endast 10% anser att den är integrerad i det dagliga arbetet.

 • Hållbarhetsresan inom juristbranschen har bara börjat och vi måste alla göra en insats om hållbarhetsstrategier ska kunna blomstra. Hållbarhetsarbete skattas högt av Skandinaviens jurister men endast 26% anser att deras företag följer sin hållbarhetspolicy. Att tydligt kunna visa sin ställning i hållbarhetsfrågan och vad man aktivt gör kommer vara en utmaning men också en del av receptet för att kunna locka till sig morgondagens främsta jurister, säger Alexandra Åquist, Vd, Norstedts Juridik.
Siffrorna bakom de viktigaste slutsatserna i Framtidens jurist 2022
 • 45% av Skandinaviens jurister har övervägt att lämna sitt arbete under de senaste sex månaderna.
 • 59% av juristerna anser att det ökade kravet på balans mellan arbete och privatliv är en av de tre saker som kommer att driva utvecklingen i juristbranschen mest i framtiden.
 • Om juristerna inte upplever att de har en bra balans mellan arbete och privatliv är de beredda att gå långt för att få det. 61% är villiga att tacka nej till befordran, 48% är villiga att lämna sin nuvarande roll, 36% är villiga att acceptera en lägre position och 33% är villiga att acceptera en lönesänkning för att få bättre balans mellan arbete och privatliv.
 • 60% anser att tekniken är en av drivkrafterna bakom utvecklingen av branschen. De viktigaste teknikområdena är: teknik för automatisering, teknik för effektivisering av arbetsflöden och teknik som helt eller delvis ersätter jurister vid enklare juridiska uppdrag.
 • 68% betonar högre produktivitet och 62% betonar minskning av rutinarbete som de viktigaste skälen till att företag investerar i ny teknik.
 • 85% anser att ny teknik måste finnas med på ledningens dagordning.
 • Endast en liten andel av juristerna anser att ny teknik redan är integrerad. Framför allt jurister som arbetar i offentlig sektor anser att de knappt har påbörjat arbetet (35%).
 • 45% av juristerna anser att deras företag har en hållbarhetspolicy men mindre än 10% anser att de redan har integrerat företagets hållbarhetspolicy i sitt dagliga arbete.
 • 60% anser att det viktigaste skälet till att företag implementerar en hållbarhetsplan är att miljöhänsyn är viktigt - följt av 54% som anser att det är viktigt för att stärka företagets rykte.
 • 60% anser att det är viktigt att deras framtida arbetsgivare har en hållbarhetspolicy.
Läs hela rapporten på www.nj.se/framtidensjurist
För mer information, vänligen kontakta:
Caroline Wiroth, PR och Kommunikationsansvarig
Telefon: +46 72 271 60 09  E-post: caroline.wiroth@nj.se

Alexandra Åquist, VD
Telefon: +46 70 278 05 04  E-post: alexandra.aquist@nj.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 september 2022, kl.08.00 (CEST).

Norstedts Juridik är en marknadsledande utgivare och leverantör av juridiska verktyg och tjänster med rötter 150 år tillbaka i tiden. Företaget är utgivare av Sveriges Rikes Lag, lagkommentarer i det Gula respektive Blå Biblioteket, litteratur i den rödvita serien samt över 100 andra juridiska titlar årligen. Norstedts Juridiks digitala informationstjänst används av Sveriges största advokatbyråer, domstolar, myndigheter och kommuner. Norstedts Juridik är en del av Karnov Group. För mer information, besök www.nj.se.

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Karnov, Norstedts Juridik, Notisum, Legal Cross Border, Forlaget Andersen, Ante, Bella Intelligence, LEXNordics, DIBkunnskap och Echoline, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 80 000 användare att ta bättre beslut snabbare - varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm, Oslo, Paris och Malmö har Karnov Group idag cirka 290 anställda. Nettoomsättningen under 2021 uppgick till 878 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet "KAR". För mer information, besök www.karnovgroup.com.                

Cision