Kallelse till extra bolagsstämma i Viking Supply Ships AB

2021-08-12 15:05:00

Aktieägarna i Viking Supply Ships AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 september 2021.

I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 september 2021, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 7 september 2021, och dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast den 10 september 2021. Observera att anmälan till extra bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta i extra bolagsstämman. Som anges ovan måste sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, vara genomförd den 7 september 2021. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag begära att förvaltaren (bank eller fondhandlare) ombesörjer sådan s.k. rösträttsregistrering.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning och följa bolagets anvisningar som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.vikingsupply.com och på bolagets kontor, Idrottsvägen 1, 444 31 Stenungsund. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Computershare AB, "Viking Supply Ships extra bolagsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm. Komplett formulär ska vara Computershare AB tillhanda senast den 10 september 2021. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@computershare.se.Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt med BankID via bolagets hemsida, www.vikingsupply.com. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.vikingsupply.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

I bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 9 327 339 aktier fördelade på 455 055 aktier av serie A och 8 872 284 aktier av serie B. Det totala antalet röster uppgår till 13 422 834, varav 4 550 550 av rösterna representeras av aktier av serie A och 8 872 284 av rösterna representeras av aktier av serie B.

Ärenden

Förslag till dagordning vid extra bolagsstämma.

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut i samband med nyemission av aktier:
a. Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen
b. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet
c. Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 5 i bolagsordningen
d. Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

8. Styrelsens förslag till beslut om riktad kvittningsemission av aktier (provision för emissionsgaranti)
9. Styrelsens förslag till beslut om fondemission
10. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt väljs till ordförande för stämman och vid dennes förfall den styrelsen anvisar.

Punkt 3 - Val av en eller två justeringsmän

Aktieägaren Claes Göran Haraldsson föreslås att justera protokollet jämte ordföranden och vid justeringsmannens förfall den eller de styrelsen anvisar.

Punkt 4 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås bli godkänd under punkt 4 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Computershare AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonen.

Punkt 7 - Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier

Information om styrelsens förslag enligt punkt 7

Styrelsens förslag till beslut förutsätter utöver stämmans godkännande också att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet samt justeringar av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier. Ärendena under punkterna 7 a) - d) är därför ett förslag och ska som en helhet behandlas av bolagsstämman genom ett beslut.

Punkt 7 a) - Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital enligt 4 § i bolagsordningen ska erhålla följande lydelse.

§ 4.

Aktiekapitalet ska vara lägst 270 492 831 kronor och högst 1 081 971 324 kronor.

Punkt 7 b) - Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 139 100 129 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde och för att möjliggöra den emission som föreslås enligt punkten 7 d). Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 270 492 831 kronor fördelat på sammanlagt 9 327 339 aktier, varav 455 055 är A-aktier och 8 872 284 är B-aktier (före nyemissionen av aktier), envar aktie med ett kvotvärde om 29 kronor.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen

Effekten av styrelsens förslag är att bolagets aktiekapital minskar med 139 100 129 kronor, från 409 592 960 kronor till 270 492 831 kronor. Nyemissionerna enligt punkterna 7 d) och 8 medför att aktiekapitalet samtidigt ökar med sammanlagt högst 102 972 881 kronor och fondemissionen enligt punkt 9 medför att aktiekapitalet samtidigt ökar med 37 665 437 kronor eller 36 127 248 kronor, beroende av huruvida bolagsstämman godkänner den i punkt 8 föreslagna nyemissionen. Genom att samtidigt med minskningen genomföra nyemissioner och fondemission som ökar aktiekapitalet med som lägst samma belopp som minskningsbeloppet, får bolaget verkställa minskningsbeslutet utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, eftersom åtgärderna sammantaget medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Punkt 7 c) - Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 5 i bolagsordningen

För att möjliggöra den nyemission som föreslås godkännas i punkt 7 d) föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för antalet aktier enligt § 5 första och tredje stycket i bolagsordningen ska erhålla följande ändrade lydelser.

§ 5. första stycket

Antalet aktier ska vara lägst 9 327 339 och högst 37 309 356.

§ 5. tredje stycket

Av bolagets aktier får högst 1 865 468 aktier utgöra aktier av serie A och högst 35 443 888 aktier utgöra aktier av serie B; dock får vid varje tidpunkt andelen aktier av serie A utgöra högst 1/4 av det totala antalet aktier.

Punkt 7 d) - Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut om nyemission, med följande villkor.

Emissionsbelopp, teckningskurs och antal aktier

Bolagets aktiekapital ökas med högst 101 434 692 kronor genom nyemission av högst 3 497 748 aktier, varav högst 170 643 aktier av serie A och högst 3 327 105 aktier av serie B. Teckningskursen är 29 kronor per aktie.

Teckningsrätt

Samtliga aktieägare i bolaget ska ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.

För varje befintlig A-aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en teckningsrätt av serie A och för varje befintlig B-aktie erhålls en teckningsrätt av serie B. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med primär företrädesrätt, varvid åtta teckningsrätter av serie A respektive serie B ger rätt till teckning av tre nya aktier av serie A respektive aktier av serie B.

Om inte samtliga nya aktier tecknas genom nyttjande av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp. Aktier ska därvid i första hand erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas pro rata i förhållande till det antal nya aktier som sådana personer har tecknat i företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska aktier som inte tecknas med stöd av primär företrädesrätt erbjudas till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt (allmänheten i Sverige och kvalificerade investerare). Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas bolagets huvudaktieägare, Kistefos AS (genom helägt dotterbolag) ("Kistefos"), som har garanterat nyemissionen enligt särskilt avtal med bolaget.

Avstämningsdag

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätt ska vara den 23 september 2021.

Teckningstid och betalning

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 27 september 2021 till och med den 11 oktober 2021.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid. Teckning av aktier enligt åtagande om teckningsgaranti ska dock ske senast den 15 oktober 2021. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnota, dock senast tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan.

Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats vid Bolagsverket.

Bemyndiganden

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslut enligt punkterna 7 a) - d) som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 8 - Styrelsens förslag till beslut om riktad kvittningsemission av aktier (provision för emissionsgaranti)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande villkor.

Emissionsbelopp, teckningskurs och antal aktier

Bolagets aktiekapital ökas med högst 1 538 189 kronor genom nyemission av högst 53 041 aktier av serie B. Teckningskursen är 29 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts till samma belopp som i den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som styrelsen föreslår under punkt 7 d).

Teckningsrätt

Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Kistefos.

Teckningstid och betalning

Teckning och betalning av nya aktier ska ske senast den 15 oktober 2021. Teckning ska ske på särskild teckningslista.

Betalning för de nya aktierna ska erläggas genom kvittning av fordringar på bolaget om totalt 1 538 189 kronor. Kistefos fordringar avser överenskommen ersättning för dess garantiåtagande i företrädesemissionen enligt punkt 7 d). Kistefos har garanterat teckning av aktier som inte tecknas av annan med eller utan stöd av företrädesrätt motsvarande 21 974 460 kronor, motsvarande cirka 21,7 procent av nyemissionen. Garantiprovision utgår med 7 procent av Kistefos maximala garantiåtagande, vilket motsvarar 1 538 212,2 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiernas kvotvärde. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget åtagit sig att genomföra emissionen enligt ingånget garantiåtagande.

Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats vid Bolagsverket.

Bemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 9 - Styrelsens förslag till beslut om fondemission

För att underlätta registreringen av styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 7 b) föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att genom fondemission utan utgivande av aktier öka aktiekapitalet med 37 665 437 kronor för det fall bolagsstämman endast beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkt 7 samt med 36 127 248 kronor om bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 7 och 8. Ökningen av aktiekapitalet genom fondemission i enlighet med detta förslag till beslut ska ske genom att det relevanta beloppet överförs från fritt eget kapital. Genom att samtidigt med minskningen av aktiekapitalet genomföra nyemissioner och fondemission som ökar aktiekapitalet med som lägst samma belopp som minskningsbeloppet blir bolagets aktiekapital återställt.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 10 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma 2022, besluta om nyemission av aktier. Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om kvittning eller andra villkor.

Det antal aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet, och därigenom ökningen av aktiekapitalet, ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för antalet aktier respektive aktiekapitalet. Styrelsen ska ha rätt att fastställa samtliga villkor för emissionen.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dess dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Viking Supply Ships AB, Idrottsvägen 1, 444 31 Stenungsund, att: Morten G. Aggvin eller via e-mail till morten.aggvin@vikingsupply.comsenast den 3 september 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor, Idrottsvägen 1, 444 31 Stenungsund och bolagets hemsida, www.vikingsupply.com, senast den 8 september 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till Euroclears och Computershares respektive integritetspolicy som finns tillgängliga på deras respektive hemsida:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf respektive www.computershare.com/se/gm-gdpr.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på hemsidan, www.vikingsupply.com.  Handlingarna skickas också till de aktieägare som önskar detta och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer även att läggas fram på extra bolagsstämman.

Göteborg i augusti 2021

Viking Supply Ships AB

Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Trond Myklebust, VD, tfn +47 95 70 31 78 e-mail trond.myklebust@vikingsupply.com 

Morten G. Aggvin, CFO, tfn +47 41 04 71 25, e-mail morten.aggvin@vikingsupply.com

Viking Supply Ships AB är ett världsledande bolag inom offshore- och isbrytartjänster, med verksamhet huvudsakligen i de arktiska och sub-arktiska områdena. Bolaget utför även verksamheten och hanteringen av de fem isbrytare som ägs av den svenska staten (Sjöfartsverket). Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. www.vikingsupply.com.

 

Cision