Kallelse till extra bolagsstämma i Nyfosa AB

2022-10-20 07:32:00

Nyfosa AB håller extra bolagsstämma tisdagen den 15 november 2022.

Styrelsen har med stöd av lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna endast ska kunna utöva sin rösträtt på den extra bolagsstämman genom poströstning.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen
den 7 november 2022,

dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast måndagen den 14 november 2022 (vardagen närmast före den extra bolagsstämman) genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan, så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 14 november 2022.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
För att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 7 november 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 7 november 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid den extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Nyfosas hemsida, www.nyfosa.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 14 november 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till Nyfosa AB, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (med referens "Nyfosa Extra bolagsstämma 2022"). Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.nyfosa.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av två justerare
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna stamaktier av serie A
  7. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Johan Ericsson, eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar, ska utses till ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonerna.

Val av två justerare (punkt 4)
Till personer att justera protokollet föreslår styrelsen David Mindus, ombud för AB Sagax, och Johannes Wingborg, ombud för Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna stamaktier av serie A (punkt 6)
Styrelsen gör bedömningen att det ger ökat handlingsutrymme och kan bidra till ökat aktieägarvärde om styrelsen ges möjlighet att besluta om förvärv av egna stamaktier av serie A. Styrelsen har inte fattat något beslut om huruvida ett sådant eventuellt bemyndigande ska utnyttjas utan avser att utvärdera förutsättningarna vid varje given tidpunkt. Styrelsen föreslår således att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna stamaktier av serie A att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid förvärv som utförs av mäklarföretag på bolagets uppdrag får priset för egna stamaktier av serie A dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod stamaktierna av serie A förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till bolaget ligger utanför kursintervallet. Betalning för egna stamaktier av serie A ska erläggas kontant.

Syftet med ovanstående bemyndigande avseende förvärv av egna stamaktier av serie A är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur efter kapitalbehovet från tid till annan för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde samt att kunna överlåta egna stamaktier av serie A som likvid eller för finansiering av förvärv av fastighetsbolag- eller rörelser eller för fastighetsinvesteringar. Syftet med bemyndigandet innefattar inte att bolaget ska handla med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Per den 31 december 2021 uppgick det disponibla beloppet enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen till 11 368 872 079 kronor. Efter beslut fattade vid bolagets årsstämma den 19 april 2022 om vinstutdelning samt beslut fattade vid styrelsemöte den 13 september 2022 om återköp av teckningsoptioner uppgår det kvarstående disponibla beloppet enligt samma bestämmelse till 10 628 755 962 kronor.

SÄRSKILT MAJORITETSKRAV
För giltigt beslut av stämman enligt punkt 6 ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två

tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR
Handlingar som ska finnas tillgängliga inför bolagsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga senast från och med den 25 oktober 2022 hos bolaget och på bolagets hemsida, www.nyfosa.se, och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 191 022 813 aktier, varav samtliga utgör stamaktier av serie A, vilket motsvarar 191 022 813 röster. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Nyfosa AB, Att: Juridik, Box 4044, 131 04 Nacka eller per e-post till Linn Ejderhamn (chefsjurist) till linn.ejderhamn@nyfosa.se, senast den 5 november 2022. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, och på bolagets hemsida, www.nyfosa.se, senast den 10 november 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________
Nacka den 20 oktober 2022
Nyfosa AB
Styrelsen

MFN