Kallelse till extra bolagsstämma i Litium AB (publ)

2022-09-27 14:27:45

Styrelsen har, i enlighet med lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman genom poströstning ska
  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 5 oktober 2022,
  • dels senast onsdagen den 12 oktober 2022 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Setterwalls Advokatbyrå AB tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 5 oktober 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 7 oktober 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.litium.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Setterwalls Advokatbyrå AB, att. Hugo Lemaire Månsson, Box 1050, 101 39 Stockholm eller med e-post till hugo.lemairemansson@setterwalls.se.Ifyllt formulär måste vara Setterwalls Advokatbyrå AB tillhanda senast onsdagen den 12 oktober 2022.

Villkor och anvisningar för poströstning framgår av formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig.

Ombud

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.litium.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

För information om behandling av personuppgifter, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Ändringar i styrelsesammansättningen och beslut om styrelsearvoden;
7. Avslutande av stämman.

Valberedningens beslutsförslag

Punkt 1: Öppnande av stämman och val av ordförande vid bolagsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Marcus Nivinger väljs till ordförande vid stämman eller vid dennes förhinder den som styrelsen anvisar.

Punkt 6: Ändringar i styrelsesammansättningen och beslut om styrelsearvoden

Vid årsstämman den 5 maj 2022 fattades beslut om att styrelsen ska bestå av följande fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Johan Rutgersson (ordförande), Mikael Lindblom, David Ståhlberg, Christopher Johansson och Catrin Wirfalk. Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma utökas med en (1) ledamot och därmed ska bestå av sex (6) ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att Håkan Nylander väljs som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma (dvs. i tillägg till resterande nuvarande styrelseledamöter). Den nya styrelseledamoten ska vara berättigad ersättning (styrelsearvode) enligt årsstämmans beslut (dvs. 200 000 SEK att reduceras proportionellt med hänsyn till att den nya styrelseledamoten inte kommer att tjänstgöra under hela perioden mellan årsstämman den 5 maj 2022 och nästa årsstämma).

Håkan Nylander (https://www.linkedin.com/in/nylanderhakan) (född 1973) har en master i internationellt företagande från Göteborgs universitet. Håkan har tidigare arbetat som managementkonsult på Accenture samt på Business Sweden i egenskap av landschef i Thailand och sedermera regionchef över Sydostasien. Vidare har Håkan arbetat som personalchef, COO och Managing Director i olika bolag inom Diakrit-koncernen. Håkan kommer senast från rollen som Chief Strategy Officer (CSO) hos Litium. Han är för närvarande styrelseledamot i Leaf Trail AB

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Setterwalls Advokatbyrå AB på uppdrag av bolaget, baserat på den av Euroclear Sweden AB förda bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonen.

Punkt 4: Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet

Styrelsen föreslår att en justeringsperson jämte ordförande skall justera protokollet. Styrelsen föreslår vidare att Micael Wiklander väljs som justeringsperson eller vid dennes förhinder den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 16 586 201 utestående aktier registrerade hos Bolagsverket och lika många röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar skall lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före den extra bolagsstämman, dvs senast måndagen den 3 oktober 2022, till Litium AB (publ), att. Elin Roglar, Luntmakargatan 34, 111 37 Stockholm eller via e-post till elin.roglar@litium.com.Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.litium.se och på bolagets huvudkontor med adress Luntmakargatan 34, 111 37 Stockholm senast lördagen den 8 oktober 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Handlingar

Formulär för poströstning och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida litium.se senast två veckor före stämman.

____________________

Stockholm i september 2022

Styrelsen

Cision