Kallelse till extra bolagsstämma den 20 mars 2023

2023-02-22 08:00:00

Aktieägarna i Oscar Properties Holding AB (publ), org.nr 556870-4521, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 20 mars 2023 klockan 10.00 i KANTER Advokatbyrås lokaler, Engelbrektsgatan 3, Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 09.30.

Rätt att delta och anmälan till bolaget

Den som önskar delta på stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 mars 2023, och

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 14 mars 2023 per post till Oscar Properties Holding AB (publ), Box 5123, 102 43 Stockholm, eller per e-post till bolagsstamma@oscarproperties.se.

I anmälan ska anges namn/företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummerdagtid, aktieinnehav, samt i förekommande fall antal biträden (högst två).

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas anmälan. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets webbplats, www.oscarproperties.com, och kan även erhållas hos bolaget på ovan angivna adress.

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren bli upptagen i aktieboken per den 10 mars 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begäras hos förvaltaren i god tid. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 14 mars 2023 beaktas vid framställning av aktieboken.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justerare att jämte ordföranden justera protokollet.
  5. Dagordningens godkännande.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om det antal styrelseledamöter som ska väljas av bolagsstämman.
  8. Beslut om förändring av styrelsens sammansättning och arvode till styrelsen.
  9. Stämmans avslutande.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Ebba Olsson Werkell, KANTER Advokatbyrå, väljs till ordförande på stämman.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om det antal styrelseledamöter som ska väljas av bolagsstämman (punkt 7)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter utan suppleanter.

Beslut om förändring av styrelsens sammansättning och arvode till styrelsen (punkt 8)

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om att entlediga styrelseledamöterna Douglas Roos och Christer Lindholm och för tiden intill nästa årsstämma till ny styrelseledamot välja Markus Dragicevic.

Valberedningen föreslår att det vid årsstämman beslutade styrelsearvodet till avgående ledamöterna Douglas Roos och Christer Lindholm ska prorateras i förhållande till deras tid som styrelseledamöter, samt att arvode till den nya styrelseledamoten för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 30 000 kronor.

Information avseende den föreslagna styrelseledamoten

Markus Dragicevic, född 1991, har en kandidatexamen i ekonomi och IT från Malmö universitet. Markus arbetar för närvarande inom Dragfast koncernen, där han även är partner, och med det egna bolaget Dragmark Invest AB. Markus har tidigare haft olika befattningar inom Dragfast koncernen och även arbetat inom transaktion och fastighetsförvaltning med både kommersiella fastigheter samt bostäder.

Eget och närståendes aktieinnehav: 28 800 000 stamaktier.

Oberoende i förhållande till bolagsledningen.

HANDLINGAR

Samtliga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.oscarproperties.com, senast från och med den 27 februari 2023 samt kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 143 682 563 stycken, varav 143 635 183 stamaktier, 44 688 är preferensaktier och 2 692 är preferensaktier av serie B, vilket motsvarar totalt cirka 143 639 921 röster. Bolaget har inte gett ut några stamaktier av serie B eller serie B2. Bolaget innehar 27 378 egna preferensaktier och 1 676 egna preferensaktier av serie B.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * *

Stockholm i februari 2023

Oscar Properties Holding AB (publ)

Styrelsen

MFN