Kallelse till årsstämma i Stora Enso Oyj

2023-01-31 07:30:00

Stora Enso Oyj:s styrelse har fattat beslut om att sammankalla årsstämma för att hållas torsdagen den 16 mars 2023.
Kallelse till årsstämma
Aktieägare i Stora Enso Oyj ("Stora Enso" eller "Bolaget") kallas till årsstämma som hålls torsdagen den 16 mars 2023 kl. 16.00 (finsk tid) på Marina Congress Center, Skatuddskajen 6 i Helsingfors. Registreringen av personer som har anmält sig till stämman samt utdelning av röstsedlar inleds kl. 15.00 (finsk tid) på stämmoplatsen.
Aktieägarna kan även utöva sin rösträtt genom att förhandsrösta. Anvisningar för förhandsröstning finns i denna kallelse under rubriken C. Anvisningar för deltagarna i årsstämman.
Årsstämman hålls på finska. I stämmolokalen tillhandahålls simultantolkning till svenska, engelska och vid behov till finska.
Aktieägare som är antecknade i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller Euroclear Sweden AB på årsstämmans avstämningsdag kommer att kunna följa stämman via en realtidsdirektsändning. Följande av realtidsdirektsändningen betraktas inte som deltagande i årsstämman. Ytterligare anvisningar beträffande realtidsdirektsändningen finns i denna kallelse under rubriken C. Anvisningar för deltagarna i årsstämman.
A. Ärenden som behandlas på årsstämman
På årsstämman behandlas följande ärenden:
1. Öppnande av stämman
2. Konstituering av stämman
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
4. Konstaterande av stämmans laglighet
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2022
- Verkställande direktörens översikt
Stora Ensos bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats storaenso.com/arsstamma från och med tisdagen den 14 februari 2023.
7. Fastställande av bokslutet
8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och utdelning av dividend
Moderbolagets utdelningsbara kapital den 31 december 2022 var 1 970 697 938,32 euro, varav räkenskapsperiodens vinst utgjorde 415 641 225,97 euro.
Styrelsen föreslår för årsstämman att en dividend om 0,60 euro per aktie (dvs. upp till totalt 473171992,20 euro för 788 619 987 aktier) utbetalas på basis av balansräkningen som fastställs för år 2022.
Dividenden betalas ut till aktieägare som på avstämningsdagen för dividenden måndagen den 20 mars 2023 är antecknad antingen i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller i fråga om Euroclear Sweden -registrerade aktier i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear Sweden AB ombesörjer utbetalningen till aktieägare som är registrerade i Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister och utbetalningen sker i svenska kronor. Dividend till innehavare av amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i US-dollar genom Citibank N.A.
Dividenden skulle betalas ut uppskattningsvis måndagen den 27 mars 2023.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsperioden 1.1.2022 - 31.12.2022
10. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport
Ersättningsrapporten för ledningsorganen finns tillgänglig på Bolagets webbplats storaenso.com/arsstamma från och med tisdagen den 14 februari 2023.
Årsstämmans beslut beträffande godkännande av ersättningsrapporten är rådgivande. 
11. Beslut om styrelseledamöternas arvoden
Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för årsstämman, såsom tillkännagivits den 30 januari 2023, att de årliga arvodena för styrelsens ordförande, vice ordförande och styrelsens ledamöter höjs med cirka 2,5-3 % och utbetalas enligt följande:

Styrelsen

Ordförande EUR 209 000 (2022: 203 000)
Vice ordförande EUR 118 000 (2022: 115 000)
LedamöterEUR 81 000 (2022: 79 000)

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår även att styrelseledamöternas årliga arvode erläggs så att 40 % betalas genom att för styrelseledamöternas räkning förvärva Stora Ensos R-aktier på marknaden till det pris som bildas i offentlig handel och att resterande summa av årliga arvodet erläggs kontant. Aktierna förvärvas inom loppet av två veckor från och med offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari 2023-31 mars 2023 eller snarast möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Bolaget står för alla kostnader och eventuell överlåtelseskatt i anknytning till förvärvet av aktier.
Därtill föreslår aktieägarnas nomineringsråd att det årliga arvodet till ledamöterna av finans- och revisionskommittén, People and Culture Committee och kommittén för hållbarhets- och etikfrågor höjs med cirka 2,7-3,2 % och utbetalas enligt följande:

Finans- och revisionskommittén
OrdförandeEUR 22 600 (2022: 22 000)
LedamöterEUR 15 900 (2022: 15 400)
People and Culture Committee
OrdförandeEUR 11 300 (2022: 11 000)
LedamöterEUR 6 800 (2022: 6 600)
Kommittén för hållbarhets- och etikfrågor
OrdförandeEUR 11 300 (2022: 11 000)
LedamöterEUR 6 800 (2022: 6 600)

12. Beslut om antalet styrelseledamöter
Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för årsstämman, såsom tillkännagivits den 30 januari 2023, att antalet styrelseledamöter i Bolaget ska vara nio (9).
13. Val av ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter
Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för årsstämman, såsom tillkännagivits den 30 januari 2023, att de nuvarande styrelsemedlemmarna Håkan Buskhe, Elisabeth Fleuriot, Helena Hedblom, Kari Jordan, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen, Richard Nilsson och Hans Sohlström återväljs för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma och att Astrid Hermann väljs till ny ledamot av styrelsen för samma mandatperiod.
Hock Goh har meddelat att han inte är tillgänglig för omval till styrelsen.
Aktieägarnas nomineringsråd föreslår vidare att Kari Jordan väljs till ordförande och Håkan Buskhe till vice ordförande för styrelsen.
Astrid Hermann, född 1973, amerikansk och tysk medborgare, kandidatexamen i företagsekonomi och MBA, är en erfaren ledare inom det finansiella området med omfattande internationell erfarenhet inom branchen för fast-moving consumer goods. Hon är för tillgället ekonomichef för koncernen Beiersdorf AG, ett tyskt globalt bolag verkande inom industrin av produkter för hud och personlig vård. Innan sin nuvarande position har Hermann fungerat inom olika poster med ansvar för finansiella roller på Colgate-Palmolive, den senaste som VP of Finance, North America (2004-2020) och på The Clorox Company (1997-2004). Hon är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare. Hermann äger för tillfället inga aktier i Stora Enso.
Kandidaterna och utvärderingen av deras oberoende har presenterats på Bolagets webbplats storaenso.com/arsstamma.
14. Beslut om revisorns arvode
Styrelsen föreslår för årsstämman att revisorns arvode betalas enligt av finans- och revisionskommittén godkänd faktura.
15. Val av revisor
Styrelsen föreslår i enlighet med finans- och revisionskommitténs rekommendation för årsstämman att PricewaterhouseCoopers Oy väljs som revisor för Bolaget för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma. PricewaterhouseCoopers Oy har meddelat att ifall det väljs som revisor, kommer Samuli Perälä, CGR, att fungera som huvudansvarig revisor.
Finans- och revisionskommitténs rekommendation gällande revisorsvalet finns tillgängligt på Bolagets webbplats storaenso.com/arsstamma. Finans- och revisionskommittén bekräftar att dess rekommendation är fri från påverkan från tredje part och att Bolaget inte är bundet av några sådana villkor som avses i artikel 16, paragraf 6 i EU:s revisionsförordning (537/2014) som skulle begränsa årsstämmans beslutsrätt eller Bolagets valfrihet gällande revisorsvalet.
16. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av Bolagets egna aktier
Styrelsen föreslår för årsstämman att styrelsen bemyndigas fatta beslut om förvärv av Stora Enso R-aktier enligt följande:
Antalet R-aktier som kan förvärvas med stöd av bemyndigandet kan uppgå till högst 2 000 000 R-aktier, vilket motsvarar ungefär 0,25 procent av samtliga aktier i Bolaget och ungefär 0,33 procent av samtliga R-aktier i Bolaget. Egna R-aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärvas annat än i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Egna R-aktier kan förvärvas med Bolagets fria egna kapital till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden.
Egna R-aktier kan i första hand förvärvas för att användas som en del av Bolagets incitamentsprogram eller utbetalning av ersättning. Bolaget kan behålla, ogiltigförklara eller avyttra egna R-aktier som det har förvärvat.
Styrelsen ska fatta beslut om övriga frågor som rör förvärvet av egna R-aktier. Bemyndigandet är i kraft fram till början av följande ordinarie årsstämma, dock inte längre än fram till den 31 juli 2024 och det upphäver det tidigare bemyndigandet givet av årsstämman den 15 mars 2022.
17. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
Styrelsen föreslår för årsstämman att styrelsen bemyndigas fatta beslut om emission av Stora Enso R-aktier enligt följande:
Antalet R-aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet kan uppgå till högst 2 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,25 procent av samtliga aktier i Bolaget och ungefär 0,33 procent av samtliga R-aktier i Bolaget. Bemyndigandet omfattar både emission av nya R-aktier och överlåtelse av Bolagets egna R-aktier som innehas av Bolaget.
Emission av R-aktier kan vidtas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier för att användas som en del av Bolagets incitamentsprogram eller utbetalning av ersättning.
Styrelsen ska fatta beslut om övriga villkor för emissionen av aktier. Bemyndigandet är i kraft fram till början av följande ordinarie årsstämma, dock inte längre än fram till den 31 juli 2024 och det upphäver det tidigare bemyndigandet givet av årsstämman den 15 mars 2022.
18. Ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning för att möjliggöra ordnandet av bolagsstämma som en distansbolagsstämma utan stämmoplats som ett alternativ till en fysisk bolagsstämma eller en hybridbolagsstämma. Syftet med ändringen är att underlätta genomförandet av bolagsstämmor på distans i situationer som bland annat pandemier eller andra oförutsedda eller exceptionella omständigheter, dock inte begränsat till dessa. Enligt den finska aktiebolagslagen krävs att aktieägare ska kunna fullt ut utöva sina rättigheter vid en distansbolagsstämma, med samma rättigheter som vid en traditionell bolagsstämma med personlig närvaro. Ändringarna hindrar inte ordnandet av bolagsstämmor med personlig närvaro eller som hybridbolagsstämma.
Enligt styrelsens förslag skulle 9 § i Bolagets bolagsordning ändras att lyda som följer:

"9 § Aktieägare eller deras lagliga företrädare eller lagligt befullmäktigade ombud som deltar i bolagsstämma är berättigade att utöva sin beslutanderätt i frågor som rör Bolaget.
En aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, skall meddela Bolaget om detta senast på den i kallelsen till stämman nämnda dagen som får infalla tidigast tio (10) dagar före stämman.
Eftersom Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet skall även tillämpas vad aktiebolagslagen stadgar om rätt att delta i bolagsstämman.
Styrelsen kan besluta att bolagsstämma ordnas utan stämmoplats på så sätt att aktieägarna under bolagsstämman fullt ut utövar sin beslutanderätt i realtid genom datakommunikation och tekniska hjälpmedel (distansbolagsstämma)."

19. Beslutsordning
20. Avslutande av stämman

B. Årsstämmohandlingar
De beslutsförslag som hänför sig till årsstämmans agenda och denna stämmokallelse finns tillgängliga på Stora Ensos webbplats storaenso.com/arsstamma. Stora Ensos bokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022 kommer att vara tillgängliga på Stora Ensos webbplats storaenso.com/arsstamma från och med tisdagen den 14 februari 2023. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda dokument finns också tillgängliga vid årsstämman. Stämmoprotokollet finns till påseende på Stora Ensos webbplats storaenso.com/arsstamma senast från och med torsdagen den 30 mars 2023.
C. Anvisningar för deltagarna i årsstämman
1. Aktieägare som är antecknad i Bolagets aktieägarförteckning
Rätt att delta i årsstämman har aktieägare som på årsstämmans avstämningsdag måndagen den 6 mars 2023 antecknats som aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto eller aktiesparkonto är antecknad som aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning.
Anmälningstiden till årsstämman börjar på tisdagen den 31 januari 2023 kl. 10:00 (finsk tid). Aktieägare som är antecknad i Bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i årsstämman ska anmäla sig senast fredagen den 10 mars 2023 kl. 16.00 (finsk tid) vid vilken tidpunkt anmälan ska vara Bolaget tillhanda.
Anmälan till årsstämman kan göras:

a) på Bolagets webbplats: storaenso.com/arsstamma
Anmälan av fysiska personer kräver stark elektronisk autentisering. En fysisk person som loggar in i tjänsten via Bolagets webbplats kommer att hänvisas till en sida för elektronisk autentisering. Därefter kan aktieägaren anmäla sig till årsstämman, befullmäktiga ett ombud och förhandsrösta under samma besök. Stark elektronisk autentisering sker med personliga nätbankskoder eller mobilcertifikat.
Aktieägare som är juridiska personer måste uppge numret på sitt finska värdeandelskonto, sitt FO-nummer och annan nödvändig information för att anmäla sig elektroniskt.
För aktieägare som är juridiska personer krävs ingen stark elektronisk autentisering för att anmäla sig elektroniskt. Om en juridisk person använder den elektroniska auktorisationstjänsten Suomi.fi, som beskrivs närmare nedan i avsnitt C.3, krävs dock stark elektronisk autentisering av den behöriga personen, antingen med personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.
b) per post till: Stora Enso Oyj, Juridiska avdelningen, Box 309, FI-00101 Helsingfors.
c) per telefon på numret: +358 2046 111 (måndag - fredag, kl. 9.00 - 15.00, finsk tid)

I samband med anmälan ska aktieägare uppge begärd information som namn, födelsedatum eller FO-nummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets födelsedatum. De personuppgifter som aktieägare överlåter till Stora Enso används endast för ändamål som hänför sig till årsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.
Aktieägare eller deras behöriga företrädare eller ombud ska vid behov på stämmoplatsen kunna styrka sin identitet och/eller behörighet.
2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier
Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i årsstämman med de aktier på basis av vilka de skulle ha rätt att på årsstämmans avstämningsdag måndagen den 6 mars 2023 vara antecknade i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Finland Oy. Rätten att delta i årsstämman förutsätter dessutom att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast måndagen den 13 mars 2023 kl. 10.00 (finsk tid) har tillfälligt införts i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta en giltig anmälan till årsstämman.
Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära av sin egendomsförvaltare erforderliga anvisningar gällande aktieägarens tillfälligt införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter och röstningsanvisningar samt anmälan till årsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförvaltare ska anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i årsstämman att tillfälligt införas i Bolagets aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt och vid behov ombesörja att förhandsröstning sker på den förvaltarregistrerade aktieägarens vägnar före utgången av anmälningstiden som gäller för förvaltarregistrerade aktier.
För tydlighetens skull noteras att ägare av förvaltarregistrerade aktier inte kan anmäla sig till årsstämman på Bolagets webbplats, utan måste i stället anmälas av sina egendomsförvaltare.
Ytterligare information finns tillgänglig på Bolagets webbplats storaenso.com/arsstamma.
3. Ombud och fullmakter
Aktieägare får delta i årsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud kan också förhandsrösta, i enlighet med anvisningarna i denna kallelse. Aktieägarens ombud ska kunna uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren på årsstämman. Ombud som anmäler sig elektroniskt för årsstämman måste identifiera sig personligen genom stark elektronisk autentisering, varefter de kan anmäla sig på den aktieägares vägnar som de företräder. Samma sak gäller för elektronisk förhandsröstning.
Om en aktieägare företräds på stämman av flera ombud som företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier respektive ombud företräder aktieägaren.
Fysiska personer kan utse ett ombud i samband med anmälan till årsstämman på Bolagets webbplats. I annat fall måste en fullmakt användas. Mallar för fullmakter finns på Bolagets webbplats storaenso.com/arsstamma.
Eventuella fullmakter bör sändas till Stora Enso Oyj, Juridiska avdelningen, Box 309, FI-00101 Helsingfors eller per epost till adressen agm@storaenso.cominnan anmälningstidens utgång. Ombud ska vara beredda att presentera den ursprungliga fullmakten senast vid stämman. Förutom att lämna in fullmaktshandlingar ska aktieägaren eller dennes ombud anmäla sig till årsstämman på det sätt som beskrivs ovan i denna kallelse.
Aktieägare som är juridiska personer kan också använda den elektroniska fullmaktstjänsten Suomi.fi som ett alternativ till traditionella fullmaktshandlingar för att befullmäktiga sina ombud. Ombudet befullmäktigas i Suomi.fi-tjänsten på adressen www.suomi.fi/fullmakter (genom att använda fullmaktsärendet "Företrädande vid bolagsstämman"). När de behöriga representanterna anmäler sig till årsstämman i Euroclear Finland Oy:s bolagsstämmotjänst ska de identifiera sig med stark elektronisk autentisering, varefter den elektroniska fullmakten automatiskt verifieras. Den starka elektroniska autentiseringen sker med personliga nätbankskoder eller mobilcertifikat. För mer information, se www.suomi.fi/fullmakter.
4. Aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB
En aktieägare vars aktier är registrerade hos Euroclear Sweden AB:s Securities System och som har för avsikt att delta i årsstämman och där utöva sin rösträtt måste:

(i) Vara registrerad i aktieägarregistret som förs av Euroclear Sweden AB senast måndagen den 6 mars 2023.
Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att tillfälligt kunna införa aktierna i Stora Ensos aktieägarregister som förs av Euroclear Finland Oy, begära att deras aktier omregistreras i ägarens eget namn i ägarregistret som förs av Euroclear Sweden AB, och att ovan nämnda begäran om tillfällig registrering hos Euroclear Sweden AB görs för aktieägarens räkning av förvaltaren. Omregistreringen måste vara genomförd senast onsdagen den 8 mars 2023 och förvaltaren bör därför underrättas om detta i god tid före det nämnda datumet.
(ii) Begära tillfällig registrering i Stora Ensos aktieägarregister som förs av Euroclear Finland Oy. Sådan begäran ska ske på särskild blankett och vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 8 mars 2023 kl. 12.00 (svensk tid).
Tillfällig registrering i aktieägarförteckningen genom Euroclear Sweden AB utgör samtidigt anmälan till årsstämman.

5. ADR-bevis
Innehavare av ADR-bevis som har för avsikt att delta och rösta vid årsstämman ska meddela Citibank N.A. om sitt deltagande och iaktta de anvisningar som Citibank N.A. separat sänder varje innehavare av ADR-bevis.
6. Förhandsröstning
Aktieägare kan också rösta på förhand gällande vissa punkter på agendan för årsstämman i enlighet med följande anvisningar.
För ägare av förvaltarregistrerade aktier sker förhandsröstningen via deras egendomsförvaltares kontoförvaltare. Kontoförvaltaren kan avge förhandsröster för de ägare av förvaltarregistrerade aktier som de företräder i enlighet med de röstningsanvisningar som lämnats av ägare till förvaltarregistrerade aktier under anmälningstiden för förvaltarregistrerade aktier.
Aktieägare med ett finskt värdeandelskonto eller aktiesparkonto kan förhandsrösta gällande vissa punkter på agendan för årsstämman under perioden mellan tisdagen den 31 januari 2023 kl. 10.00 (finsk tid) och fredagen den 10 mars 2023 kl. 16.00 (finsk tid) på följande sätt:

a) elektroniskt på Bolagets webbplats storaenso.com/arsstamma
För fysiska personer kräver den elektroniska förhandsröstningen stark elektronisk autentisering. Aktieägare kan anmäla sig och förhandsrösta genom att logga in med sina personliga nätbankskoder eller mobilcertifikat.
Aktieägare som är juridiska personer ska uppge numret på sitt finska värdeandelskonto, sitt FO-nummer samt annan information som krävs för att förhandsrösta elektroniskt.
För aktieägare som är juridiska personer krävs ingen stark elektronisk autentisering för att förhandsrösta elektroniskt. Om en juridisk person använder den elektroniska auktorisationstjänsten Suomi.fi enligt beskrivningen i avsnitt C.3 ovan, kräver förhandsröstning dock stark elektronisk autentisering av den auktoriserade personen, med personliga nätbankskoder eller mobilcertifikat.
b) per e-post eller post
Aktieägare kan skicka den förhandsröstningsblankett som finns tillgänglig på Bolagets webbplats storaenso.com/arsstamma eller motsvarande information till Euroclear Finland Oy via e-post till yhtiokokous@euroclear.eueller via post till Euroclear Finland Oy, Bolagsstämma / Stora Enso Oyj, Box 1110, FI-00101 Helsingfors. Förhandsröstningsblanketten kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats senast från och med tisdagen den 31 januari 2023.
En aktieägares legala företrädare eller befullmäktigade ombud måste i samband med att röstningsblanketten lämnas in överlämna en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt påvisa sin rätt att företräda aktieägaren vid årsstämman.

Aktieägare med ett svenskt värdeandelskonto kan förhandsrösta gällande vissa punkter på agendan för årsstämman under perioden mellan tisdagen den 31 februari 2023 - onsdagen den 8 mars 2023 kl. 16.00 (finsk tid) på följande sätt:

a) aktieägare som är fysiska personer, på Bolagets webbplats storaenso.com/arsstamma
Den elektroniska förhandsröstningen kräver stark elektronisk autentisering och aktieägare kan anmäla sig och förhandsrösta genom att logga in med sina svenska nätbankskoder eller mobilcertifikat.
Aktieägare som är juridiska personer ska förfara enligt punkt b) nedan och skicka en förhandsröstningsblankett till Euroclear Sweden AB per e-post eller post.
b) per post eller e-post
Aktieägare kan skicka den förhandsröstningsblankett som finns tillgänglig på Bolagets webbplats storaenso.com/arsstamma  till Euroclear Sweden AB per post till adressen Stora Enso Oyj "AGM 2023", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sweden eller per e-post till adressen GeneralMeetingService@euroclear.com.Förhandsröstningsblanketten finns tillgänglig på Bolagets webbplats senast från och med tisdagen den 31 januari 2023.
En aktieägares lagliga företrädare eller befullmäktigade ombud måste i samband med skickandet av röstningsblanketten uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren vid årsstämman.

Om en aktieägare deltar i årsstämman genom att lämna in förhandsröster till Euroclear Finland Oy eller Euroclear Sweden AB i enlighet med anvisningarna ovan innan tidsfristen för anmälan och förhandsröstning löper ut, utgör inlämningen en giltig anmälan till årsstämman, förutsatt att de innehåller den information som krävs för anmälan enligt vad som anges ovan i avsnitt C.1 i denna stämmokallelse.
Aktieägare som har förhandsröstat och som vill utöva sin frågerätt, rätt att kräva omröstning vid årsstämman eller rösta om ett eventuellt motförslag enligt den finska aktiebolagslagen måste delta i årsstämman på stämmoplatsen personligen eller genom ombud.

Ett förslag som är föremål för förhandsröstning anses ha lagts fram utan ändringar på årsstämman.
Anvisningar beträffande den elektroniska förhandsröstningen kommer också att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats på storaenso.com/arsstamma från och med tisdagen den 31 januari 2023.
7. Övrig information
Information angående årsstämman som krävs enligt den finska aktiebolagslagen och den finska värdepappersmarknadslagen finns tillgänglig på Bolagets webbplats storaenso.com/arsstamma. Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid årsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i finska aktiebolagslagen.
På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet A-aktier i Stora Enso till 176238276, vilket motsvarar totalt 176238276 röster, och det totala antalet R-aktier uppgår till 612381711, vilket motsvarar totalt minst 61 238 171 röster. Varje ägare av A-aktier har en röst per aktie och varje ägare av R-aktier har en röst per varje tio (10) aktier. Varje aktieägare har dock minst en röst. På dagen för denna kallelse innehar Bolaget inga egna aktier.
Förändringar i aktieinnehav som har skett efter årsstämmans avstämningsdag måndagen den 6 mars 2023 påverkar inte rätten att delta i årsstämman eller aktieägarens röstetal vid årsstämman.
En videoanslutningslänk och ett lösenord för att följa årsstämman via realtidsdirektsändning kommer att skickas per e-post till den e-postadress som angivits vid anmälan till årsstämman. Följandet av årsstämman via realtidsdirektsändningen är endast möjligt för aktieägare som på årsstämmans avstämningsdag har antecknats som aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller Euroclear Sweden AB. Aktieägare som följer realtidsdirektsändningen kan ställa skriftliga frågor under årsstämman via en chat-funktion som erbjuds i anslutning till realtidsdirektsändningen. Att följa realtidsdirektsändningen eller att ställa skriftliga frågor anses inte utgöra deltagande i årsstämman eller utövande av aktieägarens fråge- eller yttranderätt på årsstämman, såsom det avses i den finska aktiebolagslagen. Skriftliga frågor ska behandlas på årsstämman i den utsträckning som ordföranden för årsstämman anser det ändamålsenligt..
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Norell
presschef
tel. +46 72 2 410349
För investerarförfrågningar:
Anna-Lena Åström

SVP Investerarrelationer
tel. +46 70 210 7691
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial och träprodukter och med detta en del av bioekonomin. Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Stora Enso har cirka 21 000 medarbetare och 2022 uppgick omsättningen till 11,7 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

Cision