KALLELSE till årsstämma i MultiQ International AB (publ)

2021-04-20 12:30:00

I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 har styrelsen i bolaget beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Information om stämmans beslut offentliggörs den 25 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen slutligt sammanställts. Övrigt material från årsstämman kommer att publiceras på bolagets webbplats, www.multiq.com.

Rätt att delta på bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 17 maj 2021, dels senast måndagen den 24 maj 2021 ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den 24 maj 2021. Observera att anmälan till bolagsstämman endast kan göras genom poströstning.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före måndagen den 17 maj 2021. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 19 maj 2021 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Poströstning
Bolagets styrelse har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret för poströstning finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.multiq.com. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning kan skickas med post till MultiQ International AB (publ), att: Therese Högberg, Scheelevägen 17, Beta 6, 223 70 Lund (märk kuvertet "Årsstämma 2021") eller med e-post till investors@multiq.com.Ifyllt formulär ska vara bolaget tillhanda senast måndagen den 24 maj 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Vid frågor vänligen kontakta bolaget via e-post investors@multiq.comeller telefonnummer 010-211 66 00.

Fullmakter
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.multiq.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning för stämman
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020
8. Beslut om

a)    fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b)    dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8.
a. Jonathan Nilsson
b. Lars Pålsson
c. Kristina Jarring Lilja
d. Emil Hjalmarsson
e. Fredrik Rüden
f. Henrik Esbjörnson
g. Lars-Göran Mejvik
 

9. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av styrelsearvode
11. Fastställande av revisorsarvode
12. Val av styrelse
a. Jonathan Nilsson
b. Lars Pålsson
c. Emil Hjalmarsson
d. Bengt-Arne Molin

13. Val av styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Godkännande av ersättningsrapport
17. Beslut avseende valberedning
18. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
19. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen om förvärv av egna aktier
20. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen om överlåtelse av egna aktier
21. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman, punkt 2
Valberedningen som består av valberedningens ordförande Lars Pålsson (representant för Mikrolund Holding AB), Malin Ruijsenaars (representant för AB Grenspecialisten) och Hans Skeppner föreslår att Lars Pålsson utses till ordförande på bolagsstämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd, punkt 3
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner röstlängden som upprättats utifrån de anmälningar och poströster som inkommit i vederbörlig ordning.

Godkännande av dagordning för stämman, punkt 4
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner förslaget till dagordning.

Val av en eller två justeringsmän, punkt 5
Styrelsen föreslår att bolagstämman väljer Hans Skeppner och Lars-Göran Mejvik till justeringsmän eller, om dessa personer har förhinder, en eller två personer som föreslås av ordföranden. 

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad, punkt 6
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att den blivit behörigen sammankallad.

Disposition av bolagets resultat, punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras genom utdelning 6 163 238,55 kr och resterande överförs i ny räkning.
Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer, punkt 9
Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att bolaget för tiden intill nästa årsstämma ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant.

Styrelsearvode och revisorsarvode, punkterna 10 och 11
Valberedningen föreslår att styrelsearvode om totalt 575 000 kronor ska utgå, att fördelas med 275 000 kronor till styrelsens ordförande, samt med 100 000 kronor vardera till de övriga styrelseledamöterna.

Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Val av styrelse samt styrelseordförande, punkterna 12 och 13
Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Jonathan Nilsson, Lars Pålsson och Emil Hjalmarsson samt nyval av ledamoten Bengt-Arne Molin. Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats, www.multiq.com.

Valberedningen föreslår omval av Lars Pålsson till styrelsens ordförande.

Lars Pålsson är större aktieägare via ägande i Mikrolund Holding AB. Emil Hjalmarsson är anställd i större aktieägaren AB Grenspecialisten. Övriga ledamöter är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Med större aktieägare avses ägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget.

Val av revisor, punkt 14
Valberedningen föreslår att bolagsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omväljer Ernst & Young AB som bolagets revisor. Ernst & Young AB har meddelat att för det fallet att de omväljs, kommer Martin Henriksson att utses till huvudansvarig revisor.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 15
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om oförändrade riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare. Riktlinjerna för ersättning gäller för hela koncernledningen samt även för styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.

Godkännande av ersättningsrapport, punkt 16
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner förslaget till ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2020, vilken tillhandahålls på bolagets webbplats www.multiq.com.

Beslut avseende valberedning, punkt 17
Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att uppdra åt styrelseordföranden att, baserat på ägandet i bolaget i slutet av september månad 2021, sammankalla en valberedning om tre personer från var och en av de tre största aktieägarna/aktieägargrupperna i bolaget. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet, ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska styrelsens ordförande tillse att ledamoten ersätts av annan representant för de större aktieägarna. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största ägarna/aktieägargrupperna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Emissionsbemyndigande, punkt 18
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att aktier motsvarande 10 procent av det totala antalet aktier vid tiden för emissionen utges, dock högst med det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som vid tiden för emissionen ryms inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagets bolagsordning.

Styrelsen ska därvid ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att vid behov stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.

Beslut enligt styrelsens förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bemyndigande om förvärv av egna aktier, punkt 19
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier enligt följande:

1. Förvärv får ske över Nasdaq Stockholm eller genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare.
2. Bolaget får förvärva högst så många aktier att bolaget efter förvärvet innehar högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
3. Förvärv får ske till ett pris per aktie inom det på börsen vid var tid gällande kursintervallet.
4. Förvärv ska ske i enlighet med Nasdaq Stockholms vid var tid gällande regelverk.
5. Förvärv får ej ske under den period då en uppskattning av en genomsnittlig kurs för bolagets aktie genomförs i syfte att fastställa villkoren i optionsprogram för de anställda.

Förvärvet ska ha till syfte att främja en effektivare kapitalstruktur i bolaget, skapa värde för bolagets aktieägare, använda de återköpta aktierna för att kunna genomföra företagsförvärv samt för att kunna uppfylla åtaganden enligt optionsprogram.

Beslut enligt styrelsens förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bemyndigande om överlåtelse av egna aktier, punkt 20
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna aktier enligt följande:
 

1. Överlåtelse får ske över Nasdaq Stockholm.
2. Överlåtelse får även ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för aktierna får erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.
3. Överlåtelse får ske genom påkallande av utfärdade köpoptioner i enlighet med optionsprogram för verkställande direktör, ledning och anställda.
4. Bolaget får överlåta samtliga egna aktier som bolaget innehar.
5. Överlåtelse får ske till ett pris per aktie inom det på börsen vid var tid gällande kursintervallet.
6. Överlåtelse ska ske i enlighet med Nasdaq Stockholms vid var tid gällande regelverk.
7. Överlåtelse får ej ske under den period då en uppskattning av en genomsnittlig kurs för bolagets aktie genomförs i syfte att fastställa villkoren i optionsprogram för de anställda.

Överlåtelsen ska ha till syfte att främja en effektivare kapitalstruktur i bolaget, skapa värde för bolagets aktieägare, använda de återköpta aktierna för att kunna genomföra företagsförvärv samt för att kunna uppfylla åtaganden enligt optionsprogram.

Beslut enligt styrelsens förslag, med undantag för optionsprogrammet enligt punkt 3 ovan, är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 3 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisningshandlingarna, revisorsyttrande och ersättningsrapport enligt 8 kap 54 § respektive 53 a § aktiebolagslagen samt fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.multiq.com.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier
Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 123 264 771 stycken. Bolaget innehar 864 238 egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, d.v.s. senast den 15 maj 2021, till MultiQ International AB (publ), att: Therese Högberg, Scheelevägen 17, Beta 6, 223 70 Lund (märk kuvertet "Årsstämma 2021") eller med e-post till investors@multiq.com.Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.multiq.com och på bolagets kontor på Scheelevägen 17 i Lund senast den 20 maj 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * * * *

Lund i april 2021
MultiQ International AB (publ)
Styrelsen

 

Cision