Kallelse till årsstämma i Elekta AB (publ)

2022-07-21 07:30:00

Aktieägarna i Elekta AB (publ), org.nr 556170–4015, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 augusti 2022.

Med stöd av tillfälliga lagregler har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 25 augusti 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.
 
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET
 
Aktieägare som genom poströstning vill delta i stämman ska:
·         vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 augusti 2022, och
·         anmäla sig genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 24 augusti 2022.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 19 augusti 2022 vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
 
POSTRÖSTNING
 
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
 
För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.elekta.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan.
 
Det ifyllda formuläret, jämte eventuella bilagor, måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 24 augusti 2022. Formuläret kan skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller med post till Elekta AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även poströsta elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströsten i sin helhet) ogiltig.
 
Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.
 
Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en undertecknad och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns att hämta på bolagets webbplats, www.elekta.com. Fullmaktsformulär kan också erhållas hos bolaget eller beställas från Euroclear Sweden AB per telefon enligt nedan. För juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas poströstningsformuläret. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år. Vad gäller fullmakten kan emellertid en längre giltighetstid ha angivits i den (dock högst fem år från utfärdandet).
 
Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.
 
För allmänna frågor om stämman eller för att få poströstningsformuläret och eventuellt fullmaktsformulär skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 92 80 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).
 
UPPLYSNINGAR
 
Aktieägare har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Elekta AB (publ), Attn Head of Investor Relations, P.O. Box 7593, 103 93 Stockholm, eller via e-post till cecilia.ketels@elekta.com, eller per telefon +46 76 611 76 25 senast måndagen den 15 augusti 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på Kungstensgatan 18 i Stockholm och på bolagets webbplats, www.elekta.com, senast lördagen den 20 augusti 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress. Aktieägare som önskar att VD och koncernchefen ska kunna adressera frågorna i sitt anförande, som kommer att finnas tillgängligt på www.elekta.com före stämman, behöver skicka frågorna så att Elekta har dem senast måndagen den 8 augusti 2022.
 
DAGORDNING
 
1.    Öppnande av stämman
2.    Val av ordförande vid stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Godkännande av dagordningen
5.    Val av en eller två justerare
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8.    Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen
9.    Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna samt vd och koncernchef
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor
13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter
14. Val av revisor
15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
16. Beslut om:
(a)   Prestationsbaserat Aktieprogram 2022
(b)   överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2022
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2020, 2021 och 2022
18. Beslut om:
(a)   bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier
(b)   bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier
19. Förslag till beslut från aktieägaren Thorwald Arvidsson (a)–(d)
20. Stämmans avslutande
 
STYRELSENS OCH VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Stämmoordförande
Valberedningen föreslår advokat Victoria Skoglund som ordförande vid stämman.

Punkt 3 – Röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerats och tillstyrkts av justerarna.

Punkt 5 – Justerare
Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Per Colleen och Filippa Gerstädt eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som valberedningen i stället anvisar. Justerarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 9 – Disposition av bolagets resultat samt avstämningsdag
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolagets resultat enligt den fastställda resultaträkningen ska disponeras på så sätt att av bolagets disponibla vinstmedel, 2 020 170 409 kronor, utdelning till aktieägarna sker med ett belopp motsvarande 2,40 kronor per aktie, samt att återstoden balanseras i ny räkning. Det föreslås att utdelningen fördelas på två utbetalningstillfällen om 1,20 kronor per utbetalning. Den första avstämningsdagen föreslås vara måndagen den 29 augusti 2022 och den andra avstämningsdagen föreslås vara måndagen den 27 februari 2023. Beslutar stämman i enlighet med förslaget beräknas utdelning sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 1 september 2022 respektive torsdagen den 2 mars 2023.

Punkterna 11–14 – Val av styrelse och revisor samt arvoden till styrelsen och revisor
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta styrelseledamöter, utan suppleanter.
 
Valberedningen föreslår ett höjt styrelsearvode samt höjd ersättning för utskottsarbetet. Valberedningen föreslår således att styrelsearvode avseende tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 6 015 000 (5 040 000) kronor, varav till styrelseordföranden föreslås utgå ersättning med 1 500 000 (1 410 000) kronor och till ordinarie stämmovald ledamot som inte är anställd i bolaget föreslås utgå ersättning med 645 000 (605 000) kronor. Valberedningen föreslår vidare att ersättning för utskottsarbete avseende tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med 140 000 (135 000) kronor till ordförande i ersättnings- och hållbarhetsutskottet samt med 95 000 (90 000) kronor till ledamot i ersättnings- och hållbarhetsutskottet och med 265 000 (250 000) kronor till ordförande i revisionsutskottet samt med 170 000 (160 000) kronor till ledamot i revisionsutskottet. Arvode eller ersättning för utskottsarbete ska inte utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.
 
Till revisor föreslås utgå arvode enligt av bolaget godkänd räkning.
 
Valberedningen föreslår omval av Laurent Leksell, Caroline Leksell Cooke, Johan Malmquist, Wolfgang Reim, Jan Secher, Birgitta Stymne Göransson och Cecilia Wikström som styrelseledamöter samt nyval av Kelly Londy som styrelseledamot, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att Laurent Leksell omväljs till styrelseordförande.
 
En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns på bolagets webbplats, www.elekta.com.
 
Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (”EY”) till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. EY har upplyst valberedningen att om EY väljs ska den auktoriserade revisorn Rickard Andersson vara huvudansvarig revisor.

Punkt 15 – Beslut om godkännande av ersättningsrapport
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 16 (a) – Beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2022
Prestationsbaserat Aktieprogram 2022 (”PSP 2022”) inkluderar styrelsens förslag om beslut att implementera ett prestationsbaserat aktieprogram likvärdigt med det prestationsbaserade aktieprogram som stämman beslutade om 2021 samt överlåtelse av egna aktier.

Bakgrund
Långsiktig rörlig ersättning är en integrerad del av Elektas ersättningsstrategi och Elekta har årligen beslutat om långsiktiga incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen.
 
Styrelsen föreslår att Elektas långsiktiga rörliga ersättning 2022, liksom föregående år, ska inkludera ledande befattningshavare och några få utvalda nyckelpersoner i ett gemensamt prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om PSP 2022 i enlighet med de huvudprinciper som framgår nedan. Styrelsen anser att PSP 2022 uppfyller sitt syfte att sammanlänka deltagarnas och aktieägarnas intressen, stärka Elektas möjligheter att attrahera, behålla och motivera kompetent personal samt stärka Elektas fokus och inriktning för att uppfylla de långsiktiga affärsmålen och mål avseende aktievärdet.

Förslag till beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2022
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om implementering av PSP 2022. För att kunna implementera PSP 2022 föreslår styrelsen att maximalt 1 250 000 aktier av serie B i Elekta får användas i PSP 2022 för överlåtelse till anställda inom koncernen och att maximalt 30 procent av dessa aktier får överlåtas på Nasdaq Stockholm för täckande av bland annat sociala avgifter.
 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med förslagen nedan.

Implementering av Prestationsbaserat Aktieprogram 2022
PSP 2022 ska erbjudas individer som har stora möjligheter att påverka bolagets långsiktiga utveckling både via nuvarande roller men även för framtida roller, dvs. den verkställande direktören, ledande befattningshavare och utvalda nyckelpersoner, allt som allt cirka 25 anställda.
 
Styrelsen kommer att fastställa ett maximalt värde för PSP 2022 på deltagarnivå. Maximalt värde kan komma att vara upp till 80 procent av den årliga baslönen för alla deltagare vid ingången av räkenskapsåret 2022/2023. Det faktiska maximala värdet kommer att vara beroende av varje medarbetares individuella prestationsutvärdering för det senaste verksamhetsåret. Det sammanlagda totala värdet för samtliga deltagare i PSP 2022 uppgår till maximalt 54 761 447 kronor, exklusive sociala avgifter.
 
Respektive deltagares maximala värde ska konverteras till ett antal aktier av serie B baserat på den genomsnittliga sista betalkursen för aktier av serie B i Elekta på Nasdaq Stockholm under en period av tio handelsdagar före den dag erbjudande om deltagande i programmet lämnas.
 
Deltagare i PSP 2022 kommer att erhålla en villkorad rätt att tilldelas prestationsaktier, vilket är en rätt att vid en framtida tidpunkt erhålla ett visst antal sådana aktier under förutsättning att tillämpliga villkor är uppfyllda. Det maximala antalet aktier av serie B som kan erhållas är beroende av graden av uppfyllande av ett prestationsmål, Elektas totala aktieägaravkastning (”TSR”) jämfört med OMXS30 över en tre-årsperiod. För PSP 2022, är miniminivån att Elektas TSR är minst +0,1 procent över index för OMXS30. För att uppnå maximinivån krävs att Elektas TSR är lika med +15 procent eller högre än index för OMXS30. Om minimumnivån uppnås kommer tilldelningen att bli, och ej överstiga, 30 procent av den årliga fasta lönen i början av verksamhetsåret 2022/2023. Den verkliga tilldelningen vid uppnådd miniminivå bestäms av varje medarbetares individuella prestationsutvärdering för det senaste verksamhetsåret. Om maximinivån uppnås eller överträffas, kommer tilldelningen att bli, och ej överskrida, maximalt antal prestationsaktier. Om utfallet är lägre än maximinivån men högre än miniminivån är tilldelningen linjär mellan minimi- och maximinivån. Ingen tilldelning sker om utfallet är lägre än miniminivån.
 
Prestationsmålet ska justeras vid händelser som påverkar antalet utestående aktier i bolaget, eller vid oförutsedda väsentliga händelser som påverkar koncernens verksamhet eller på annat sätt påverkat prestationsmålet och om styrelsen så finner det relevant. För det fall att redovisningsprinciper ändras eller om bolaget fattar beslut om att uppta omstruktureringskostnader kan styrelsen komma att fatta beslut om förändringar i prestationsmålet för PSP 2022.
 
Erhållande av aktier är normalt avhängigt fortsatt anställning inom koncernen till och med utgången av verksamhetsåret 2024/2025.
 
Uppfylls samtliga i PSP 2022 uppställda villkor ska tilldelning av aktier av serie B ske vederlagsfritt tre år efter att avtal ingåtts och efter det att styrelsen godkänt utfallet. Innan antalet aktier som ska tilldelas slutligen bestäms, ska styrelsen pröva om tilldelningen är rimlig i förhållande till bolagets finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och andra omständigheter, samt om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera antalet aktier som ska tilldelas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt.
 
Deltagarna ska inte erlägga någon betalning för sina rättigheter under programmet.
 
Deltagarna ska vid tilldelning av aktier av serie B erhålla kontant kompensation för kontant utdelning under de tre räkenskapsåren 2022/2023–2024/2025.
 
Antal aktier som omfattas av förslaget kan av styrelsen komma att omräknas på grund av förändringar i kapitalstruktur såsom fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller nedsättning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder.
 
Styrelsen, eller av styrelsen för ändamålet inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av PSP 2022, inom ramen för angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Detta kan innebära att styrelsen har rätt att införa en alternativ kontantbaserad incitamentslösning för deltagare i sådana länder där tilldelning av prestationsaktier inte är tillämpligt, eller i övrigt en sådan lösning bedöms vara lämplig. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar under förutsättning att det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning enligt PSP 2022 inte längre är lämpliga. Sådana alternativa incitamentslösningar ska, så långt praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som PSP 2022.
 
Deltagande i PSP 2022 förutsätter dels att detta lagligen och lämpligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan komma att ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
 
För att minska den ekonomiska risken vid en ökning av aktiekursen under löptiden för prestationsaktierna samt för att säkerställa möjligheten att överlåta aktier av serie B avser Elekta att förvärva och överlåta egna aktier.

Kostnader för Prestationsbaserat Aktieprogram 2022
Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under PSP 2022 och en aktiekurs om 74,50 kronor, erfordras maximalt 955 569 aktier av serie B för att fullgöra åtaganden under programmet (inklusive sociala avgifter), motsvarande cirka 0,25 procent av det totala antalet utestående aktier. Antalet aktier som omfattas av tidigare och utestående incitamentsprogram uppgår till 1 146 332 aktier av serie B, motsvarande cirka 0,30 procent av det totala antalet utgivna aktier.
 
Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under PSP 2022 och en aktiekurs om 74,50 kronor, beräknas kostnaderna, inklusive kostnader för sociala avgifter och finansieringskostnaden för återköpta aktier, uppgå till cirka 71 189 882 kronor.

Säkringsåtgärder
För att säkerställa leverans till PSP 2022 föreslår styrelsen under punkten 16 (b) att högst 1 250 000 aktier av serie B ska kunna överlåtas till anställda inom koncernen. Därutöver föreslår styrelsen under punkt 17 att styrelsen ska bemyndigas att besluta om överlåtelse av högst 639 815 egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm för täckande av bland annat sociala avgifter under PSP 2022. Vidare föreslår styrelsen under punkt 18 (a) att styrelsen ska bemyndigas att besluta om förvärv av egna aktier av serie B bland annat i syfte att möjliggöra säkring och leverans av aktier under PSP 2022. Skulle förslaget att överlåta återköpta aktier till deltagare i PSP 2022 inte godkännas av stämman kommer styrelsen att undersöka andra möjligheter för att säkerställa leveransåtagandena med anledning av PSP 2022.

Förslagets beredning
Förslaget har beretts av bolagets ersättnings- och hållbarhetsutskott i samråd med styrelsen. Beslutet att förelägga PSP 2022 till stämman har fattats av styrelsen.

Utestående incitamentsprogram i Elekta
För en beskrivning av Elektas pågående aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till not 7 i Elektas årsredovisning för 2021/2022.

Majoritetskrav
Stämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 16 (a) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Punkt 16 (b) – Beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2022
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om överlåtelse av bolagets egna aktier av serie B i anledning av PSP 2022 i enlighet med följande villkor.
 
(i)    Högst 1 250 000 aktier av serie B får överlåtas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
(ii)   Rätt att förvärva aktier ska tillkomma sådana personer inom koncernen som omfattas av villkoren för PSP 2022. Vidare ska dotterbolag inom koncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till sina anställda som omfattas av PSP 2022.
(iii)  Rätt att erhålla aktier ska tillkomma den anställde enligt de villkor som uppställs av PSP 2022 och under den tid som den anställde har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för PSP 2022.
(iv)  Anställd som omfattas av villkoren för PSP 2022 ska, under vissa förutsättningar, erhålla aktier av serie B vederlagsfritt.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för överlåtelseprisets beräknande är följande.
 
Överlåtelsen av egna aktier av serie B utgör en del av genomförandet av det föreslagna PSP 2022. Styrelsen anser det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att anställda är aktieägare i bolaget. Grunden för beräkningen av överlåtelsepriset framgår av styrelsens förslag under punkt 16 (a) ovan.
 
Stämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 16 (b) är villkorat av att stämman beslutat att anta styrelsens förslag om PSP 2022.
 
Stämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 16 (b) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2020, 2021 och 2022
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2020, 2021 och 2022 under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att på Nasdaq Stockholm överlåta högst 639 815 egna aktier av serie B i syfte att täcka vissa utgifter (i huvudsak sociala avgifter). Överlåtelse får ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den så kallade spreaden), det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen samt i förekommande fall med iakttagande av de regler som följer av Nasdaq Stockholms regler. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för överlåtelsen, som dock ska vara marknadsmässiga.
 
Stämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 17 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 18 (a) – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier av serie B att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av totala antalet aktier i bolaget. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den så kallade spreaden), det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt i övrigt med iakttagande av de regler som följer av Nasdaq Stockholms regler. Syftet med återköpet av egna aktier är i första hand att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov samt att i förekommande fall kunna överlåta aktier i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv. Syftet är därtill att möjliggöra säkring av kostnader och leverans sammanhängande med genomförandet av Prestationsbaserat Aktieprogram 2022.
 
Stämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 18 (a) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 18 (b) – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta aktier av serie B i bolaget. Överlåtelse av egna aktier får endast ske i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv och med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelse av egna aktier av serie B får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm.
 
I samband med förvärv av företag eller rörelser får överlåtelse av egna aktier av serie B ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och till ett pris inom den så kallade spreaden (jämför ovan) vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen samt i förekommande fall med iakttagande av de regler som följer av Nasdaq Stockholms regler. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för överlåtelsen, som dock ska vara marknadsmässiga. Ersättning för sålunda överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget, eller annars med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Skälen till styrelsens bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att i förekommande fall kunna finansiera eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv på ett kostnadseffektivt sätt.
 
Stämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 18 (b) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 19 (a)–(d) – Förslag till beslut från aktieägaren Thorwald Arvidsson
Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslår att stämman beslutar att:
(a) § 5 andra stycket i bolagsordningen ska ha följande lydelse: ”Samtliga aktier äger samma rätt.”,
(b) uppdra åt styrelsen att i skrivelse till regeringen påtala önskvärdheten av att den svenska aktiebolagslagen ändras så att möjligheten till så kallad rösträttsdifferentiering mellan olika aktieslag avskaffas,
(c)  uppdra åt styrelsen utarbeta ett förslag till representation för de små och medelstora aktieägarna i såväl styrelse som valberedning, och
(d) uppdra åt styrelsen att utreda möjligheterna att införa ett system med prestationsbaserade styrelsearvoden.

Stämmans beslut enligt Thorwald Arvidssons förslag under punkt 19 (a) är giltigt endast om samtliga aktieägare som deltar i stämman röstar för förslaget och dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget, alternativt om aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget samtidigt som ägare till hälften av alla aktier av serie A och nio tiondelar av de vid stämman företrädda aktierna av serie A samtycker till ändringen.

HANDLINGAR
 
Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.elekta.com, samt hos bolaget på Kungstensgatan 18 i Stockholm, senast från och med torsdagen den 4 augusti 2022.
 
Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas hos bolaget på Kungstensgatan 18 i Stockholm från och med den 20 augusti 2022. Valberedningens fullständiga förslag och motiverat yttrande samt uppgifter om samtliga föreslagna styrelseledamöter hålls tillgängliga på bolagets webbplats från dagen för utfärdande av kallelsen. Samtliga handlingar framläggs genom att de hålls tillgängliga på detta sätt och kommer genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
 
ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
 
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 383 568 409 aktier, varav 14 980 769 aktier av serie A och 368 587 640 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 518 395 330 röster. A-aktie berättigar till tio röster och B-aktie berättigar till en röst. Bolaget innehar 1 485 289 B-aktier, som inte kan företrädas vid stämman. Uppgifterna avser förhållandet vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.
 
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
 
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

   
   

Stockholm i juli 2022
Elekta AB (publ)
Styrelsen
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2022 kl. 07.30 CET.

Om Elekta
Vi på Elekta har ett värdefullt uppdrag, att säkerställa tillgången på bästa möjliga cancervård för varje patient. Som ledande inom precisionsstrålning tar vi fram hållbara, resultatdrivna och kostnadseffektiva lösningar som förbättrar liv och ger hopp till alla som lever med cancer. För att möta nya utmaningar och förändrade patientbehov krävs ett nära samarbete med våra kunder, och det är precis så vi vill ha det. För många av de 4 700 anställda i vårt globala team är arbetet mer än ett arbete. Här finns ett personligt engagemang för att förena vetenskap och kreativitet, och att förändra cancervården på djupet. Vi skapar inte bara teknologi, vi skapar hopp.
Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm, kontor i mer än 120 länder och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

MFN