Kallelse till årsstämma i ASSA ABLOY AB

2023-03-22 14:00:00

  

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 18 april 2023, och
  • anmäla sig till ASSA ABLOY AB senast torsdagen den 20 april 2023. Anmälan ska göras på bolagets hemsida assaabloy.com/bolagsstamma, per telefon 08-402 90 71 eller per post till adress ASSA ABLOY AB, "Årsstämman 2023", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden.

Fullmakt

Om aktieägaren företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas anmälan och fullmakten måste uppvisas i original senast på årsstämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida assaabloy.com/bolagsstamma. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, utöver anmälan om deltagande i årsstämman, begära att deras aktier tillfälligt förs in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn (så kallad rösträttsregistrering) för att få delta i årsstämman. Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 18 april 2023 kommer beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast torsdagen den 20 april 2023. Berörda aktieägare måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, i god tid dessförinnan begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering. 

  

Dagordning

1.Årsstämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid årsstämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av två personer att justera årsstämmans protokoll.

6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

7. Anförande av VD och koncernchef Nico Delvaux.

8. Framläggande av:

    a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,

    b) revisorns yttrande om huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare följts, och

    c) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande.

9. Beslut om:

    a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

    b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och

    C) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

11. Fastställande av:

    a) arvoden till styrelsen,

    b) arvoden till revisorn.

12. Val av styrelse, styrelseordförande och vice styrelseordförande.

13. Val av revisor.

14. Beslut om instruktioner för utseende av valberedningen och dess arbete.

15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.

16. Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna B-aktier.

17. Beslut om långsiktigt aktiesparprogram.

18. Årsstämmans avslutande.

Punkt 2 - Val av ordförande vid årsstämman
Valberedningen som sedan den 23 december 2022 består av ordförande Anders Mörck (Investment AB Latour) och Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB) föreslår att Lars Renström väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 b) - Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den

fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning om 4,80 kronor per aktie. Det föreslås att utdelningen betalas ut i två lika stora delar, den första med avstämningsdag fredagen den 28 april 2023 och den andra med avstämningsdag måndagen den 13 november 2023. Om förslaget antas av årsstämman beräknas första utbetalningen ske torsdagen den 4 maj 2023 och den andra utbetalningen torsdagen den 16 november 2023.

Styrelsen har avgivit ett motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen som finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida assaabloy.com/bolagsstamma.

Punkterna 10-13 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode till styrelsen och revisorn samt val av styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande.

-       Antalet styrelseledamöter ska vara åtta.
-       Valberedningen har i sitt arbete med förslag till styrelsearvode jämfört styrelsearvodet med arvoden i likvärdiga bolag i Sverige och internationellt. Mot denna bakgrund  samt det faktum att styrelsen föreslås minskas med en ledamot föreslås höjning av styrelsearvodet för respektive ledamot, men en minskning av det totala styrelsearvodet, innebärande att arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 9 455 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat) vilket ska fördelas mellan ledamöterna enligt följande; 3 000 000 kronor till ordföranden, 1 115 000 kronor till vice ordföranden och 890 000 kronor till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter. Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 352 000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 165 000 kronor, ledamöter av revisionsutskottet (förutom ordföranden) 243 000 kronor vardera samt ledamot av ersättningsutskottet (förutom ordföranden) 82 000 kronor.
-       Arvode till revisor ska utgå enligt avtal.
-       Omval av styrelseledamöterna Carl Douglas, Erik Ekudden, Johan Hjertonsson, Sofia Schörling Högberg, Lena Olving, Joakim Weidemanis och Susanne Pahlén Åklundh. Lars Renström och Eva Karlsson har avböjt omval.
-       Nyval av Victoria Van Camp till styrelseledamot.
-       Nyval av Johan Hjertonsson som styrelsens ordförande samt omval av Carl Douglas som vice ordförande.
-       Omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation. Ernst & Young AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Hamish Mabon även fortsättningsvis kommer att utses till huvudansvarig revisor.

  

Johan Hjertonsson som föreslås till ny ordförande (omval som ledamot) har varit ledamot i styrelsen sedan 2021. Johan Hjertonsson är född 1968 och är utbildad civilekonom vid Lunds universitet. Johan är sedan 2019 VD och koncernchef för Investment AB Latour. Innan dess var han VD och koncernchef för AB Fagerhult och Lammhults Design Group AB samt hade ett antal ledande befattningar inom Electrolux-koncernen. Johan är även styrelseordförande i Hultafors Group AB, Caljan AS, Alimak Group AB, Latour Industries AB och Tomra Systems AS, samt styrelseledamot i Investment AB Latour och Sweco AB.

Victoria Van Camp som föreslås till ny styrelseledamot är född 1966 och är utbildad civilingenjör i maskinteknik samt teknologie doktor vid Luleås Tekniska Universitet. Victoria driver sedan 2022 det egna konsultbolaget Axa Consulting med fokus på rådgivning inom teknikutveckling för att snabba på grön omställning. Hon har dessförinnan haft flera ledande befattningar inom AB SKF under åren 1996-2022. Victoria är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) sedan 2017. Hon är därutöver styrelseledamot i Billerud AB, SR Energy AB och Chalmersstiftelsen.  

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns i valberedningens förslag och motiverade yttrande som finns tillgängligt på bolagets hemsida assaabloy.com/bolagsstamma.

Punkt 14 - Beslut om instruktioner för utseende av valberedningen och dess arbete

Valberedningen föreslår att följande instruktioner för utseende av valberedning och valberedningens arbete beslutas av årsstämman. Jämfört med nuvarande instruktion innefattar förslaget vissa förtydligande i förhållande till Svensk kod för bolagsstyrning.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) ska svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige ha en valberedning.

Valberedningen ska utgöras av representanter för de fem röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti året innan det år då årsstämman infaller[1]. Bolagets styrelseordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och även adjungeras till valberedningen. För de fall aktieägare avstår från att delta i valberedningen ska ersättare hämtas från nästa aktieägare som storleksmässigt står på tur. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman ska offentliggöras senast sex månader före stämman.

Om tidigare än tre månader före årsstämman, en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fem till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fem till röstetalet största aktieägare ska äga rätt att utse sina representanter. Om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman ska valberedningens sammansättning inte ändras, om det inte finns särskilda skäl. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget.

Valberedningens ledamöter ska främja samtliga aktieägares intressen. Valberedningen ska fullgöra de uppdrag som anges i Koden och, när tillämpligt, lämna förslag till en kommande bolagsstämma avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden, vice ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

Denna instruktion ska gälla tills vidare.

Punkt 15 - Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 16 - Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna B-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om återköp av bolagets egna B-aktier i enlighet med följande villkor.

-      Återköp får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje återköp innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

-      B-aktierna får återköpas på Nasdaq Stockholm.

-      Återköp av B-aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

-      Betalning för B-aktierna ska erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om att överlåta bolagets egna B-aktier i enlighet med följande villkor.
 

-      Högst så många B-aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut får överlåtas.

-      Överlåtelser av B-aktier ska ske:

(i)         på Nasdaq Stockholm, eller

(ii)       i samband med förvärv av företag eller verksamhet på marknadsmässiga villkor.

-      Överlåtelser av B-aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

-      Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske med annat än pengar.

   

Syftet med bemyndigandena är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde, tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier samt att säkra bolagets förpliktelser, inklusive kostnader för sociala avgifter, med anledning av styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram i punkten 17.

    

Styrelsen har avgivit ett motiverat yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen som finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida assaabloy.com/bolagsstamma.

Förslaget enligt denna punkt 16 förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädda aktierna.
Punkt 17 - Beslut om långsiktigt aktiesparprogram

Programmet i sammandrag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om genomförandet av ett nytt långsiktigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ASSA ABLOY-koncernen (LTI 2023). LTI 2023 är baserat på liknande principer som LTI 2020, LTI 2021 och LTI 2022.

LTI 2023 föreslås omfatta maximalt 150 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ASSA ABLOY-koncernen. För att delta i LTI 2023 krävs att deltagarna innehar B-aktier i ASSA ABLOY inom ramen för LTI 2023 (sparaktier). För varje sparaktie som innehas kommer bolaget vederlagsfritt tilldela så kallade prestationsaktierätter enligt nedan angivna villkor och principer.

Motiv för förslag

Syftet med LTI 2023 är att stärka ASSA ABLOY-koncernens förmåga att behålla och rekrytera kvalificerade medarbetare, bidra till att tillhandahålla en marknadsmässig och konkurrenskraftig totalersättning, samt förena aktieägarnas och berörda medarbetares intressen. Genom ett aktierelaterat incitamentsprogram knyts medarbetares belöning till ASSA ABLOYs framtida resultat- och värdeutveckling. Mot denna bakgrund anser styrelsen att genomförandet av LTI 2023 har en positiv effekt på koncernens långsiktiga värdetillväxt, inklusive dess hållbarhet, och att LTI 2023 därmed är till fördel för både aktieägarna och bolaget.

Privat investering i sparaktier

För att kunna delta i LTI 2023 krävs att deltagarna innehar sparaktier. Sparaktierna kan antingen vara B-aktier i ASSA ABLOY som tilldelats eller använts som sparaktier inom ramen för LTI 2020 eller tidigare års långsiktiga aktiesparprogram, eller B-aktier i ASSA ABLOY som köps på marknaden i anslutning till inbjudan om att delta i LTI 2023.

Den privata investeringen ska uppgå till ett värde motsvarande lägst 5 procent (samtliga deltagare) och högst 15 procent (VD och övriga koncernledningen) respektive 10 procent (övriga deltagare) av respektive deltagares fasta grundlön. Om deltagaren har insiderinformation och därför är förhindrad att göra den privata investeringen i anslutning till anmälan om att delta i LTI 2023 så ska den privata investeringen ske så snart som möjligt, men senast före nästa årsstämma.

För medarbetare som inte deltagit i tidigare LTI-program förutsätter deltagande i LTI 2023 därtill avstående från sedvanlig lönerevision för 2023.

Deltagare i LTI 2023 och fördelning

LTI 2023 föreslås omfatta maximalt 150 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ASSA ABLOY-koncernen, indelade i tre kategorier.

För varje sparaktie som koncernens VD innehar inom ramen för LTI 2023 kommer bolaget att tilldela sex prestationsaktierätter. För varje sparaktie som övriga, för närvarande nio, medlemmar av koncernledningen innehar inom ramen för LTI 2023 kommer bolaget att tilldela fem prestationsaktierätter. För varje sparaktie som övriga 140 deltagare innehar inom ramen för LTI 2023 kommer bolaget att tilldela fyra prestationsaktierätter.

Prestationsvillkor

Antalet prestationsaktierätter som berättigar till erhållande av B-aktier i bolaget beror på den årliga utvecklingen för ASSA ABLOYs vinst per aktie[2] baserat på av styrelsen fastställda intervall under mätperioden 1 januari 2023 - 31 december 2025, där respektive år under mätperioden jämförs med det föregående året. Utfallet beräknas årligen, varvid en tredjedel av prestationsaktierätterna mäts mot utfallet för 2023, en tredjedel mäts mot utfallet för 2024 och en tredjedel mäts mot utfallet för 2025.

Utfallen för respektive år kommer att mätas linjärt. Uppnås inte miniminivån i intervallet för året kommer de relevanta prestationsaktierätterna inte berättiga till några B-aktier och uppnås maximinivå i intervallet berättigar varje prestationsaktierätt kopplat till det relevanta året till en B-aktie. Styrelsen avser att presentera uppfyllandet av det prestationsbaserade villkoret i årsredovisningen för räkenskapsåret 2025.

Övriga villkor

Utöver ovan villkor ska följande gälla för prestationsaktierätterna.

-      Prestationsaktierätterna tilldelas vederlagsfritt efter årsstämman 2023.

-      Varje prestationsaktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en B-aktie i bolaget tre år efter tilldelning (intjänandeperioden) under förutsättning att innehavaren, med vissa undantag, vid offentliggörande av ASSA ABLOYs delårsrapport avseende första kvartalet 2026 fortfarande är anställd inom ASSA ABLOY-koncernen och har behållit sparaktierna inom ramen för LTI 2023.

-      För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas, kommer bolaget kompensera deltagarna för lämnade utdelningar under intjänandeperioden genom att antalet B-aktier som respektive prestationsaktierätt berättigar till efter intjänandeperioden ökas.

-      Prestationsaktierätterna kan inte överlåtas eller pantsättas.

-      Prestationsaktierätterna kan ställas ut av bolaget eller av andra koncernbolag.

  

Utformning och hantering

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2023, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar för det fall det sker betydande förändringar i ASSA ABLOY-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor enligt LTI 2023 inte längre är ändamålsenliga.

För det fall styrelsen anser att leverans av B-aktier under LTI 2023 inte kan ske till rimliga kostnader, med rimliga administrativa insatser eller på grund av särskilda marknadsförutsättningar kan deltagare istället komma att erbjudas kontantavräkning.

Programmets omfattning och kostnad

LTI 2023 kan, vid oförändrad aktiekurs avseende bolagets B-aktie under programmets löptid, maximalt komma att uppgå till ett belopp motsvarande 90 procent (VD), 75 procent (övriga koncernledningen) eller 40 procent (övriga deltagare) av deltagarens årliga grundlön (exklusive kostnader för sociala avgifter). Detta förutsätter maximal privat investering, dvs. att deltagaren innehar sparaktier i bolaget till ett värde motsvarande 15 procent (VD och övriga koncernledningen) respektive 10 procent (övriga deltagare) av sin årliga grundlön och fullt uppfyllande av prestationsvillkoret. Fullt intjänande är vidare villkorat av att sparaktierna fortfarande innehas samt att deltagaren, med vissa undantag, är fortsatt anställd under intjänandeperioden.

Det totala antal sparaktier som svarar mot deltagarnas sammanlagda maximala privata investering, och därmed det totala antalet prestationsaktierätter som tilldelas, är beroende av aktiekursen för bolagets B-aktie vid tiden för tilldelning av prestationsaktierätter under LTI 2023. Bolaget har totalt 1 112 576 334 utgivna aktier.

Under förutsättning att bolagets B-aktie vid tiden för tilldelning av prestationsaktierätter under LTI 2023 handlas för omkring 246 kronor beräknas LTI 2023, med angivna principer och antaganden, omfatta totalt högst 750 000 B-aktier vilket motsvarar cirka 0,1 procent av det totala antalet utgivna aktier och röster i bolaget.

LTI 2023 ska kostnadsföras som en personalkostnad över intjänandeperioden. Kostnaden för LTI 2023 före skatt vid fullt uppfyllande av prestationsvillkoret beräknas, i enlighet med ovan angivna principer och antaganden, uppgå till cirka 170 miljoner kronor fördelat över intjänandeperioden. I beloppet ingår beräknad kostnad för sociala avgifter samt finansieringskostnad.

Kostnaderna förväntas ha en marginell inverkan på ASSA ABLOY-koncernens nyckeltal.

Styrelsen bedömer att de positiva resultateffekterna som förväntas uppstå när ledande befattningshavare och personer med högre chefsbefattningar ökar sitt aktieägande och dessutom ges möjlighet att ytterligare utöka sitt aktieägande via LTI 2023 överväger de kostnader som relateras till LTI 2023.

Leverans av aktier under LTI 2023

För att säkerställa leverans av B-aktier enligt LTI 2023 har bolaget för avsikt att ingå avtal med tredje part, varvid tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta B-aktier i bolaget till deltagarna i enlighet med LTI 2023.

Beredning av förslaget

LTI 2023 har initierats av ASSA ABLOYs styrelse och utarbetats i samråd med externa rådgivare baserat på en utvärdering av tidigare incitamentsprogram. LTI 2023 har beretts i styrelsens ersättningsutskott och behandlats vid styrelsemöten.

Tidigare incitamentsprogram

Bolagets övriga aktierelaterade incitamentsprogram, LTI 2020, LTI 2021 och LTI 2022, är baserade på liknande principer som LTI 2023. För en beskrivning av LTI 2020, LTI 2021 och LTI 2022 hänvisas till bolagets årsredovisning för 2022, not 35, samt bolagets hemsida www.assaabloy.com.

Aktier och röster

I bolaget finns vid tidpunkten för kallelsen totalt 1 112 576 334 aktier, varav 57 525 969 A-aktier och 1 055 050 365 B-aktier, motsvarande sammanlagt 1 630 310 055 röster. ASSA ABLOY AB innehar vid tidpunkten för kallelsen

1 800 000 egna B-aktier, motsvarande 1 800 000 röster, som inte får företrädas vid årsstämman.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag samt koncernredovisningen.

Handlingar m.m.

Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens ersättningsrapport och övriga beslutsunderlag finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida assaabloy.com/bolagsstamma senast tre veckor före årsstämman.

Vidare hålls valberedningens fullständiga förslag, inklusive motiverande yttrande, tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida assaabloy.com/bolagsstamma, senast fyra veckor före årsstämman.

Handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin adress till bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Välkomna!

Stockholm i mars 2023

Styrelsen

ASSA ABLOY AB (publ)

Mer information

Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82

Erik Pieder, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 070-275 67 68

Om ASSA ABLOY

ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen har verksamhet över hela världen med 52 000 medarbetare och en omsättning på 121 miljarder SEK. ASSA ABLOY är ledande inom områden som effektiva dörrlösningar, säkra identiteter och entréautomatik. Koncernens innovationer möjliggör trygg, säker och bekväm access till fysiska och digitala platser.  Vi hjälper dagligen miljarder människor att känna sig trygga, säkra och uppleva en öppnare värld

[1] Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de 25 största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

[2]  Med vinst per aktie avses bolagets vinst per aktie efter skatt och utspädning, exklusive jämförelsestörande poster och valutaeffekter.

Cision