Kallelse till årsstämma i Aligro Planet Acquisition Company AB

2022-08-25 14:30:00

Aktieägarna i Aligro Planet Acquisition Company AB, org.nr 559301-7261, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 september 2022.

Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer således inte att finnas möjlighet att närvara personligen eller genom ombud vid bolagsstämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 27 september 2022.

Rätt att delta i stämman

För att äga rätt att delta genom förhandsröstning vid stämman ska aktieägare:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den 19 september 2022, och
 • anmäla sig till Bolaget genom att avge sin förhandsröst i enlighet med anvisningarna nedan, så att anmälan och poströsten är Bolaget tillhanda senast måndagen den 26 september 2022.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast måndagen den 19 september 2022 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 21 september 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som skickar in förhandsröst genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 26 september 2022. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.apac.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förhandsröstning

Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska genomföras genom obligatorisk förhandsröstning. Aktieägarna får därför utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.apac.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av de ärenden som tagits upp i den föreslagna dagordningen ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får hållas endast genom poströstning. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 26 september 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Aligro Planet Acquisition Company AB, c/o Anna Sundberg, Gamla Södåkravägen 45-9, 263 92 Jonstorp. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till anna.sundberg@apac.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och utseende av protokollförare vid årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en justeringsperson
 5. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
  2. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 11. Val till styrelsen och av revisorer
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 13. Godkännande av ersättningsrapport
 14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande och utseende av protokollförare vid årsstämman
Valberedningen föreslår att styrelseordföranden Richard Båge väljs till ordförande och protokollförare vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

Punkt 3: Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkännas av bolagsstämman är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på Bolagets aktiebok som erhållits av Euroclear Sweden AB och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 4: Val av en justeringsperson
Styrelsen föreslår jurist Elsa Sefastsson på Baker & McKenzie Advokatbyrå KB till justeringsperson eller, vid förhinder, den hon anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6: Godkännande av dagordning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner den föreslagna dagordningen enligt ovan.

Punkt 8.b: Beslut angående dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 9: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 10: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
Valberedningen föreslår att inget styrelsearvode ska utgå och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Val till styrelsen och av revisorer
Valberedningen föreslår att Richard Båge, Bengt Baron, Jenny Keisu, Magnus Silfverberg och Helene Willberg omväljs till styrelseledamöter och att Richard Båge omväljs till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår även, på rekommendation av revisionsutskottet, omval av registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman 2023. KPMG AB har anmält att den auktoriserade revisorn Tomas Gerhardsson fortsätter som huvudansvarig.

Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 13: Godkännande av ersättningsrapport
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ersättningsrapporten som finns inkluderad i årsredovisningen.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 12 500 000 aktier, motsvarande 12 500 000 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullmaktsformulär och formulär för förhandsröstning hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.apac.se senast tre veckor före stämman. Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress c/o Anna Sundberg, Gamla Södåkravägen 45-9, 263 92 Jonstorp och på Bolagets hemsida senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till Bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. den 17 september 2022 till adress Aligro Planet Acquisition Company AB, c/o Anna Sundberg, Att: Anna Sundberg, Gamla Södåkravägen 45-9, 263 92 Jonstorp eller via e-post till anna.sundberg@apac.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.apac.se och på Bolagets huvudkontor senast den 22 september 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin e-mail eller postadress.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf


Stockholm i augusti 2022

Aligro Planet Acquisition Company AB

Styrelsen

MFN