Kallelse till årsstämma 2021 Generic Sweden AB

2021-04-13 14:49:18

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Generic Sweden AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

RÄTT TILL DELTAGANDE

En aktieägare som vill delta i stämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 10 maj 2021 och anmäla sig till stämman senast tisdagen den 18 maj 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

     För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per måndagen den 10 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter måndagen den 10 maj 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.generic.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 18 maj 2021. Ifyllt formulär skickas till adress Generic Sweden AB (publ), Box 190, 101 23 Stockholm (märk kuvertet "årsstämma"). Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas per telefax till 010-150 38 00 eller via e-post till info@generic.se.Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets webbplats www.generic.se, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringsmän
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om

   (i)      fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och

            koncernbalansräkning,

        (ii)    dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

                samt

              (iii)   ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
11. Beslut om valberedning
12. Beslut om ändring av bolagsordningen

JUSTERINGSMÄN (PUNKT 2)

Till justeringspersoner föreslås Hans Krantz och Martin Gren eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

RÖSTLÄNGD (PUNKT 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Generic, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonerna.

UTDELNING (PUNKT 7 (ii))

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årsstämman beslutar om utdelning om 0,80 kronor per aktie för räkenskapsåret 2020. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås fredagen den 21 maj 2021. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 26 maj 2021. Sista dag för handel i bolagets aktier inklusive rätt till utdelning är onsdagen den 19 maj 2021.

STYRELSE M M (PUNKTERNA 1 OCH 8-10)

Valberedningen, som består av Martin Gren (representerande Grenspecialisten AB), Hans Krantz (representerande KH Förvaltning AB och HAG Förvaltning AB) och Fredrik Svedberg (representerande Nonac Förvaltning AB) föreslår följande:

Ordförande vid stämman: advokat Christian Lindhé eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter: fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Styrelsearvode: oförändrat 150.000 kronor till styrelsens ordförande och 75.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter.

Styrelse: omval av Hans Krantz, Fredrik Svedberg, Kent-Åke Jönsson, Stefan Widén och Bengt-Arne Molin.

Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter.

Revisorsarvode: enligt löpande räkning.

Revisor: omval av PricewaterhouseCoopers AB (Christian Lamrin avses vara huvudansvarig revisor).

Ägare till cirka 60 procent av aktierna och rösterna i bolaget har förklarat att de kommer att stödja valberedningens förslag samt att de avser att omvälja Hans Krantz som styrelseordförande.

VALBEREDNING (PUNKT 11)

Valberedningen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2021, sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Ordförande väljs av valberedningens ledamöter. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas får valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Inget arvode utgår för arbete i valberedningen. I händelse av att valberedningen får externa kostnader för rekrytering/utvärdering av ledamöter ska dock denna kostnad ersättas av bolaget. Valberedningen ska utarbeta förslag att läggas fram för årsstämman 2022 rörande (i) stämmoordförande, (ii) val av styrelse, (iii) styrelsearvode, (iv) arvodering av revisor, (v) val av revisor samt (vi) utseende av valberedning för nästkommande årsstämma.

BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen, till följd av lagändringar, i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse:

1. FIRMA

Bolagets firma är Generic Sweden AB (publ).

8. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri. För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare göra en anmälan härom till bolaget före kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält biträden (högst två) till bolaget enligt vad som angivits i föregående stycke.

12. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Föreslagen lydelse:

1. FIRMA FÖRETAGSNAMN

Bolagets firma företagsnamn är Generic Sweden AB (publ).

8. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri. För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare göra en anmälan härom till bolaget före kl. 16.00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält biträden (högst två) till bolaget enligt vad som angivits i föregående stycke.

12. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

______________________-

FRÅGOR OCH AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till info@generic.seeller via post till Generic Sweden AB (publ), Box 190, 101 23 Stockholm, senast söndagen den 9 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och hemsida, senast fredagen den 14 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

DOKUMENTATION

Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor, Klarabergsviadukten 63,Stockholm och på bolagets hemsida, www.generic.se, senast tre veckor före stämman och sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga enligt ovan. Även bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets kontor med adress enligt ovan.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Generic Sweden AB (publ) har organisationsnummer 556472-3632 och säte i Stockholm.

Stockholm i april 2021

Styrelsen för Generic Sweden AB (publ)

Cision