KABE Group AB: Kommuniké från årsstämma den 12 maj 2022

2022-05-12 18:54:37

VINSTDISPOSITION
Stämman beslöt om en utdelning om 7:00 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 16 maj 2022. Utdelningen beräknas att utsändas av Euroclear den 19 maj 2022.

STYRELSE
Till styrelseledamöter omvaldes Nils-Erik Danielsson, Benny Holmgren, Eric Stegemyr, Ulf Rostedt, Alf Ekström, Anita Svensson och Maud Blomqvist. Till suppleanter omvaldes Mikael Blomqvist och Peter Blomqvist. På årsstämman omvaldes Nils-Erik Danielsson till styrelseordförande.

REVISORER
Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB valdes till revisorer för en mandatperiod om ett år. Noterades gjordes att revisionsbolaget uppgett att auktoriserade revisorn Olle Nilsson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

VALBEREDNING
Stämman beslutade att till årsstämman 2022 utse Brivio Thörner till valberedningens ordförande.

ARVODEN
Stämman beslutade att arvoden ska utgå med 1 200 000 kr, varav 175 000 kr till ordinarie ledamot, ej anställd i koncernen, och till styrelsens ordförande 325 000 kr som arvode samt 125 000 kr som ersättning för övriga tjänster. Arvode ska ej utgå till suppleanterna. För revisorernas arbete beslutades att debitering sker enligt godkänd räkning.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska främja bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna, helt eller delvis om det i ett enskilt fall föreligger särskilt skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen inklusive dess hållbarhet eller för att säkerhetsställa bolagets ekonomiska bärkraft.

FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER
Stämman beslutade att man bemyndigade styrelsen rätten att för bolaget förvärva och överlåta egna aktier till högst en tiondel av antalet utgivna aktier. Förutsatt att biträde från minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

Tenhult 12 maj 2022
Styrelsen

Vidare upplysningar lämnas av Alf Ekström telefon 036-39 37 01 eller 070-744 29 94

EKONOMISK INFORMATION LÄMNAS ENLIGT FÖLJANDE: 
2022-08-24 Delårsrapport för andra kvartalet.
2022-11-02 Delårsrapport för tredje kvartalet.
2023-02-28 Lämnas rapport för fjärde kvartalet och helåret 2022.

Cision