KABE Group AB: Halvårsrapport januari - juni 2022

2022-08-24 11:15:00

Nettoomsättningen uppgick till 1 763 Mkr (1 661), en ökning med 6 %. 
Periodens resultat uppgick till 119 Mkr (106).
Resultatet per aktie var 13,22 kr (11,78).
Rörelseresultatet ökade med 21% till 148 Mkr (122), 
rörelsemarginalen uppgick till 8,4 % (7,3). 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 44 Mkr (307).
 

Denna information är sådan som KABE Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-24 11:15 CET.

Cision