KABE Group AB: Delårsrapport Januari - september 2022

2022-11-02 11:15:00

Nettoomsättningen uppgick till 2 733 Mkr (2 468), en ökning med 11 %. 
Periodens resultat uppgick till 179 Mkr (151 ), en ökning med 19%.
Resultatet per aktie var 19,89 kr (16,78).
Rörelseresultatet ökade med 22% till 218 Mkr (179),  
Rörelsemarginalen uppgick till 8,0 % (7,3). 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 126 Mkr (411).
Kassaflödet föregående period var osedvanligt stark till följd av en väsentligt minskad kapitalbildning under pandemin hos återförsäljarna.

Denna information är sådan som KABE Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-02 11:15 CET.

Cision