KABE Group AB: Bokslutskommuniké januari - december 2022

2023-02-28 11:30:00

Nettoomsättningen uppgick till 3 667 Mkr (3 266), en ökning med 12 %.
Periodens resultat uppgick till 227 Mkr (212).
Resultatet per aktie var 25,22 kr (23,56).
Rörelseresultatet uppgick till 279 Mkr (257), rörelsemarginalen uppgick till 7,6 % (7,9). 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 106 Mkr (449).
Det minskade kassaflödet från den löpande verksamheten hänförs i huvudsak till en lageruppbyggnad av ej färdigställda produkter som föranletts av komponentbrister från underleverantörer under perioden. Kassaflödet föregående period var därtill osedvanligt starkt.
Styrelsen föreslår en utdelning om 8,00 kr (7,00) per aktie, att utbetalas vid två tillfällen med vardera 4,00 kronor.

Denna information är sådan som KABE Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-28 11:30 CET.

Cision