K-Fast Holding AB:s valberedning inför årsstämman 2023

2022-11-25 15:45:00

Enligt den instruktion för valberedning som antogs på K-Fast Holding AB (publ):s extra bolagsstämma den 19 augusti 2019 ska valberedningen bestå av fyra ledamöter representerande de tre till röstetalet största aktieägarna per den 30 september, jämte styrelsens ordförande. Om någon av dem inte utövar rätten att utse en ledamot går rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren.

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av Stefan Alvarsson, ordförande i valberedningen, representerande Jacob Karlsson AB, Sharam Rahi, representerande Erik Selin Fastigheter Aktiebolag, Johannes Wingborg, representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) och Erik Selin, styrelseordförande i K-Fast Holding AB. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning utsetts.

Per den 30 september 2022 representerade de aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen tillsammans cirka 82,0 procent av totalt antal röster i K-Fast Holding AB.

Valberedningens uppgift är att framlägga förslag inför årsstämman 2023 avseende antal styrelseledamöter att väljas av stämman, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, styrelsearvode, revisorer och revisorsarvoden samt ordförande på stämman.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets webbplats, k-fastigheter.com (http://www.k-fastigheter.com/).

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan vända sig till Stefan Alvarsson, e-post: stefan.alvarsson@onepartnergroup.se.Den som vill lämna förslag eller synpunkter till valberedningen kan göra detta skriftligen genom brev till: K-Fastigheter, Valberedningen, Bultvägen 7, 281 43 Hässleholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Alvarsson, valberedningens ordförande
e-post: stefan.alvarsson@onepartnergroup.se
Johan Hammarqvist, IR- och Kommunikationschef
e-post: johan.hammarqvist@k-fastigheter.se,telefon: 010-167 60 99
 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 3 450 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 12,1 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 430 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com (http://www.k-fastigheter.com)

Cision