Jyske Bank køber Svenska Handelsbankens aktiviteter i Danmark

2022-06-20 08:00:00

Jyske Bank A/S (“Jyske Bank”) har i dag indgået en bindende aftale med Svenska Handelsbanken AB (”Handelsbanken”) om køb af Handelsbankens aktiviteter i Danmark (”Handelsbanken Danmark”). Transaktionen forventes gennemført i 4. kvartal 2022 med forbehold for modtagelse af de relevante regulatoriske og konkurrenceretlige godkendelser.

Anders Dam, ordførende direktør, udtaler:
”Købet af Handelsbanken Danmark er en attraktiv mulighed for at styrke vores markedsposition og langsigtede konkurrenceevne. Handelsbanken Danmark er veldrevet og leverer stærke løsninger til både privat- og erhvervskunder i Danmark. Ved sammenlægningen kan vi udvikle den samlede forretning yderligere til glæde for vores kunder, skabe nye karrieremuligheder for medarbejdere på tværs af koncernen og skabe værdi for vores aktionærer.”

Lars Stensgaard Mørch, direktør, Forretningsstrategi, udtaler:
”Jyske Bank har sat stor pris på et godt, professionelt og konstruktivt forhandlingsforløb, der har ført til en aftale, som er attraktiv for alle parter. Vi glæder os meget til at byde Handelsbanken Danmarks kunder og medarbejdere velkommen.”

Hovedpunkter

  • I henhold til aftalen betaler Jyske Bank et kontant vederlag på overtagelsesdagen for Handelsbanken Danmarks aktiver og forpligtelser samt en goodwill-betaling på 3,0 mia. kr.
  • Transaktionen forventes at forøge Jyske Banks normaliserede resultat pr. aktie med ca. 10% i 2024 sammenlignet med fremskrivninger uden transaktionen.
  • Synergieffekter forventes at udgøre ca. 0,3 mia. kr. p.a. før skat med fuld realisering i løbet af 2024. Restrukturerings- og integrationsomkostninger forventes at udgøre samlet ca. 0,5 mia. kr. før skat.
  • Handelsbanken Danmarks kunder og data forventes migreret til Bankdata fra BEC i 2023. Handelsbanken afholder udtrædelsesomkostningen i den forbindelse.
  • Transaktionen nødvendiggør ikke udvidelse af aktiekapitalen eller salg af egne aktier og kapitaliseres ved udstedelse af AT1- og tier 2-kapital for ca. 2,5 mia. kr. Finansieringen vil i væsentlig grad blive i form af udstedelse af realkreditobligationer. Dette suppleres med udstedelse af NEP-gæld samt traditionel seniorgæld. 

Et godt match
Med købet af Handelsbanken Danmark styrkes Jyske Banks markedsposition yderligere, og forretningsomfanget øges med omkring en femtedel. Den større skala underbygger mulighederne for at udvikle og tilbyde attraktive produkter og services til Jyske Banks nuværende og kommende kunder. Købet giver også mulighed for at realisere stordriftsfordele med afsæt i en fælles platform.

Der er et godt kulturelt og værdimæssigt match mellem Jyske Bank og Handelsbanken Danmark. Jyske Bank kommer til at tilbyde Handelsbanken Danmarks kunder fortsat kompetent og personlig rådgivning, lokal beslutningskraft, konkurrencedygtige produkter, en moderne bank med digitale løsninger og kommunikation samt adgang til mange specialister.

Handelsbanken Danmarks kunder bevarer nærheden til en fysisk afdeling i det område, de er vant til, og får desuden adgang til et større afdelingsnet, idet Jyske Bank er bredt repræsenteret på landkortet. Ligeledes kommer kunderne fortsat til at møde de rådgivere, de kender. Tilpasning af medarbejderantallet i Jyske Bank efter købet forventes langt overvejende at ske gennem naturlig afgang.

Om Handelsbanken Danmark
Handelsbanken Danmark har ca. 600 medarbejdere med 43 afdelinger og hovedsæde i København. De danske aktiviteter blev etableret i 1992 og er siden vokset organisk suppleret af opkøb af Midtbank og Lokalbanken. Transaktionen omfatter mere end 130.000 kunder, udlån for 66 mia. kr. og indlån for 36 mia. kr.

Om Jyske Bank
Jyske Bank har godt 3.200 medarbejdere fordelt på et landsdækkende afdelingsnet med 80 afdelinger samt centrale stabs- og specialistfunktioner i Silkeborg og Storkøbenhavn. Banken blev grundlagt i 1967 og er i dag den næststørste danske bank, har det fjerdestørste realkreditinstitut og er en af de tre største leasingudbydere.

Webcast og telefonkonference
Jyske Bank afholder en telefonkonference på engelsk målrettet investorer og analytikere i dag kl. 11.00. Telefonkonference og præsentation vil være tilgængelige via Jyske Banks investor relations-hjemmeside, www.jyskebank.dk/ir.

Link til tilmelding: https://ige.netroadshow.com/registration/client/11180/ma-transaction

Finansielle og juridiske rådgivere
BofA Securities har fungeret som eksklusiv finansiel rådgiver og Bech-Bruun som juridisk rådgiver for Jyske Bank i forbindelse med transaktionen.

Venlig hilsen
Jyske Bank

Kontakt:
Lars Stensgaard Mørch, direktør, Forretningsstrategi, telefon +45 89 89 20 14
Birger Krøgh Nielsen, CFO, telefon +45 89 89 64 44

Vigtig meddelelse
Denne meddelelse udgør ikke et prospekt og intet heri udgør et tilbud om at sælge værdipapirer i Jyske Bank. Denne meddelelse er ikke, direkte eller indirekte, beregnet til distribution eller offentliggørelse i eller til en jurisdiktion, hvor offentliggørelse eller distribution ville være retsstridig. Denne meddelelse er ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer udstedt af Jyske Bank. Denne meddelelse eller nogen del heraf eller distributionen eller offentliggørelse heraf skal ikke danne grundlag for eller blive tillagt vægt i forbindelse med nogen kontrakt, forpligtelse eller beslutning om investering relateret hertil.

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn, der ikke er baseret på historiske fakta, og er kendetegnet ved ord og udtryk, der indeholder indikationer eller forudsigelser om fremtidige forhold, der ikke er baseret på historiske fakta. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på forskellige antagelser. Selvom disse antagelser var rimelige på tidspunktet, hvor de blev foretaget, så er disse antagelser i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, som er svære eller umulige at forudsige og er uden for Jyske Banks kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan bevirke, at de faktiske begivenheder afviger væsentligt fra forventningerne, der er udtrykt eller hentydet til i denne meddelelse ved sådanne fremadrettede udsagn. Oplysningerne, synspunkter og fremadrettede udsagn indeholdt i denne meddelelse er udtryk for Jyske Banks synspunkter og forventninger pr. datoen for denne meddelelse og kan ændres uden varsel.

Vedhæftede filer


GlobeNewswire