JMs försäljning av kontorsprojektet K1 Karlbergs Strand i Solna är godkänd genom regeringsbeslut

2022-12-16 08:00:00

Fastigheten är under uppförande, med planerat tillträde under det första kvartalet 2025 då den beräknas vara färdigställd. Affären uppgår till 2,4 mdkr och likvid erhålls vid tillträde. Affären kommer från och med det fjärde kvartalet 2022 att intäkts- och resultatredovisas successivt under projektets genomförande inom affärssegment JM Fastighetsutveckling.

Produktionen i projektet fortskrider enligt plan och har en upparbetningsgrad om cirka 35 procent när projektet nu börjar intäkts- och resultatredovisas.

Cision