JM bokslutskommuniké januari-december 2022

2023-02-01 08:00:00

Starkt resultat i en svag marknad
Intäkterna ökade till 16 385 mkr (14 608).

Rörelseresultatet minskade till 2 064 mkr (2 216). Rörelsemarginalen minskade till 12,6 procent (15,2).

Resultat från försäljningar av fastigheter och från joint venture om −11 mkr (436) ingår i rörelseresultatet.

Resultatet före skatt minskade till 1 994 mkr (2 158) och resultatet efter skatt minskade till 1 575 mkr (1 798).

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 17,9 procent (21,9). Resultatet per aktie under året uppgick till 23,40 kronor (25,90).

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till −261 mkr (2 287).

Antal sålda bostäder minskade till 2 659 (4 248) och produktionsstarter till 3 113 (3 972).

Övervärden exploateringsfastigheter uppgick till 6,7 mdkr (7,2).

Styrelsen föreslår 14,00 kronor (13,50) i utdelning för 2022.

Styrelsen föreslår förnyat bemyndigande för återköp av egna aktier.

Finansiell information enligt segmentsredovisning.

Cision