JETPAK: ORGANISK TILLVÄXT 8,5% 4 KV, BRUTTOMARGINAL 31,3%

2022-02-24 06:46:20

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade transportbolaget Jetpak hade totala intäkter på 275 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2021, en ökning med 9,6 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Den organiska tillväxten uppgick till 8,5 procent (3,9).

Bruttomarginalen uppgick till 31,3 procent (30,9).

Rörelseresultatet blev 31,7 miljoner kronor (27,8).

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 32,3 miljoner kronor (33,1) och likvida medel var 132 miljoner kronor (87,2).

"Vi kommer att eftersträva ytterligare accelererad tillväxt under kommande år. Vi kommer att se över vår M&A-strategi, våra kriterier samt att säkra finansieringen för en dylik tillväxtstrategi", skriver vd Kenneth Marx i bokslutskommunikén.

"Våra förväntningar på kommande kvartal påverkas av fluktuationerna av tillgänglig flygkapacitet. Nuvarande situation förväntas fortsätta även under inledningen av 2022, vilket potentiellt kommer att ge en negativ inverkan på våra flygbaserade tjänster. Vi förväntar oss dock att detta kan uppvägas av en ökad kundefterfrågan inom både våra flyg- och vägsegment, vilket kan säkerställa en fortsatt tillväxt under kommande kvartal", skriver han.

Baserat på rådande marknadsförhållanden och definierade initiativ förväntas en fortsatt stark organisk tillväxt, men en fortsatt fluktuation i tillgänglig flygkapacitet utgör en fortsatt risk och en normalisering går inte att förutse under kommande kvartal, heter det.

"Vårt resultat för kvartalet låg i linje med våra förväntningar och vi rekonfirmerar våra långsiktiga finansiella mål, vilka kommer att balanseras mot ambitionen att löpande öka rörelseresultatet i absoluta termer. Givet bolagets plan för en accelererad förvärvstillväxt, föreslår bolagets styrelse ingen utdelning till årsstämman i juni 2022", skriver Kenneth Marx.Direkt-SE