ITAB Shop Concept: Nyemission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram i ITAB

2022-12-14 16:00:00

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 maj 2022 har ITABs styrelse beslutat att öka aktiekapitalet med 1 833 342,85 SEK genom en riktad kontantemission av 4 400 000 C-aktier till Nordea Bank Abp, filial i Sverige ("Nordea") till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde. Vidare har ITABs styrelse beslutat att omedelbart återköpa samtliga 4 400 000 C-aktier från Nordea till samma pris som teckningskursen.

Syftet med emissionen och återköpet är att säkerställa leverans av stamaktier till anställda inom ITAB-koncernen som deltar i det prestationsbaserade incitamentsprogram, LTIP 2022, som antogs på årsstämman den 10 maj 2022, genom att ITAB senare omvandlar C-aktierna till stamaktier.

ITAB innehar sedan tidigare inga egna aktier, men kommer efter återköpet av de nyemitterade C-aktierna att inneha samtliga 4 400 000 C-aktier i ITAB. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och berättigar till 1/10 röst vardera.

Jönköping den 14 december 2022

ITAB Shop Concept AB (publ)

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 december 2022 kl. 16:00 CET.

 

Cision