ITAB: PRISHÖJNINGAR SPÅS STÄRKA BRUTTOMARG FRAMÖVER ENL VD

2022-07-13 07:25:35

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Itab bedömer att prishöjningar och andra åtgärder kommer att bidra till att stärka bruttomarginalen under resterande del av året.

Det skriver Itabs vd Andréas Elgaard i rapporten.

"Kostnadsökningarna är fortsatt mycket snabba och mer oförutsägbara än tidigare men bedömningen i nuläget är att genomförda och aviserade prishöjningar mot kund i samtliga delar av koncernen tillsammans med våra andra initiativ för att minska kostnadsmassan kommer att stärka bruttomarginalen under resterande del av året givet att efterfrågan kvarstår", skriver han.

Under andra kvartalet ökade försäljningen valutajusterat med 12 procent medan rörelsemarginalen sjönk till 4,5 procent (5,5), exklusive engångsposter.

"Prishöjningar har givit en organisk tillväxt om cirka 10 procent hittills i år. Samtidigt har bruttomarginalen påverkats negativt av att våra prisökningar ännu inte är i balans med kostnadsökningar och snabbt stigande inflation", skriver Andréas Elgaard.

Bolaget har under de gångna kvartalen även vidtagit andra kostnadsbesparande åtgärder för att balansera för negativa resultateffekter i verksamheten.

Enligt Andréas Elgaard är det för tidigt att uttala sig om hur resten av 2022 kommer att utvecklas, men han ser en risk för avmattning i vissa delar av Europa.

I mars beslutade Itab att avveckla sin ryska verksamhet på grund av den ryska invasionen av Ukraina. Översynen av den ryska verksamheten har hittills resulterat i en nedskrivning av värdet på anläggningstillgångar med 7 miljoner kronor under det andra kvartalet men har i övrigt haft begränsad påverkan på Itabs resultat och finansiella ställning.

"Ytterligare nedskrivningar kan komma att ske i samband med att avvecklingen av verksamheten och vår förhoppning är att vi ska kunna slutföra denna under hösten 2022", skriver Andréas Elgaard.Direkt-SE