Aktie Bioteknikbolaget ISR har erhållit ett anmärkningspåstående från börsoperatören Nasdaq Stockholm där det framgår att Nasdaq överväger att överlämna ett ärende till Nasdaqs disciplinnämnd med yrkande om avnotering. Bakgrunden är att Nasdaq anser att ISR Holding har överträtt bestämmelser i Nasdaq First North Growth Market så kallade Rulebook. Det framgår av ett pressmeddelande.

ISR Holding delar inte Nasdaqs bedömning och anser att en avnotering vore skadlig för bolaget och dess aktieägare, vilket ISR Holding kommer att utveckla i ett senare svar till Nasdaq.

Nasdaq anser att ISR Holding vid upprepade tillfällen, i frågor som varit tidskritiska och kopplande till eventuella övervakningsingripanden från Nasdaqs sida, ”aldrig avhörts eller återkommit till Nasdaq och bolagets så kallade Certified Adviser med en avsevärd tidsutdräkt” och att bolaget därigenom brutit mot reglerna.

Nasdaq kritiserar vidare ISR Holding för att bland annat ha brutit mot informationsgivningskraven genom att inte så som insiderinformation ha hanterat och offentliggjort ett konkurshot mot ISR Holding.

Nasdaq skriver vidare att de bedömer att ISR Holdings agerande riskerar att skada allmänhetens förtroende för Nasdaq och värdepappersmarknaden i allmänhet.

Innan Nasdaq överlämnar ärendet till Nasdaqs disciplinnämnd bereds ISR Holding möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter på Nasdaqs anmärkningspåstående, framgår det av pressmeddelandet.

Nasdaq har informerat Finansinspektionen om det aktuella ärendet.