ISOFOL MEDICAL: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -25,3 MLN KR 4 KV

2023-02-22 08:18:47

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Isofol Medical redovisar ett resultat efter skatt på -25,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (-61,2). Resultatet per aktie uppgick till -0:16 kronor (-0:38).

Rörelseresultatet blev -25,6 miljoner kronor (-62,9).

Nettoomsättningen uppgick till 1,9 miljoner kronor (4,7).

En utdelning om 0:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -42,9 miljoner kronor (-42,0) med likvida medel om 191 miljoner kronor (379) vid rapportperiodens utgång.

Ulf Jungnelius skriver i vd-ordet av bokslutet att han är "imponerad över att se den kollegiala inställningen bland alla medarbetare som trots omständigheterna bibehållit hög effektivitet och stringens i sitt arbete".

Den 13 februari 2023 röstade en extra bolagsstämma ned styrelsens förslag om frivillig likvidation såväl som förslaget om en extra utdelning om 0:75 kronor per aktie.

Den 28 februari hålls ytterligare en extra bolagsstämma för att välja en ny styrelse. Detta på begäran från aktieägare med ett sammanlagt aktieinnehav motsvarande mer än 10 procent av aktierna i bolaget.

"Givet utfallet av den extra bolagsstämma som hölls den 13 februari ligger nu Isofols fortsättning i händerna på den styrelse som föreslås bli vald den 28 februari", skriver Ulf Jungnelius i vd-ordet.Direkt-SE