ISOFOL MEDICAL: ANALYS STUDIEDATA BERÄKNAS KLAR 4 KV ENL VD

2022-11-11 08:19:30

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Analysen av studiedata från Isofol Medicals AGENT-studie, som varken nådde primära eller sekundära mål i fas 3-studien, håller på att sammanställas och den slutliga studierapporten beräknas vara klar i fjärde kvartalet 2022.

Det skriver vd Ulf Jungnelius i bolagets delårsrapport.

"Ett manuskript till en vetenskaplig publikation förbereds också så att det vetenskapliga samfundet kan dra full nytta av lärdomarna från studien", skriver Isofol-chefen.

AGENT-studiens top-line-resultat presenterades i början av augusti och visade att varken det primära effektmåttet objektiv tumörrespons (ORR) eller det viktigaste sekundära effektmåttet progressionsfri överlevnad (PFS) uppnåddes.

"Baserat på ytterligare studiedata informerade vi i augusti, att det inte längre var motiverat att driva AGENT studien vidare. De studiedata som låg till grund för den här bedömningen kommunicerades i början på september. Även om analysen pekar på att de båda studiearmarna presterade bra, för populationen all-comer mCRC patienter, uppvisades ingen statistisk signifikant skillnad i resultaten gällande ORR eller PFS. Utifrån det vi nu vet kommer dessa data inte att förändras nämnvärt framöver. Sammantaget visar studieresultaten varken något kliniskt eller affärsmässigt värde för Isofols del", skriver Ulf Jungnelius och fortsätter:

"Ambitionen är att snart kunna presentera resultaten från genuttrycksanalys, men vi har inga stora förhoppningar om att den analysen kommer att ändra vår övergripande slutsats om studiens resultat."Direkt-SE