Isofol Medical AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari - juni 2021

2021-08-24 08:00:00
Andra kvartalet, april-juni 2021
Nettoomsättningen uppgick till 7 333 TSEK (0) och övriga rörelseintäkter till 0 TSEK (0)
Periodens resultat uppgick till -45 394 TSEK (-48 319)
Resultat per aktie uppgick till -0,48 SEK (-1,04)

Likvida medel per den 30 juni uppgick till 530 682 TSEK (185 709)

Första halvåret, januari-juni 2021
Nettoomsättningen uppgick till 12 548 TSEK (0) och övriga rörelseintäkter till 0 TSEK (0)
Periodens resultat uppgick till -88 055 TSEK (-104 234)

Resultat per aktie uppgick till -0,99 SEK (-2,66)

Väsentliga händelser andra kvartalet 2021
Isofol genomförde en framgångsrik emission - företrädesemission i kombination med en riktad emission - som tillförde bolaget 452 MSEK efter transaktionskostnader.
Isofol presenterade ett abstrakt på det årliga ASCO-mötet i juni där nya resultat kring regleringen av 5-FU/folat-baserad behandling av kolorektalcancer presenterades.

Rekryteringen av patienter till AGENT-studien i Japan slutfördes enligt plan i maj 2021.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VD's kommentar:

"Under andra kvartalet genomförde vi en framgångsrik kapitalanskaffning som säkrar kommande milstolpar och som möjliggör att vi kan utveckla bolaget i högt tempo enligt företagets strategi. Sammantaget går vi stärkta in i resten av 2021 och 2022 med ett fokus på att slutföra vår globala fas III studie, AGENT, och att intensifiera vårt arbete med förberedelserna inför ansökan om marknadsgodkännande." säger vd Ulf Jungnelius.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Gustaf Albèrt, CFO
E-post: gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 83 02

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Isofol Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Premiers regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2021 kl. 08:00.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad (folatbaserad) kemoterapi primärt för avancerad kolorektal-cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

Cision