Investment AB Öresund: Öresunds valberedning inför årsstämman 2023

2022-09-23 08:30:00

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte val­beredningen enas om annat. Det åligger valberedningens ordförande att sammankalla valberedningen.

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:
  • Mats Qviberg, representerande Mats Qviberg med familj, valberedningens ordförande
  • Sten Dybeck, representerande Sten Dybeck med familj
  • Magnus Hybbinette, representerande Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse
  • Astrid Ohlin, representerande sig själv

Mats Qviberg har utsetts till ordförande i valberedningen. Mats Qviberg representerar den största aktieägaren och är i dag ordförande i Bolagets styrelse. Valberedningen avviker från "Svensk kod för bolagsstyrning" vad gäller att styrelsens ordförande även är ordförande i valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.

Årsstämman kommer att hållas den 10 maj 2023 i Stockholm. Valberedningen har för avsikt att i god tid före årsstämman presentera förslag avseende; val av styrelse och styrelseordförande samt eventuell vice ordförande i styrelsen, arvoden för styrelsens medlemmar, val av revisor och arvodering av revisor, val av ordförande vid stämman, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2023 kan göra det via e-post till: info@oresund.seeller med post till: Investment AB Öresund, Att: Valberedningen, Box 7621, 103 94 Stockholm. För att inkomna förslag skall kunna behandlas bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 12 januari 2023.

Stockholm den 23 september 2022

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Mats Qviberg, valberedningens ordförande, telefon 08 - 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 september 2022 klockan 08.30 CET.

Cision