Investment AB Öresund: Öresunds substansvärde 1 januari - 31 oktober 2022

2022-11-03 08:30:00
  • Substansvärdet[1] minskade med 25,0 procent till 105 kronor per aktie
  • SIX Return Index sjönk med 26,0 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 OKTOBER 2022

Antal Marknads-värde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
aktier
Noterade
värdepapper
Bilia 9 860 1 151 25 24,2
000
Scandi 10 100 512 11 10,8
Standard 000
Musti 1 710 353 8 7,4
Group[3] 309
BioArctic 1 200 278 6 5,8
000
Stenhus 22 335 264 6 5,5
Fastigheter 274
Bahnhof 7 375 258 6 5,4
000
SEB 2 100 245 5 5,2
000
Ovzon 6 089 243 5 5,1
828
Catena 5 700 223 5 4,7
Media[4] 000
Nordnet 1 600 219 5 4,6
000
Övriga 369 8 7,8
noterade
värdepapper
Summa 4 114 90 86,6
noterade
värdepapper

Onoterade 317 7 6,7
värdepapper
Övriga 321 7 6,8
tillgångar
och skulder,
netto[5]
Totalt 4 752 105 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 oktober 2022 var 114,60 kronor.

KALENDER

Bokslutskommuniké 2022                                                                       26 januari 2023, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari - mars 2023                                                        18 april 2023, klockan 08.00 CET
Årsstämma                                                                                              10 maj 2023 i Stockholm

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 3 november 2022

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2022 klockan 08.30 CET.

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 31 oktober 2022 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.082.993 till en genomsnittlig köpkurs om 115 kronor per aktie.

[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[3] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 18,94.

[4] Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 12,00 kronor per teckningsoption.

[5] Varav likvida medel uppgick till 324 Mkr.

Cision