Investment AB Öresund: Öresunds substansvärde 1 januari - 31 augusti 2022

2022-09-05 08:30:00
  • Substansvärdet[1] minskade med 22,7 procent till 111 kronor per aktie
  • SIX Return Index sjönk med 25,0 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 AUGUSTI 2022

Antal Marknadsvärde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
aktier
Noterade
värdepapper
Bilia 9 860 1 314 29 26,1
000
Scandi Standard 10 100 475 10 9,4
000
Musti Group[3] 1 710 363 8 7,2
309
Stenhus Fastigheter 21 460 293 6 5,8
000
Ovzon 6 089 286 6 5,7
828
Bahnhof 7 375 265 6 5,3
000
Catena Media[4] 5 700 263 6 5,2
000
SEB 2 100 224 5 4,4
000
Nordnet 1 600 205 5 4,1
000
Q-linea 2 234 169 4 3,4
000
Övriga noterade 475 10 9,4
värdepapper
Summa noterade 4 331 95 86,0
värdepapper

Onoterade 286 6 5,7
värdepapper
Övriga tillgångar 270 6 5,4
och skulder,
netto[5]
Totalt, före 4 887 107 97,1
återlagd beslutad
ännu ej utbetald
utdelning
Återlagd beslutad 148 3 2,9
ännu ej utbetald
utdelning[6]
Totalt, efter 5 034 111 100,0
återlagd beslutad
ännu ej utbetald
utdelning[6]

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 augusti 2022 var 106,80 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari - september 2022                11 oktober 2022, klockan 08.00 CET
Bokslutskommuniké 2022                                        26 januari 2023, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 5 september 2022

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 september 2022 klockan 08.30 CET.

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 31 augusti 2022 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.057.993 till en genomsnittlig köpkurs om 115 kronor per aktie.

[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[3] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 19,86.

[4] Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 15,58 kronor per teckningsoption.

[5] Varav likvida medel uppgick till 433 Mkr.

[6] Årsstämman den 20 april 2022 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,50 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,25 kronor per aktie, motsvarande totalt 295 Mkr. I april 2022 utbetalades 148 Mkr och i oktober 2022 beräknas den andra utdelningen om 148 Mkr att utbetalas.

Cision