Investment AB Öresund: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2022

2022-10-11 08:00:00

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 SEPTEMBER 2022

Antal Ägarandel Kurs, Marknads Kr/akt Andel,
aktier kapital, kr[1] -värde, ie %
% Mkr
Noterade
värdepapper
Bilia 9 860 000 10,2 127,90 1 261 28 25,9
Scandi Standard 10 100 15,3 46,20 467 10 9,6
000
BioArctic 1 300 000 1,5 274,20 356 8 7,3
Musti Group[2] 1 710 309 5,1 194,77 333 7 6,8
Bahnhof 7 375 000 6,9 34,00 251 6 5,1
SEB 2 100 000 0,1 107,15 225 5 4,6
Ovzon 6 089 828 11,9 36,40 222 5 4,5
Stenhus Fastigheter 21 460 5,8 9,82 211 5 4,3
000
Nordnet 1 600 000 0,6 126,35 202 4 4,1
Catena Media[3] 5 700 000 7,5 23,67 191 4 3,9
Övriga noterade 434 10 8,9
värdepapper
Summa noterade 4 153 91 85,2
värdepapper

Onoterade 318 7 6,5
värdepapper
Övriga tillgångar 258 6 5,3
och skulder,
netto[4]
Totalt, före 4 729 104 97,0
återlagd beslutad
ännu ej utbetald
utdelning

Återlagd beslutad 148 3 3,0
ännu ej utbetald
utdelning[5]
Totalt, efter 4 877 107 100,0
återlagd beslutad
ännu ej utbetald
utdelning[5]

SUBSTANSVÄRDET MINSKADE MED 25,1 PROCENT

Koncernens substansvärde uppgick den 30 september 2022 till 4.877 Mkr (6.678 Mkr den 31 december 2021) motsvarande 107 kronor per aktie[6], vilket är en minskning med 25,1 procent justerat för lämnad utdelning sedan utgången av 2021 (147 kronor per aktie den 31 december 2021). Detta är 5,4 procentenheter bättre än SIX Return Index som sjönk med 30,5 procent under motsvarande period. Under årets tredje kvartal minskade substansvärdet med 0,4 procent. SIX Return Index sjönk under motsvarande period med 3,6 procent.

Större positiv påverkan, överstigande 50 Mkr, på substansvärdet under delårsperioden 1 januari - 30 september 2022 hade innehaven i BioArctic, onoterade Senergia Nordic och Scandi Standard. Större negativ påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehaven i Stenhus Fastigheter, Catena Media, Bilia, Musti Group, Ovzon, Vimian Group, Q-linea, Oscar Properties, Nivika Fastigheter och Nordnet.

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 september 2022 var 103,60 kronor (145,80 kronor den 31 december 2021), vilket innebar en totalavkastning om -27 (17) procent under delårsperioden.

MARKNADSUTVECKLING

De första nio månaderna 2022 har varit dramatiska och kännetecknats av betydande geopolitisk oro efter Rysslands invasion av Ukraina, stigande inflation, kraftiga räntehöjningar, ansökan till NATO-medlemskap, riksdagsval, energikris och stora nedgångar på de globala aktiemarknaderna.

Under inledningen av året fortsatte orosmolnen i ekonomin i form av högre energi-, råvaru- och livsmedelspriser, problem i de globala försörjningskedjorna och stigande fraktpriser vilket gjorde att inflationen rörde sig uppåt. Den relativt goda efterfrågan i kombination med den kvarvarande utbudsproblematiken resulterade i kraftigt stigande priser vilket skapade oro på marknaden för en åtstramning av den framtida penningpolitiken. Kriget mot Ukraina i kombination med ekonomiska sanktioner mot Ryssland förstärkte prisuppgångarna för många insatsvaror under det andra kvartalet. Osäkerheten samt fortsatt breda och kraftiga prisökningar resulterade i en snabb åtstramning av penningpolitiken med kraftiga räntehöjningar vilket skapade en avmattning i världskonjunkturen och därmed fortsatta nedgångar på de globala aktiemarknaderna. När vi lämnar det tredje kvartalet bakom oss kan vi konstatera att vi inte ser någon lösning på konflikten i Ukraina i närtid. Sanktionerna mot Ryssland har intensifierats och som ett resultat av detta är Europas energiförsörjning i gungning. Fortsatt ihållande hög inflation och höjda räntor kommer leda till svagare konsumtion och därmed blir det svårt att undvika en recession. Därutöver har vi fått en ny geopolitisk världsordning och ett helt annat säkerhetspolitiskt läge i Europa vilket försvårar situationen ytterligare.

Öresunds bolag i värdepappersportföljen har en begränsad ekonomisk exponering mot dessa geopolitiska oroshärdar men självklart påverkas bolagen av utvecklingen som sker i vår omvärld. Flertalet av Öresunds portföljbolag har vidtagit åtgärder för att öka såväl den operativa som den finansiella flexibiliteten. Under årets första nio månader har Öresunds innehav utvecklats bättre än SIX Return Index. För en långsiktig investerare som Öresund finns det möjligheter i en turbulent och komplex omvärld som denna. Dock är det ännu viktigare att vi väljer portföljbolag med beprövade och konkurrenskraftiga affärsmodeller där kassaflöden och lönsamhet prioriteras.

Delårsrapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.

Stockholm den 11 oktober 2022

Investment AB Öresund (publ)

Nicklas Paulson
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, telefon 08 - 402 33 00.

Denna delårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Denna information är sådan som Investment AB Öresund (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2022 klockan 08.00 CET

[1] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[2] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 17,84.

[3]Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 11,02 kronor per teckningsoption.

[4] Varav likvida medel uppgick till 431 Mkr.

[5] Årsstämman den 20 april 2022 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,50 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,25 kronor per aktie, motsvarande totalt 295 Mkr. I april 2022 utbetalades 148 Mkr och i oktober 2022 beräknas den andra utdelningen om 148 Mkr att utbetalas.

[6] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 30 september 2022 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.082.993 till en genomsnittlig köpkurs om 115 kronor per aktie.

Cision