Investment AB Öresund: Bokslutskommuniké 2022

2023-01-26 08:00:00

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 DECEMBER 2022

Antal Ägarandel Kurs, Marknads Kr/akt Andel,
aktier kapital, kr[1] -värde, ie %
% Mkr
Noterade
värdepapper
Bilia 9 860 10,2 114,60 1 130 25 24,0
000
Scandi Standard 10 100 15,3 49,02 495 11 10,5
000
Ovzon 6 089 11,9 57,70 351 8 7,5
828
Bahnhof 7 375 6,9 37,15 274 6 5,8
000
BioArctic 1 000 1,1 271,80 272 6 5,8
000
Stenhus Fastigheter 23 500 6,3 11,10 261 6 5,5
000
SEB 2 100 0,1 119,75 251 6 5,3
000
Musti Group[2] 1 100 3,3 174,38 192 4 4,1
000
Nordnet 1 100 0,4 151,40 167 4 3,5
000
Catena Media[3] 5 700 7,5 19,12 142 3 3,0
000
Övriga noterade 240 5 5,1
värdepapper
Summa noterade 3 775 83 80,2
värdepapper

Onoterade 350 8 7,4
värdepapper
Övriga tillgångar 582 13 12,4
och skulder,
netto[4]
Totalt 4 707 104 100,0

SUBSTANSVÄRDET MINSKADE MED 25,7 PROCENT

Koncernens substansvärde uppgick den 31 december 2022 till 4.707 Mkr (6.678 Mkr den 31 december 2021) motsvarande 104 kronor per aktie[5], vilket är en minskning med 25,7 procent justerat för lämnade utdelningar sedan utgången av 2021 (147 kronor per aktie den 31 december 2021). Detta är 2,9 procentenheter sämre än SIX Return Index som sjönk med 22,8 procent under motsvarande period. Under årets fjärde kvartal minskade substansvärdet med 0,8 procent justerat för lämnad utdelning. SIX Return Index steg under motsvarande period med 11,1 procent.

Större positiv påverkan, överstigande 50 Mkr, på substansvärdet under 2022 hade innehaven i BioArctic, Scandi Standard och onoterade Senergia Nordic. Större negativ påverkan på substansvärdet under året hade innehaven i Bilia, Stenhus Fastigheter, Catena Media, Musti Group, Q-linea, Vimian Group, Oscar Properties och Nivika Fastigheter.

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 december 2022 var 107,60 kronor (145,80 kronor den 31 december 2021), vilket innebar en totalavkastning om -22 (+22) procent under 2022.

MARKNADSUTVECKLING

År 2022 har varit ett dramatiskt år som karaktäriserats av betydande förändringar såväl geopolitiskt som makroekonomiskt.

Inledningen av året präglades av coronapandemins efterdyningar som skapade stora problem i de globala försörjningskedjorna vilket medförde att inflationen rörde sig uppåt i snabb takt. Invasionen av Ukraina i kombination med ekonomiska sanktioner mot Ryssland förstärkte prisuppgångarna för många insatsvaror samt drev upp energi-, råvaru- och livsmedelspriserna. Den skenande inflationen i form av breda och kraftiga prisökningar resulterade i en resolut åtstramning av penningpolitiken med kraftiga räntehöjningar från centralbanker världen över, vilket i sin tur ledde till kraftiga tillgångsfall i allt från aktier och obligationer till fastigheter. Världens finansmarknader ställde in sig på en avmattning i världskonjunkturen, något som vi fått se bevis på i form av fallande inköpschefsindex och nedgångar på de globala aktiemarknaderna.

När vi lämnar det fjärde kvartalet bakom oss ser vi fortfarande inte någon lösning på kriget i Ukraina. Vi vet inte heller hur mild eller hård konjunkturnedgången blir eller hur snabbt inflationen kommer att falla. Hushållen, vars framtidssyn är pessimistisk, pressas från flera håll där de reala disponibla inkomsterna minskar. Detta borde rimligen leda till försämrade förutsättningar och en allt svagare konsumtion vilket medför att den globala tillväxten avtar. Vi befinner oss med andra ord i ett mycket osäkert läge. Konsensus på aktiemarknaden är att inflationen återgår till mer normala nivåer under 2023 med en vikande konjunktur och att detta följs av räntesänkningar i slutet av året.

Öresunds bolag i värdepappersportföljen har en begränsad exponering mot dessa geopolitiska oroshärdar men självklart påverkas bolagen av utvecklingen som sker i vår omvärld. Flertalet av Öresunds portföljbolag har vidtagit åtgärder för att öka såväl den operativa som den finansiella flexibiliteten. För en långsiktig investerare som Öresund finns det möjligheter i en turbulent och komplex omvärld som denna. Det är i utmanande tider som möjligheter skapas för dem som har finansiell flexibilitet. Dock är det ännu viktigare att vi väljer portföljbolag med beprövade och konkurrenskraftiga affärsmodeller där kassaflöden och lönsamhet prioriteras.

Bokslutskommunikén (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.

Stockholm den 26 januari 2023

Investment AB Öresund (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Denna information är sådan som Investment AB Öresund (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2023 klockan 08.00 CET.

[1] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[2] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 15,67.

[3]Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 6,52 kronor per teckningsoption.

[4] Varav likvida medel uppgick till 592 Mkr.

[5] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 31 december 2022 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.082.993 till en genomsnittlig köpkurs om 115 kronor per aktie.

Cision