Investment AB Latour: Årsstämma i Latour

2021-05-10 13:30:00
Vid årsstämma i Investment AB Latour (publ) den 10 maj 2021 beslutades att:
  • utdelning ska ske med 3,00 kronor per aktie,

  • till styrelseledamöter genom omval utse Anders Böös, Mariana Burenstam Linder, Carl Douglas, Eric Douglas, Johan Hjertonsson, Olle Nordström, Lena Olving och Joakim Rosengren. Till styrelseledamot genom nyval utse Ulrika Kolsrud. Till styrelsens ordförande valdes Olle Nordström,  

 
  • till revisor utse Ernst & Young AB intill slutet av årsstämman 2022,
 
  • bolagets bolagsordning ändras genom att ta bort paragraf 12, som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen och besluta att aktieägarna ska kunna förhandsrösta, i sin helhet, varigenom tidigare paragraf 13 blir paragraf 12 och tidigare paragraf 14 blir paragraf 13,
 
  • godkänna styrelsens ersättningsrapport,

  • bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, besluta om återköp av egna aktier om maximalt 10 procent av antalet utestående aktier samt att besluta om överlåtelse av egna aktier som betalning vid företagsförvärv och/eller i samband med bolagets köpoptionsprogram,  

  • bemyndiga styrelsen att erbjuda ledande befattningshavare att på marknadsmässiga grunder förvärva köpoptioner om maximalt 1 000 000 aktier av serie B, motsvarande maximalt 0,16 procent av bolagets totala antal aktier. Beslutet innebär att aktierna kan säljas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt villkoren för köpoptionerna,

Styrelsens beslut att utnyttja återköpsbemyndigande
Styrelsen beslöt vidare vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att utnyttja bemyndigandet att återköpa egna aktier i syfte att säkerställa leverans i bolagets köpoptionsprogram. Förvärv skall kunna ske av maximalt 300 000 B-aktier från den 11 maj 2021 till och med nästkommande årsstämma till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet på Nasdaq OMX Stockholm.

Göteborg 2021-05-10

Investment AB Latour (publ)
Johan Hjertonsson, CEO

Upplysningar kan lämnas av verkställande direktör Johan Hjertonsson eller ekonomi- och finansdirektör Anders Mörck, tel. 031-89 17 90.

Cision