I annonssamarbete med FISHER INVESTMENTS NORDEN

Annons Människan har fascinerats av guld i tusentals år. Det har använts i pengar, smycken och som dekoration, och har alltid varit synonymt med lyx och välstånd. Guld har onekligen en kulturell betydelse, men är det, eller någon annan råvara, en bra investering?

Vissa investerare anser att ädla metaller som guld och silver är säkra investeringar när det blåser på marknaden. Guld ses ofta som en hedge mot stigande inflation, och mer allmänt som ett sätt att diversifiera och stabilisera en investeringsportfölj under turbulenta tider. Baserat på den här hypotesen är det många som investerar i guld, derivatinstrument som terminer och optioner samt börshandlade fonder som ger exponering mot guldpriset.

Men lever guld upp till sitt goda rykte? Enligt vårt synsätt stärker inte guldets historiska resultat argumenten för att investera i den ädla metallen, derivatinstrument eller börshandlade fonder.

Ken Fisher svarar på frågan ”Är guld en bra investering?”

Guldpriserna har gått spikrakt uppåt på sista tiden, så Fisher-koncernens grundare, Ken Fisher, svarar på frågan: ”Är guld en bra investering?”

 

Om du inte kan förutspå guldets kursutveckling tillräckligt väl för att använda det i din portfölj kan du läsa vidare för att få en bättre förståelse för det faktiska värdet på guld i investeringsportföljer för att avgöra om du behöver guld eller andra råvaror för att uppnå dina investeringsmål. Eftersom vissa investerare ser guld som ”den allra bästa råvaran” tänkte vi undersöka potentiella fördelar med råvaror genom att fokusera på guld.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Vad lockar investerare till ädla metaller och råvaror?

Människan har använt ädla metaller till smycken och utsmyckningar sedan civilisationens begynnelse. Under historiens gång har dessa metaller ansetts ha ett inneboende värde. Guld har använts som valuta under större delen av de senaste 2000 åren, något som ger metallen en air av välstånd och stabilitet. I modern tid har många länder knutit sina papperspengar direkt till guld. Under de senaste 150 åren har man i många länder kunnat lösa in papperspengar mot guld till ett fast pris – ett system som kallas för guldmyntfot.

Investerare dras också till andra råvaror som koppar, olja och timmer på grund av deras konkreta karaktär. Vissa investerare attraheras av tanken på att investera i en fysisk tillgång som man kan se och ta på.

Utbud och efterfrågan är drivkrafterna som ligger bakom prisförändringarna på råvaror. Ju mindre det finns av någonting, desto mer är folk villiga att betala (och vice versa). Utbudet av guld är ganska stabilt. Guld ”försvinner” inte som naturgas och timmer, och få nya gruvor innebär att utbudet av guld inte ökar nämnvärt från år till år. Men efterfrågan på ädla metaller bygger till stor del på investerares sentiment och spekuleringar, något som kan göra priserna volatila på kort sikt. Vissa råvaror, särskilt de med industriella eller kommersiella tillämpningar (till exempel koppar och olja), har under de senaste åren varit känsliga för global överproduktion, något som pressat ner priserna.

Guldets historiska koppling till värde och dess känslomässiga lockelse gör det svårt för investerare att skilja guldets faktiska värde från dess symboliska värde. Som ett resultat av detta fokuserar guldinvesterare ofta på metallens ädla historia och fysiska egenskaper istället för att titta på guldets historiskt sett relativt dåliga avkastning.

Ett skydd mot nedgångar på marknaden

Vissa investerare tror att guldpriserna går uppåt när aktiemarknaden dyker nedåt, och vice versa. Det stämmer att guldpriserna ofta svänger kraftigt, men svängningarna motsvarar inte alltid en motsatt upp- eller nedgång på aktiemarknaden. Sedan 1975 har guld och aktier inte haft en inverterad relation, så guld är med andra ord inget pålitligt skydd mot nedgångar på börsen. Om du funderar på att investera i guld eller någon annan ädel metall för att skydda din portfölj under en nedgång på aktiemarknaden kommer du förmodligen att bli besviken på resultatet.

Andra anser att guld kan skydda mot volatilitet på marknaden. Guld har haft perioder av relativt stabil prisutveckling sedan 1973 (se figur 1), men även perioder av volatilitet. Efter den absoluta toppen år 1980 tog det 25 år för guld att nå upp till samma höjder igen. Kan du som investerare leva med undermåliga resultat så länge?

Figur 1: Guldets prisutveckling

Källa: Global Financial Data, per 2019-08-12. Spotpris på guld (dagligt slutpris i London), 1973-11-30 till 2020-07-21. Angivet i SEK.

Eftersom prisutvecklingen för guld har varit minst sagt volatil under många år blir det svårt att argumentera för påståendet att guld kan mildra de negativa effekterna av en börsnedgång. Silver (guldets lite billigare kusin) har haft en liknande kursutveckling med kraftiga upp- och nedgångar (senast år 2011).

Portföljavkastning

Om guld inte är ett effektivt skydd mot volatilitet på aktiemarknaden, hur är det med metallens avkastning på längre sikt och dess egentliga värde?

Nästa steg för investerare är att avgöra huruvida guld är en fundamentalt mer värdefull tillgång som kompenserar för den höga volatiliteten med hög avkastning. Under längre tidsperioder är avkastningen från aktier avsevärt mycket högre jämfört med guld. Guldets moderna investeringshistoria började när guldhandeln i USA avreglerades år 1973. Från januari 1970 till december 2019 har aktier gett i genomsnitt 10,1 procents avkastning årligen. Under samma tidsperiod har den årliga avkastningen för guld varit 7,5 procent. Guldets årliga avkastning var något högre än avkastningen på 10-åriga statsobligationer.

Figur 2: Långsiktig avkastning för olika tillgångar (på årsbasis)

Källa: Global Financial Data, FactSet, per 2019-08-12. Angivet i SEK.

Om guld inte är avsevärt mycket mindre volatilt än aktier, och om det inte är mer lönsamt att investera i guld jämfört med aktier, så kan den ädla metallen inte vara ett skydd mot marknadsvolatilitet.

Skydd mot inflation

Vissa anser att investeringar i guld kan fungera som ett skydd mot inflationen. Men med tanke på guldets volatila och undermåliga resultat över tid är det förmodligen inte den kortsiktiga ”råvaruhedge” mot inflation som många tror att det är. Research från amerikanska ekonomer vid National Bureau of Economic Research och Duke University har visat att guldets volatilitet endast gör det till ett effektivt skydd för investeringar med tidshorisonter som mäts i århundraden.[i]

Långsiktiga investerare bör se guld för vad det är – en råvara och en glimmande metall som ger investerare ett väldigt begränsat skydd mot inflation och volatilitet, och dåliga utsikter för riktigt bra avkastning.

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

[i] Claude B. Erb och Campbell R. Harvey. The Golden Dilemma. NBER Working Paper No. 18706, Copyright January 2013.