Intrum arrangerar en serie av investerarmöten avseende räntebärande finansiella instrument

2022-12-02 15:30:00

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Michael Ladurner, Chief Financial Officer
+46 8 546 102 02
ir@intrum.com

Cristina Ceron, Global Treasury Director
+44 74 426 046 21
cristina.ceron@intrum.com

Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 december 2022 kl. 15.30.

Viktig information
Detta offentliggörande utgör inte ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning att köpa Obligationerna eller något annat värdepapper och ska inte utgöra ett erbjudande, uppmaning eller en försäljning i USA eller någon annan jurisdiktion där, eller till någon som, sådant erbjudande, uppmaning eller en försäljning skulle vara olaglig.

Om erbjudandet lanseras, kommer Obligationerna inte registreras, i enlighet med U.S. Securities Act of 1933, såsom ändrad ("Securities Act") eller de värdepapperslagar som gäller i annan delstat eller annan jurisdiktion inom USA, och får inte erbjudas eller säljas inom USA, eller till, eller på uppdrag av eller till fördel för, amerikanska personer, utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registreringskravet i Securities Act och tillämpliga delstatliga eller lokala värdepapperslagar. Med anledning av ovan och om erbjudandet lanseras, kommer Obligationerna säljas i USA endast till kvalificerade institutionella köpare i enlighet med bestämmelse 144A i Securities Act samt till icke-amerikanska personer utanför USA i enlighet med Regulation S i Securities Act.

Marknadsföring av Obligationerna i Storbritannien begränsas av Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA"), och därmed marknadsförs inte Obligationerna till allmänheten i Storbritannien. Detta offentliggörande adresseras och riktas endast till personer som (i) har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar (och därigenom omfattas av Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, såsom ändrad ("Financial Promotion Order"), (ii) omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations, etc.") i Financial Promotion Order, (iii) befinner sig utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka erbjudandet om att delta i en så kallad "investment activity" i enlighet med sektion 21 av FSMA i samband med emission eller försäljning av några värdepapper som lagligen kommuniceras eller kan komma att kommuniceras (alla sådana personer tillsammans hädanefter "Relevanta Personer"). Om Obligationerna erbjuds, kommer de endast vara tillgängliga för Relevanta Personer och ingen annan än sådan Relevant Person får agera eller förlita sig på detta offentliggörande.

Obligationerna är inte avsedda att erbjudas, säljas eller annars göras tillgängliga och ska inte erbjudas, säljas eller annars göras tillgängliga till icke-professionella kunder inom EES. För dessa syften innebär en icke-professionell kund en person som är en (eller fler) av följande: (i) en icke-professionell kund såsom definierat i punkt (11) i Artikel 4(1) i direktiv 2014/65/EU (såsom ändrad, "MiFID II"); (ii) en kund som omfattas av meningen med direktiv 2016/97/EU (såsom ändrat eller ersatt, "Försäkringsdistributionsdirektivet"), där kunden inte skulle kvalificeras som en professionell kund såsom definierat i punkt (10) i Artikel 4(1) i MiFID II; eller inte en "kvalificerad investerare" (såsom det anges i förordning (EU) 2017/1129 (såsom ändrad)), och varje relevant implementeringsåtgärd i den relevanta EES-medlemsstaten ("Prospektförordningen"). Följaktligen har inget faktablad, såsom krävs av förordning (EU) 1286/2014 (såsom ändrad, "PRIIP-förordningen") för att erbjuda eller sälja värdepapper eller annars tillgängliggöra dem till icke-professionella kunder inom EES, tagits fram och därmed kan ett erbjudande eller en försäljning av värdepapper eller annat tillgängliggörande av dem till en icke-professionell kund inom EES vara i strid med PRIIP-förordningen.

Obligationerna är inte avsedda att erbjudas, säljas eller annars göras tillgängliga och ska inte erbjudas, säljas eller annars göras tillgängliga till icke-professionella kunder i Storbritannien. För dessa syften innebär en icke-professionell kund en person som är en (eller fler) av följande: (i) en icke-professionell kund såsom definierat i punkt (8) i Artikel 2 i förordning (EU) 2017/565 såsom den är del av nationell rätt i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA"); (ii) en kund såsom menas i FSMA:s bestämmelser och sådana regler eller förordningar under FSMA som syftar till att implementera Försäkringsdistributionsdirektivet, där kunden inte skulle kvalificeras som en professionell kund, såsom definierat i punkt (8) i Artikel 2(1) i förordning (EI) 600/2014 såsom den är del av nationell rätt i Storbritannien genom EUWA ("UK MiFIR"); eller (iii) inte en kvalificerad investerare såsom definierat i Artikel 2 i förordning (EU) 2017/1129 såsom den är en del av nationell rätt i Storbritannien genom EUWA ("UK Prospektförordningen"). Följaktligen har inget faktablad, såsom krävs av PRIIP-förordningen såsom den är av del av nationell rätt i Storbritannien genom EUWA ("UK PRIIP-förordningen") för att erbjuda eller sälja Obligationerna eller annars tillgängliggöra dem till icke-professionella kunder i Storbritannien, tagits fram och därmed kan ett erbjudande eller försäljning av Obligationerna eller annat tillgängliggörande av dem till en icke-professionell kund i Storbritannien vara i strid med UK PRIIP-förordningen.

Ett erbjudande av Obligationerna i någon av EES-medlemsstaterna eller Storbritannien kommer att göras i enlighet med ett undantag enligt Prospektförordningen eller UK Prospektförordningen, såsom tillämpligt, från kravet att publicera ett prospekt avseende erbjudandet av Obligationerna.

Detta pressmeddelande eller den information som kommer att tillhandahållas som en del av investerarmötena utgör inte ett prospekt i enlighet med Prospektförordningen eller UK Prospektförordningen eller lagstiftning eller regler för att implementera den.

Detta pressmeddelande kan innehålla så kallade "forward looking statements", framåtriktade uttalanden, i enlighet med sektion 27A i Securities Act och sektion 21E i Securities Exchange Act of 1934, såsom ändrad. Dessa framåtriktade uttalanden kan identifieras genom användandet av framåtriktande terminologi såsom "tror", "uppskattar", "räknar med", "förväntar", "planerar", "kan", "ska" eller "borde" eller, i respektive fall, deras negativa motsats, eller andra variationer eller motsvarande terminologi. Framåtriktade uttalanden innefattar allt som inte omfattas av historisk fakta och innefattar uttalanden rörande Intrum eller dess dotterbolags intentioner, övertygelser eller nuvarande förväntningar rörande bland annat erbjudandet av Obligationerna.

Eftersom framåtriktade uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden, och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Som läsare uppmärksammas du på att framåtriktade uttalanden inte utgör garantier av framtida prestationer. Givet dessa risker och osäkerheter bör du inte förlita dig på framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska resultat.

Cision