Rapport Nätbanken Nordnet redovisar ett rörelseresultat på 613 miljoner kr för det första kvartalet 2022. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med 531 miljoner kr enligt en sammanställning gjord av Infront.

De totala intäkterna uppgick till 887 miljoner kr. Här låg analytikernas snittprognos på 839 miljoner kr.

Provisionsnettot uppgick till 653 miljoner kr, jämfört med väntade 623 miljoner kr.

Nordnets courtageintäkter var under årets första kvartal lägre än under motsvarande period i fjol på grund av lägre handel. Fondintäkter och räntenetto ökade däremot, till följd av högre fond- och utlåningsvolymer. Det konstaterar Nordnets vd Lars-Åke Norling i delårsrapporten.

”Många uppsagda kunder”

Under det första kvartalet i år har Nordnet sagt upp ”ett större antal” kundförhållanden på grund av bristande kundkännedom. Sedan ett projekt kring kundkännedom startades hösten 2021 har 48 600 kunder sagts upp till och med mars månad. Bolagets prognos är att totalt drygt 60 000 kunder kommer att sägas upp. Uppsägningarna bedöms leda till att cirka 500 miljoner kr i sparkapital flyttas från Nordnet, varav cirka 300 miljoner redan har flyttats.

Nordnet-vd:n beskriver den underliggande kundtillväxten som fortsatt stark och borträknat de kunder som sagts upp tillkom 63 600 kunder under kvartalet. Det motsvarar en ökningstakt på helårsbasis på 20 procent vilket överstiger Nordnets finansiella mål om en årlig kundtillväxt på omkring 15 procent.