Instalco: Delårsrapport januari-september 2022

2022-11-09 11:00:00
April - september 2022
 • Nettoomsättningen ökade med 40,2 procent och uppgick till 2 788 (1 989) miljoner kronor. Den organiska tillväxten rensat för valutaeffekter uppgick till 7,8 (2,2) procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 17,6 procent och uppgick till 201 (171) miljoner kronor mot­svarande en EBITA-marginal om 7,2 (8,6) procent.
 • Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar ökade med 67 miljoner kronor och uppgick till 118 (51) miljoner kronor.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 156 (163) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16 (-42) miljoner kronor.
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,27 (0,49) kronor.
 • Ett avtal har tecknats om ett nytt kreditfacilitetsavtal med tre banker med ett sammanlagt belopp om 3,4 miljarder kronor.
 • Sex förvärv har genomförts under kvartalet med en bedömd årlig omsättning om 283 miljoner kronor.
Januari - september 2022
 • Nettoomsättningen ökade med 35,7 procent och uppgick till 8 473 (6 242) miljoner kronor. Den organiska tillväxten rensat för valutaeffekter uppgick till 7,2 (4,2) procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 19,7 procent och uppgick till 624 (521) miljoner kronor motsvarande en EBITA-marginal om 7,4 (8,3) procent.
 • Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar ökade med 144 miljoner kronor och uppgick till 278 (134) miljoner kronor.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 523 (510) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 376 (227) miljoner kronor.
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 1,32 (1,49) kronor.
 • 13 förvärv har genomförts under perioden med en bedömd årlig omsättning om 1 009 miljoner kronor.

VD Robin Boheman kommenterar kvartalet:

Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 40,2 procent till 2 788 miljoner kronor, med en organisk tillväxt om 7,8 procent. Vår tillväxt är driven av ett engagerat entreprenörskap i våra dotterbolag och vårt höga förvärvstempo. Lönsamheten ökade i absoluta tal och EBITA för kvartalet uppgick till 201 miljoner kronor och EBITA-marginalen till 7,2 procent. Vi ser en fortsatt hög efterfrågan på våra installationstjänster, vår orderstock är stark och vi tar kontinuerligt nya ordrar. Orderstocken ökade med 25,6 procent till 8 158 miljoner kronor.

Vi befinner oss i en marknad där vi hanterar höga materialpriser, stigande inflation och höjda räntor. Vi blir påverkade av det höga prisläget på material, framför allt i de fastprisprojekt som togs innan prisnivåerna började stiga.

Sett över en konjunkturcykel är vi trygga med att leverera enligt våra finansiella mål och genom Instalco­modellen är vi flexibla för hur marknaden kontinuerligt ändrar sig. Vi är anpassningsbara när det gäller olika typer av slutkunder och vi kan justera personalstyrkan med inhyrda resurser när det krävs.

Multidisciplinära genom förvärv
Under kvartalet har vi fortsatt att genom förvärv bredda vår bas av högkvalitativa bolag. I Sverige har vi suddat ut de tidigare vita fläckarna Örnsköldsvik, genom Inlands Luft, Keyvent och Melins Plåt, och västra Värmland genom Grums Rör.

I Norge är vi nu slutligen multidisciplinära i Bergen genom förvärvet av Grevstad & Tvedt, vilket ger oss nya affärsmöjligheter. Genom nya URD Klima-bolagen stärker vi vår närvaro i mellersta Norge och deras läge i Oppdal skapar möjligheter för samarbete med våra bolag i Lillehammer och Trondheim. Förvärven i kvartalet har tillfört en total årlig omsättning om cirka 283 miljoner kronor.

I Instalco förvärvar vi inte bara bolag för förvärvandets skull. Vi ser oss snarare som en trygg hamn för kvalitetsbolag och vi väljer våra nya bolag med stor omsorg. Vi vill att de som kommer in i vår grupp ska trivas och utvecklas tillsammans med övriga bolag i Instalco. De bolag vi förvärvar har entreprenörer med en verklig önskan att bli en del av Instalco och inte bara en vilja att sälja bolaget.

Nya projekt inom industri
I takt med att vi breddar oss inom industriella installationer ser vi ökade synergier inom området. Ett exempel är MRM Mining och EPS Sweden som under kvartalet har fått ett större uppdrag av LKAB att vara delaktiga i byggnationen av två nya fastigheter i Gällivare.

Ett annat industriprojekt är ventilationsentreprenaden vid nya Kalmarsundsverket som Avent i Kalmar har fått uppdrag att utföra. Uppdraget ska göras i samverkan med Serneke och Kalmar Vatten.

Energieffektivisering för att sänka förbrukningen
Under kvartalet har mycket handlat om de skenande energipriserna. Därför känns det extra värdefullt att arbeta på ett bolag som har möjlighet att göra något åt saken och som kan göra skillnad redan idag. Varje dag föreslår och installerar Instalco energibesparande lösningar i alla sorters fastigheter i Norden. Installation av moderna system som är energieffektiva är vårt bidrag till ett bättre samhälle. Energieffektivisering är nyckeln till att sänka elnotan.

Sammanfattningsvis ser vi en fortsatt stor efterfrågan på energieffektiva och resursbesparande installationer. Dock är marknadsutsikterna på kort sikt svårbedömda med hänsyn till det rådande makroekonomiska läget. Långsiktigt ser vi mycket positivt på marknaden då Instalco agerar i mitten av den gröna omställning som världen står inför. Det är aktörer som vi som genom energieffektiva installationer gör det möjligt att ställa om samhället.

Presentation av rapporten
Instalcos VD Robin Boheman och CFO Christina Kassberg presenterar rapporten i en telefonkonferens/audiocast idag den 9 november kl 14.00 CET. Deltagare ringer in på följande nummer:

SE: +46 8 566 427 03
UK: +44 333 300 92 73
US: +1 646 722 49 04

Presentationen kan även följas via https://ir.financialhearings.com/instalco-q3-2022

Denna information är sådan information som Instalco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2022 kl. 11:00 CET.

För ytterligare information:
Robin Boheman, VD
Christina Kassberg, CFO, christina.kassberg@instalco.se
Fredrik Trahn, IR, fredrik.trahn@instalco.se070-913 67 96

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, VS, ventilation, kyla, industri och teknikkonsult. Vi utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten bedrivs genom ett 120-tal dotterbolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se

Cision