Insplorion: Kommuniké från årsstämma

2022-04-20 16:01:31

Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2021 sker ingen utdelning.

Stämman beslutade att ge styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Årligt arvode föreslås utgå till styrelseordförande om 200 000 kronor, samt om 100 000 kronor till styrelseledamot. Ersättning till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning/offert.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag: Omval av Jonas Ehinger (styrelseordförande), Jan Burenius, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Anders Sandell och Magnus Jonsson.

Stämman beslutade om omval av revisorsfirma KPMG, med Daniel Haglund som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att bolagets valberedning för årsstämman 2023 ska bestå av tre ledamöter. Styrelseordförande eller den styrelseledamot som styrelseordförande utser skall snarast efter tredje kvartalets utgång kontakta de då i aktieboken införda fem största aktieägarna och i samråd med dessa utse tre ledamöter, vilka ska utgöra valberedningen. Valberedningens sammansättning skall tillkännages på bolagets hemsida så snart den är klar. Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2023 förbereda sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningens mandat gäller intill dess en ny valberedning utsetts.

Frågor besvaras av:

Per Giljam, CFO Insplorion AB, +46 734 23 50 10 eller per.giljam@insplorion.com

Cision