Insplorion: Delårsrapport januari-mars 2022

2022-05-19 12:35:58

Glädjande under årets första kvartal är att det momentum som byggts upp inom affärsområdet vätgas fortsätter. Vi slöt under perioden avtal om ytterligare ett kundfinansierat industriellt pilot- projekt, med ett ordervärde om cirka 250 KSEK. Vi kommer tillsammans med denna kund undersöka förutsättningarna inom en viss typ av process där förekomsten av vätgas i specifika koncentrationer är viktigt för slutresultatet. Försäljningsmässigt var dock kvartalet relativt svagt.
 

Positivt pilotprojekt
Utfallet av vårt allra första kommersiella pilotprojekt inom vätgas, som inleddes i december 2021, rapporterades också av under perioden. Kunden var positiv till resultaten och diskussion kommer att inledas om hur en eventuell fortsättning av projektet ska utformas. Vi går samtidigt vidare i arbetet med fler intresserade kunder/partners gällande ytterligare applikationer inom vätgasområdet. Strategin är att genom dessa samarbeten ta fram färdiga slutprodukter inom valda sektorer.
 

Strategiarbetet fortlöper
Som tidigare aviserats pågår även ett internt strategiarbete där ledning och styrelse går mer på djupet i de tekniska och kommersiella förutsättning-arna inom våra olika affärsområden, allt för att säkerställa anpassning och rustning för största möjliga värdeskapande i framtiden.
Detta arbete fortlöper med full kraft. Inom exempel-vis området vätgas sker en stor omställning på marknaden med vätgas som energibärare. Inte minst i Europa har denna omställning fått ytterligare fokus den senaste tiden. Det görs stora investeringar och vi har noterat flera intressanta områden för vår plattform. Inte minst bevisas detta av de kund- projekt vi ingått. Strategiarbetet sammanfaller också relativt väl med slutförandet av Eurostars-projektet InBat under sommaren, där on-board-sensorn för batteri kommer testas i ett flertal battericeller.
Intresse för M8-instrumentet
Lansering av M8- instrumentet inom batteriområdet fortsätter. Vi ser att det finns ett gott intresse bland forskare att kunna mäta direkt i cellerna. Vi kan även rapportera att en ny kund ingått ett hyresavtal gällande ett instrument under perioden.
 

Avslutningsvis vill jag poängtera att vi målmedvetet arbetar vidare med att utveckla vår plattform, ofta i nära samarbete med kunderna, samtidigt som vi kontinuerligt ser över vår affär och framtida prioriteringar.
 

Göteborg 19 maj 2022
Johan Rask, VD

Cision