Inget köpläge

Publicerad 2010-12-08 13:21

Itabs snabba expansion till ett av Europas största butikinredningsföretag har försvagat finanserna. En nyemission är oundviklig och det är dags att sälja.

Varningssignal. Butikerna byter inredningar och kassasystem betydligt oftare i dag är tidigare. Men det räcker inte för att köpa Itab Shop Concept. Foto: Patrik Svedberg

Det senaste året har flera verkstadsbolag redovisat rekordmarginaler och nästan nått nya vinstrekord trots att försäljningen i allmänhet är ungefär 20 procent lägre än under toppåret 2008. Det gäller inte för Jönköpingsföretaget Itab Shop Concept, ett av Europas största butiksinredningsföretag med kassadiskar och inpasseringssystem på produktprogrammet och med en årlig försäljning på närmare 3 miljarder kronor.

Att Itabs vinst i fjol föll med 40 procent var inte så märkligt med tanke på att omsättningen i kölvattnet av lågkonjunkturen gick ned med nästan 20 procent. Den vanligtvis stabila fack- och dagligvaruhandeln slutade helt enkelt att investera i finanskrisen spår.

Mer oroväckande är att vinsten inte steg tredje kvartalet i år när bolaget för första gången på sex kvartal redovisar rejält ökad omsättning. För samtidigt som omsättningen steg med 8 procent till 737 miljoner kronor föll vinsten från 31 till 3 miljoner.

Itab förklarar resultatfallet med hård prispress, stigande inköpskostnader och engångskostnader i samband med en lagernedläggning i Danmark om 20 miljoner kronor.

Resultaträkningen har inte varit någon rolig läsning de senaste två åren. Direkt oroande är kassaflödesrapporten. Den visar att det hittills i år har runnit ut 130 miljoner kronor ur bolaget. Framför allt beror det på att varulagret har växt från 360 till 480 miljoner kronor och att kortfristiga fordringar har ökat mer än motsvarande skulder. Eftersom bolaget sedan något år tillbaka helt saknar likvida medel har underskottet lösts med checkräkningen. Det negativa kassaflödet har gjort att de finansiella skulderna som i fjol minskade med 100 miljoner kronor återigen ökar och nu uppgår till 1 121 miljoner kronor inklusive konvertibeln på 227 miljoner kronor som bolaget gav ut 2008 och som löper till 2012.

Itab har förvisso inte utnyttjat sin checkkredit fullt ut – enligt niomånadersrapporten som presenterades för knappt en månad sedan finns 218 miljoner kronor som är outnyttjade checkräkningsmedel kvar. Frågan är dock om bankerna är beredda att släppa till dessa pengar eftersom en del av bolagets lån är belagda med restriktioner, eller kovenanter som det allmänt kallas i banksektorn. I likhet med många andra börsbolag publicerar inte Itab den exakta utformningen på kovenanterna, mer än att bolaget har förbundit sig att ha en viss räntetäckningsgrad och andel riskbärande kapital, eget kapital plus latenta skatter i förhållande till totalt kapital.

Under tredje kvartalet var räntetäckningsgraden lövtunna 1,3 gånger och sedan årsskiftet 1,9 gånger, vilket i båda fallen sannolikt är lägre än vad banken kräver. Även om man frångår definitionen av räntetäckningsgrad och exkluderar de danska omstruktureringskostnaderna på 20 miljoner kronor är räntetäckningsgraden under 3 gånger, vilket måste betraktas som ansträngt.

I dag handlas Itabaktien till 65 kronor vilket är 20 kronor lägre än konverteringskursen 85 kronor. Därmed ser det inte ut som att lånet kommer att omvandlas till aktier, vilket betyder att Itab lär få punga ut med 227 miljoner kronor.

Det ser onekligen ut som om finansmannen Johan Rapp och Itabs grundare Thord Johansson som tillsammans äger 55 procent av kapitalet får lätta på plånboken. Veckans Affärer bedömer nyemissionsbehovet till 200–250 miljoner kronor.

Grunden till de skrala finanserna är de senaste årens europeiska expansion i form av en fabrik i Tjeckien och förvärv. Sedan 2005 har Itab köpt företag för en halv miljard kronor.

I dag framstår affärerna som väl offensiva. Men samtidigt har det funnits en logik i form av att kunderna – de stora detaljhandelsbolagen – har internationaliserats. På lång sikt kan Itab dra nytta av trenden att butikerna byter skepnad i allt snabbare takt och lägger mer krut på butiksinredningen.

Men innan dess väntar med största sannolikhet en nyemission som kommer att pressa aktiekursen. Dessutom är dagens värdering hög på 65 kronor när bolaget i år ser ut att tjäna 3,50 kronor per aktie före engångskostnader.

En möjlig effekt av Itabs skrala finanser är att det kommer ett bud från Ratos som sedan i våras är helägare till konkurrenten, det forna börsbolaget HL Display och som har stora samarbetsvinster att hämta genom att slå ihop bolagen. Det är dock möjligt att vd Arne Karlsson på Ratos gör bäst i att vänta eftersom Itabaktien ser ut att pressas på kort sikt.