I annonssamarbete med FISHER INVESTMENTS NORDEN

Annons från Fisher Investments Norden Vilken typ av aktier är sammantaget bäst? Small cap eller large cap? Tillväxt eller värde? Vissa investerare har en specifik stil de föredrar. Vissa investerare kan till och med hålla sig till en specifik stil för pengarna de förvaltar – och det finns gott om fonder och börshandlade fonder som riktar in sig på en viss stil.

I vissa fall kan denna metod vara lämplig. Stora, etablerade investerare styckar ofta upp sina portföljer i mindre delar där varje enskild del fokuserar på en specifik stil eller kategori. Stora företag anlitar ofta olika förvaltare för de delar som matchar den stil förvaltaren specialiserat sig på. Kunder hos dessa företag har dock vanligtvis en bred diversifiering som täcker in olika länder, sektorer och stilar i deras sammantagna portfölj. Enskilda investerare kan sällan unna sig lyxen att välja olika specialiserade förvaltare för varje enskilt marknadssegment. Och om dessa investerare bestämmer sig för att satsa allt på en viss investeringskategori kan de begå ett kostsamt misstag.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Varför föredrar vissa investerare en viss aktiekategori? Ibland är det för att de jagar största möjliga avkastning för stunden – de riktar in sig på en kategori av aktier eftersom den nyligen har överträffat resten av marknaden. Om exempelvis teknikaktier har överträffat marknaden i flera månader eller till och med år kan vissa investerare frestas att koncentrera sina investeringar i denna sektor. Om stora tillväxtaktier har ökat i värde under längre tid kan investerare lockas att hoppa på tåget och öka sin exponering för denna typ av aktie för att få sin beskärda del av denna ökning.

Varför kan denna inställning vara problematisk? Det råder inga tvivel om att vissa typer av aktier kan överträffa resten av marknaden under viss tid. Och det är möjligt att en viss kategori kan fortsätta att gå bättre än övriga marknaden, men det är också möjligt att detta inte sker. Historiska resultat säger ingenting om framtida avkastning. Detta gäller både enskilda aktier och bredare aktiekategorier. Att jaga avkastning på bekostnad av diversifiering kan vara en riskabel strategi.

Ta en titt på Bevis 1, som visar flera stora typer och storlekskategorier och resultaten för dessa varje år i relation till varandra med de främsta aktierna i toppen och de värsta aktierna i botten. Du kommer att märka att vissa kategorier är nära toppen i några år och sedan faller – eller vice versa. Vissa kategorier når aldrig toppen eller botten. Rutorna rör på sig från år till år.

Men det finns ingen klar ledare som indikerar att det finns en fundamentalt överlägsen typ av aktie under hela tidsperioden. Olika typer av aktier turas om i toppen.

Bevis 1: Utvalda resultat för tillgångskategorier från 2000 till 2018

Källa: FactSet, per 2019-01-28. Indexen MSCI World Large Cap Growth, Mid Cap Growth, Small Cap Growth, Large Cap Value, Mid Camp Value and Small Cap Value Total Return från 1997-12-31 till 2018-12-31. All avkastning anges i USD och inkluderar bruttoutdelning. Valutafluktuationer mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan kan leda till högre eller lägre avkastning.

Vissa investerare hävdar att det finns aktiekategorier som överträffar resten av marknaden utifrån ett långsiktigt perspektiv om hela aktiemarknadens historia tas i beräkning. Men överväg följande: För det första: resultaten för en viss kategori kan påverkas av enskilda aktiers ökningar – och om du inte investerat i just dessa kommer du inte att tillgodogöra dig resultaten för kategorin som helhet. För det andra: även om en kategori ser ut att ha överträffat resten av marknaden under flera årtionden finns det perioder då resultaten varit sämre än för marknaden som helhet. Och dessa perioder kan vara länge. Om alla dina investeringar finns i denna kategori under en sådan period kommer du att gå måste om resultaten för andra kategorier, vilket hade gynnat din portfölj.

Om det inte finns någon typ av aktier som är överlägsen andra kommer alla stora och väl sammansatta aktieindex leda till liknande avkastning på lång sikt – men resultaten under en kortare period kan skilja sig åt. Hur kan det vara så?

I grund och botten handlar det om utbud och efterfrågan. Aktiekurser förändras av efterfrågan på kort sikt och utbud på lång sikt. Att efterfrågan dominerar på kort sikt beror på att förtroendet bland investerare kan förändras snabbt – medan aktiens utbud förblir relativt oförändrat. Men på lång sikt kan utbudet på en aktie förändras avsevärt. Aktieutbudet kan öka vid en börsintroduktion och när nya aktier utfärdas. Minskningar kan ske vid återköp och uppköp.

På vilket sätt är detta relevant för aktiekategorier? När en viss aktiekategori blir mer populär kan efterfrågan öka. När efterfrågan ökar växer utbudet för att möta denna efterfrågan över tid. Om utbudet fortsätter att öka kommer den till slut att överträffa efterfrågan. När utbudet ökar och efterfrågan minskar kommer kursen att falla. Överflödigt utbud säljs billigt och nästa heta kategori påbörjar samma cykel.

Det finns ingen grundläggande anledning till att utbudet inom en viss aktiekategori är för stort eller för litet på lång sikt. Varje kategori kommer att påverkas av oregelbunden efterfrågan på kort sikt och utbud på lång sikt. Detta utesluter inte att enskilda aktier, länder, bolagsstorlekar eller sektorer kan överträffa resten av marknaden i månader, år eller under ännu längre tid. Det är fullt möjligt. Men tätpositioner är inte permanenta. De förändras ständigt på grund av utbud och efterfrågan.

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer. Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Europe Limited är auktoriserat och reglerat av den brittiska Financial Conduct Authority (FCA, referensnr 191609) och är registrerat i England (organisationsnr 3850593). Fisher Investments Europe Limited har sitt huvudkontor på 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited delegerar portföljförvaltningsfunktionerna till sitt moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments, är etablerat i USA och står under tillsyn av Securities and Exchange Commission i USA. Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala aktiemarknaderna och internationella valutakurser.