INFREA: RÖRELSERESULTATET BLEV 48,1 MLN KR 3 KV

2022-11-09 08:34:41

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Industrigruppen Infrea redovisar ett rörelseresultat om 48,1 miljoner kronor (20,5) för det tredje kvartalet 2022.

Rörelsemarginalen var 8,5 procent (6,2).

Nettoomsättningen uppgick till 557 miljoner kronor (325). Den organiska tillväxten i kvartalet uppgick till 35,9 procent.

Resultatet efter skatt på 36,2 miljoner kronor (13,7). Resultatet per aktie uppgick till 1:80 kronor (0:80).

"Blickar jag framåt så är det med viss vaksamhet, men också blandade slutsatser", skriver vd Tony Andersson i rapporten.

Lågkonjunktur och högre finansieringskostnader drivet av fortsatt hög inflation kommer med hög sannolikhet leda till minskad konsumtion och uppskjutna eller till och med avbrutna investeringar, inte minst i bostadssektorn.

"Infrea har begränsad exponering mot denna sektor, men det ska inte uteslutas att även en del infrastrukturprojekt, där vi i stor utsträckning har offentliga beställare, kan komma att påverkas även om det normala i sämre tider är att dessa investeringar kanske ökar. Samtidigt är den strukturella trenden stark", skriver han.Direkt-SE