INFREA: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -32,9 MLN KR 1 KV

2022-04-28 08:41:54

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Industrigruppen Infrea redovisar ett resultat efter skatt på -32,9 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (-26,1).

Nettoomsättningen uppgick till 256 miljoner kronor (170). Ökningen är i sin helhet är hänförlig till nya bolag som anslutit till gruppen.

Ebita-resultatet blev -38,3 miljoner kronor (-30,5) och avspeglar de säsongsvariationer mellan kvartalen som normalt följer med bolagets verksamhet då den bedrivs utomhus och därmed påverkas direkt av årstiderna, skriver Infrea i rapporten. Det är framför allt asfaltsverksamheterna som bidrar till förlusten då de mer eller mindre står stilla under första kvartalet för underhåll och reparationer inför de intensiva återstående kvartalen.

"I bokslutskommunikén för 2021 beskrev jag hur vi under förra året arbetat med specifika problem i några av våra bolag. Dessa har i sin omställning fortsatt belasta resultatet negativt under första kvartalet, men vi ser nu att den negativa trenden börjat svänga om till följd av de aktiviteter som genomförts av respektive ny ledning. Som tidigare kommunicerats är problemen och orsakerna till detta främst interna och vårt omstruktureringsarbete kommer att fortgå även under kvartal två. Bolagen har fortsatt starka marknadspositioner, en underliggande god efterfrågan och nya fokuserade ledningar på plats", skriver Infreas vd Tony Andersson i kvartalsrapporten.

För Infrea som bolag finns ingen direkt koppling till kriget i Ukraina, men fortsatt ökade kostnader för insatsmaterial, drivmedel och andra tredjeparts-kostnader kan naturligtvis inte uteslutas, kommenterar vd.

Tony Andersson pekar också på att han trots ökad osäkerhet i omvärlden ser positivt på Infreas utveckling.

"Det är nu säsongen drar i gång för många av våra bolag och efterfrågan på våra tjänster har ökat. Vår orderbok är betryggande och våra medarbetare jobbar hårt med att leverera sina projekt med god kvalité inom tid och budget. Den svenska infrastrukturen är eftersatt och kommer alltid att behöva underhållas, förnyas och byggas ut. Behovet av elektricitet i vårt land är ökande och infrastrukturen för detta måste byggas, för allt detta är våra bolag är väl positionerade", skriver Infrea-chefen i kvartalsrapporten.Direkt-SE